ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -歇-, *歇*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[歇, xiē, ㄒㄧㄝ] to stop, to rest, to lodge
Radical: Decomposition: 曷 (hé ㄏㄜˊ)  欠 (qiàn ㄑㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] yawn,  Rank: 1,828

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiē, ㄒㄧㄝ, ] to rest, #9,484 [Add to Longdo]
斯底里[xiē sī dǐ lǐ, ㄒㄧㄝ ㄙ ㄉㄧˇ ㄌㄧˇ, ] hysterical, #24,672 [Add to Longdo]
[jiàn xiē, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄝ, / ] to stop in the middle of sth; intermittent; intermittence, #25,779 [Add to Longdo]
[xiē yè, ㄒㄧㄝ ㄧㄝˋ, / ] to close down; to go out of business; same as 停業|停业, #36,082 [Add to Longdo]
[Mǎ xiē ěr, ㄇㄚˇ ㄒㄧㄝ ㄦˇ, / ] Marshall, #41,747 [Add to Longdo]
[Mǐ xiē ěr, ㄇㄧˇ ㄒㄧㄝ ㄦˇ, / ] Michel (name), #43,587 [Add to Longdo]
根州[Mì xiē gēn zhōu, ㄇㄧˋ ㄒㄧㄝ ㄍㄣ ㄓㄡ, ] Michigan, #61,687 [Add to Longdo]
根大学[Mì xiē gēn Dà xué, ㄇㄧˋ ㄒㄧㄝ ㄍㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Michigan, #66,116 [Add to Longdo]
[ān xiē, ㄢ ㄒㄧㄝ, ] go to bed; retire for the night, #66,188 [Add to Longdo]
后语[xiē hòu yǔ, ㄒㄧㄝ ㄏㄡˋ ㄩˇ, / ] stable figure of speech contrasting two incompatible parts, such as English "snowball's chances in hell" or Chinese 馬尾穿豆腐|马尾穿豆腐 stringing beancurd on horsetail, #66,786 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was pure fear of course. And I was hysterical.[CN] 这是恐惧在作祟 而我已经斯底里了 Detour (1945)
Your name's Michel Kraus and you're an artist.[CN] 你是米尔・库尔斯,一个画家 Port of Shadows (1938)
I'm all right. I just want to sit on the porch a while and get the air.[CN] 我没事 坐下来会儿就行了 Shadow of a Doubt (1943)
Michel Kraus.[CN] "米尔・库尔斯 Port of Shadows (1938)
Came up here and had hysterics.[CN] 上来这里后就变的斯底里 His Girl Friday (1940)
You must be firm with inferiors, but you must be gentle with them... especially darkies.[CN] 你是否间性暴噪? Gone with the Wind (1939)
- Don't you get hysterical.[CN] -你不是有点斯底里 His Girl Friday (1940)
Michael Zakharovich! Come quickly![CN] 米尔・扎哈洛维奇,快来。 Baltic Deputy (1937)
Let mine rest in yours a moment.[CN] 让我在你家一会 Let mine rest in yours a moment. I Married a Witch (1942)
The summer's over, so there's nothing eft, but to wait until the snow melts in the sprng,[CN] 水艺只合在夏天玩儿 到明年打春为止看来得着了 Taki no shiraito (1933)
Compound transmission of the pandemonium with percussion and spasmodic frantic disintegration![CN] 错乱的复合传播疾病 附带打击与间性神经分裂 Pinocchio (1940)
Michel Kraus. - Will you have a drink with me?[CN] 米尔・库尔斯 跟我去喝点,怎样? Port of Shadows (1938)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top