ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

某人

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -某人-, *某人*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
某人[mǒu rén, ㄇㄡˇ ㄖㄣˊ, ] someone; a certain person; some people; I (self-address after one's surname), #3,725 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There was also an evening slipper that had been stepped on... as if somebody had waited there, hiding.[CN] 里面还有只拖鞋 好像某人曾经躲在里面过 I Wake Up Screaming (1941)
I'd like to invite someone to dinner.[CN] 我想邀请某人吃晚餐. When Strangers Marry (1944)
They'll make somebody talk. When they do, they'll be down here quick.[CN] 他们会让某人告密的 如果是这样 他们马上就来这里了 'G' Men (1935)
If a man's crazy just because he plays the tuba, somebody'd better look into it, because there are a lot of tuba players running around.[CN] 如果说某人吹低因大喇叭 就表示他疯了 你们最好小心一点 很多低因大喇叭手 还在外面闲晃 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
I had an oblgaton to my love,[CN] 其实白丝倾心于某人 Taki no shiraito (1933)
Someone wishes to see you.[CN] 某人想见你 Wuthering Heights (1939)
Somebody got panic-stricken? Where are you going to take him?[CN] 他把财产分给大家 害的某人开始紧张了 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
They killed the guy, the wife and a somebody else... and the somebody else took the crutches and went on the train as Dietrichson... then the somebody else jumped off... then they put the body on the tracks where the train had passed.[CN] 他们杀死那家伙... 妻子和某人 有人拿起拐杖 Double Indemnity (1944)
They'd say, "The pixies had got him", as we'd nowadays say a man is "barmy".[CN] 我们常说他有点疯疯癫癫的 就像现在人讲 某人有点奇怪一样 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
If the family don't see fit to admit them, you've to wait until someone is set on fire.[CN] 如果家里人不承认这点 我们只好等着某人被她们架在了火上 The Dark Mirror (1946)
Gotta find somebody in L.A. Short of cash, or I wouldn't have taken it.[CN] 我要去洛杉矶找某人 缺乏现金 不然我不会拿的 Gotta find somebody in L. A. Short of cash, or I wouldn't have taken it. This Gun for Hire (1942)
What do you want me to do? Appoint one of us to be his lawyer?[CN] 要怎样指定某人为他的律师 Lifeboat (1944)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top