ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

枕套

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -枕套-, *枕套*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
枕套[zhěn tào, ㄓㄣˇ ㄊㄠˋ, ] pillow case, #54,490 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you're feeling sick at all... hang a pillowcase or any piece of white cloth on your front door.[CN] 如果觉得不舒服 在门外挂一条白色毛巾或是枕套 Outbreak (1995)
I was with my girlfriend, Nancy Newcombe, she was seven... and I was holding Mama's old pillowcase full of candy.[CN] 我和我的女朋友, 南希・纽康,她是七... 我抱着妈妈的 旧枕套的糖果。 Trial and Error (1997)
At one point, some company even made Freddy pajamas for little kids, which, considering Freddy started out as a child molester...[CN] 弗雷迪. 克鲁格枕套 再说 Never Sleep Again: The Elm Street Legacy (2010)
Don't be silly. I borrowed one of your pillowcases.[CN] 别傻了 我从你的枕套里借了一块 The Codpiece Topology (2008)
He smelled the talcum and lilacs on Jesse's pillowcase.[CN] 他闻着杰西枕套上的 滑石粉和紫丁香味道 The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007)
I'm putting a pillowcase on my pillow.[CN] 我给枕头套上枕套 I Now Pronounce You Chuck & Larry (2007)
It's a pillow slip.[CN] 是个枕套 Bright Star (2009)
And pillowcases.[CN] 和枕套 Addicts (2001)
Because I think the redhead just brought back the old pillow with a new case, and it's, you know...[CN] 因為那紅髮還是拿了那個舊枕頭給我 只是換了一個枕套而已 會讓我打噴嚏的 Blink (2010)
Okay, you know what? That's not a pillowcase.[CN] 好的,你知道么,那可不是枕套 I Now Pronounce You Chuck & Larry (2007)
Good. Now put this pillowcase over your head.[CN] 很好 那把枕套扣頭上吧 The Toast Derivation (2011)
And while he's doing that, you can strip both beds of pillowcases, comforters and sheets.[CN] 跟着除掉床单枕套被袋等 The Switch (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top