ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

气粗

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -气粗-, *气粗*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气粗[qì cū, ㄑㄧˋ ㄘㄨ, / ] irascible; ranting, #90,550 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As evidenced by my estate.[CN] 更重要的是我财大气粗 Ever After: A Cinderella Story (1998)
He's a corporate kiss-butt.[CN] 他只是财大气粗 Twister (1996)
Excuse me, but it's been a while since anyone's tried to kill me.[CN] 我的语气粗鲁 是因为不久前有人想杀了我 VS. (2009)
It's Octonal. They're the only ones big enough to come and get this thing on track.[CN] 也只有这种财大气粗的公司,才有办法在这种地方吃得开 Proof of Life (2000)
Instead of one reward, we get a bunch of rewards.[CN] 一旦收到奖励 会是财大气粗 Gone Fishin' (1997)
We can't afford another such gift[CN] 它也捐献出去我们又不够财大气粗 Sandra (1965)
I'm going to be so filthy rich selling Max Tyler's knockoffs I won't need him anymore![CN] 我要这么财大气粗 销售最大泰勒仿冒... 我不会再需要他! Billboard Dad (1998)
So while Royalton lndυstries may look like a major sponsor to you...[CN] 你们认为我们是财大气粗的财团 Speed Racer (2008)
We're really rich now.[CN] 财大气粗 Gone Fishin' (1997)
You're representing a deep-pocketed, big bad internet company who treated its employees so poorly, three of them committed suicide in a month.[CN] 你代理的是财大气粗的恶棍互联网公司 对员工非常恶劣 一个月内就有三名员工自杀 Wrongful Termination (2011)
Not the most popular places lately.[CN] 自然财大气粗 目空一切 True Lies (1994)
Both with deep pockets.[CN] 双方都是财大气粗的主 Burnout (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top