Search result for

(69 entries)
(0.1468 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -束-, *束*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ねる[たばねる, tabaneru] (vt) มัดเป็นช่อ เช่น (มัดดอกกุหลาบเป็นช่อเอาไว้=バラの花をねてある。)
たばねる[ねる, tabane ru] (modal verb) มัด รวบ ช่อ , See also: S. -, A. -,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
の間[つかのま, tsukanoma] Thai: ชั่วเวลาไม่นาน English: moment
の間[つかのま, tsukanoma] Thai: ชั่วอึดใจเดียว English: brief time
の間[つかのま, tsukanoma] Thai: ชั่ววูบ English: transient (a-no)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[束, shù, ㄕㄨˋ] to bind, to control, to restrain; bale
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Lumber 木 bound by rope 口

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つか, tsuka] (n,n-suf) (1) {math} lattice; (n,n-suf,ctr) (2) counter for large bundles (e.g. 10 sheafs of rice, 200 sheets of calligraphy paper, 20 whistling arrows, 100 fish); (3) handbreadth (unit for measuring the length of arrows) [Add to Longdo]
[つか, tsuka] (n) (1) strut; short vertical post; (2) thickness (of a book minus the cover, a sheaf of paper, etc.); (3) (arch) (See ・そく) handbreadth; bundle [Add to Longdo]
(P);把[たば, taba] (n,n-suf,ctr) bundle; bunch; sheaf; (P) [Add to Longdo]
になって掛かる[たばになってかかる, tabaninattekakaru] (exp,v5r) to attack all in a bunch; to attack all at once [Add to Longdo]
になる[たばになる, tabaninaru] (exp,v5r) to form a group; to form a bunch [Add to Longdo]
[たばね, tabane] (n) bundle; control; management [Add to Longdo]
ねる[たばねる(P);つかねる, tabaneru (P); tsukaneru] (v1,vt) (1) to tie up in a bundle (e.g. straw, hair, bills, letters); to bundle; to sheathe; (2) (たばねる only) to govern; to manage; to control; to administer; (3) (つかねる only) to fold (one's arms); (P) [Add to Longdo]
ね積む[たばねつむ, tabanetsumu] (v5m) to shock (grain) [Add to Longdo]
[そくぐん, sokugun] (n) lattice group [Add to Longdo]
[たわし, tawashi] (n) scrubbing brush; scourer [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
11時までに帰ってくると約してくれるのなら外出してよろしい。You can go out, as long as you promise to be back by 11 o'clock.
2月27日(月曜日)のお約の確認ですが、午前10時に貴社にお伺いするということでしたね。This is to confirm the appointment we made to meet at your office at 10:00 am on Monday, February 27th.
2月27日の約についてですが、申し訳ありませんが、私の出張スケジュールが変更になったため、その日にお会いすることができなくなりました。With regard to our appointment on February 27, I regret to inform you that I will not be able to keep it because my business trip schedule has been changed.
2度までも彼は約を破ったのにまだ信じるのか。Do you still trust him after he broke his promise twice?
5時半に彼と会う約がある。I have an appointment with him for five-thirty.
6時にお会いする約ですが。I have an appointment with him at six.
アーッ、そうだ、今日8時に友達と渋谷で約してたんだ。Oh yeah that's right. I was supposed to meet some friends in Shibuya at eight tonight.
あごひげをはやした神様は自分が離れたのと同じ方法で戻ってくると約していた。The bearded god had promised to return someday in the same way he had left.
あなたが一度約した事は実行して頂きたい。We expect you to carry out what you have once promised.
あなたが約を守らないとお父さんの立場がなくなりますよ。Your father will lose face if you don't keep your promise.
あなたが約を破っても私は責められない。I can't blame you for breaking your promise.
あなたは私にもう無礼なことはしないと約した。You promised not to be rude to me any more.
あなたは必ず約を果たさなければならない。You must fulfill your promise without fail.
あなたは約の時間より10分遅れていますよ。You are ten minutes behind the appointed time.
あなたは約を破ってはいけない。You should not break promise.
あのとき私がした約は有効だ。The promise I made then still holds.
アルバートは決して約を破るような人ではない。Albert is the last person to break a promise.
いつそれができるかお約はできません。I am unable to give my word as to when it will be done.
いったん約したのであれば、守らなければならない。Once you have made a promise, you must keep it.
いったん約をしたら、守らなくてはいけない。Once you have made a promise, you should keep it.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
That nameless horror is banished by the light of day!縛が解ければ恐怖は消える Siegfried (1980)
Before you know it there's a whole pile of people like you. That's why!お前みたいのを入れれば になってやってくる なぜだかな First Blood (1982)
And that by use of these documents my agents travelled freely throughout Airstrip One, encouraging insurrection and organising a huge counter plot to destroy the innermost faction of the Oceanian leadership.部下がこれを使って 縛をうけずに旅行を続け 暴動を起こし デモを組織して 1984 (1984)
So that foes would find us strong I bade you bring me heroes we had held in thrall, whose spirits we had crushed and by treacherous treaties bound to us in obedience敵が我らを強大だと見るように わしはお前たちに勇士を集めるように命じた 我らが掟に縛っておいた男たち 彼らに向こう気をくじいておいた まやかしの絆で盲目の忠誠で尽くすよう 縛しておいた Die Walküre (1990)
That's not my style. I need to be free a little,縛されるのが いやだから Buffalo '66 (1998)
Like everyone else, you were born into bondage born into a prison that you cannot smell or taste or touch.みな同様に 縛の中に生まれ なんの感覚も得られない 牢獄にとらわれる The Matrix (1999)
Don't assign me yours.縛はイヤ Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
I don't want to own you. I just want to trust you.縛したいんじゃなく信じたいの Stay with Me (2008)
You're a break from our normal lives, you're a... a parenthesis.の間の休息だし 挿入句だったの Up in the Air (2009)
By the valour of the Lord and his Rangers, the Dúnedain had a measure of peace.族長と野伏たちに守られて- の間の平穏が訪れた Born of Hope (2009)
- Restriction.- 縛だ Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
If you wanted to, you know, have a bit of fun, holiday fling, no obligations.ちょっとしたお楽しみ 縛のない 休暇中の浮気 One Day (2011)
Committed by a regime desperate to cling to power.縛された体制の中で 後戻りはできません The Lady (2011)
The hood's fully detachable, and the harness has anchor points for bondage.フードは取り外し可能 乗具は ─ 縛のためのアンカーポイントを 備えてます Rubber Man (2011)
You could unshackle yourselves, take that rifle, put a bullet in his head, bury the two of them deep, and then make your way to a more enlightened area of this country.縛を解き― 銃で彼を撃ち 2人を埋葬 それから この国の安全な所へ Django Unchained (2012)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shù, ㄕㄨˋ, ] to bind; bunch; bundle; classifier for bunches, bundles, beams of light etc; to control; surname Shu [Add to Longdo]
之高阁[shù zhī gāo gé, ㄕㄨˋ ㄓ ㄍㄠ ㄍㄜˊ, / ] tied up in a bundle on a high shelf; to put sth on the back burner; no longer a high priority [Add to Longdo]
[shù dài, ㄕㄨˋ ㄉㄞˋ, / ] band; belt; loincloth; cummerbund [Add to Longdo]
[shù shǒu, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ, ] to have one's hands tied; helpless; unable to do anything about it [Add to Longdo]
手就擒[shù shǒu jiù qín, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄡˋ ㄑㄧㄣˊ, ] hands tied and waiting to be captured [Add to Longdo]
手就毙[shù shǒu jiù bì, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄡˋ ㄅㄧˋ, / ] hands tied and expecting the worst [Add to Longdo]
手待毙[shù shǒu dài bì, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ ㄉㄞˋ ㄅㄧˋ, / ] hands tied and expecting the worst [Add to Longdo]
手待死[shù shǒu dài sǐ, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ ㄉㄞˋ ㄙˇ, ] hands tied and expecting the worst [Add to Longdo]
手无策[shù shǒu wú cè, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ ˊ ㄘㄜˋ, / ] lit. to have one's hands bound and be unable to do anything about it (成语 saw); fig. helpless in the face of a crisis [Add to Longdo]
[shù xiá, ㄕㄨˋ ㄒㄧㄚˊ, / ] narrow (of waterway); a bottleneck [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[たば, taba] bundle [Add to Longdo]
指標[たばしひょう, tabashihyou] bundle index [Add to Longdo]
[そくばく, sokubaku] binding (vs) [Add to Longdo]
[たばひょう, tabahyou] bundle table [Add to Longdo]
表項目[たばひょうこうもく, tabahyoukoumoku] bundle table entry [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たば, taba] Buendel [Add to Longdo]
ねる[たばねる, tabaneru] zusammenbinden, kontrollieren [Add to Longdo]
[そくばく, sokubaku] Fesselung, Bindung, Zwang [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top