ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

月蚀

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -月蚀-, *月蚀*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
月蚀[yuè shí, ㄩㄝˋ ㄕˊ, / ] lunar eclipse; eclipse of the moon, #75,862 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is useless.[CN] 月蚀临近了. Save the Green Planet! (2003)
It's all over when the lunar eclipse passes![CN] 当月蚀过了以后全都结束了! Save the Green Planet! (2003)
The Earth 7 days before lunar eclipse[CN] 地球 月蚀前的第七天 Save the Green Planet! (2003)
Then there was an eclipse. The whole town went dark and everybody's nuts.[CN] 月蚀令全市一片漆黑 人人都疯了 Ghostbusters II (1989)
Only seven more days till the eclipse.[CN] 离月蚀还剩七天了 Hellboy (2004)
3 days before lunar eclipse[CN] 月蚀前的第三天 Save the Green Planet! (2003)
I'm having an... eclipse.[CN] 我过了一个... 月蚀 My Nights Are More Beautiful Than Your Days (1989)
That's four powdered spheroids... two lunar eclipses, and it's a big bowl... of Zorellian jelly worms for the big boy![CN] 两份月蚀。 还有一大碗 泽勒林果冻虫,给这个大男孩的! Treasure Planet (2002)
- Did you see the eclipse?[CN] 看到月蚀了吗? My Favorite Martian (1999)
The eclipse has begun.[CN] 月蚀开始了 Hellboy (2004)
The alien prince will soon come from Andromeda at the next lunar eclipse.[CN] 仙女座的外星人王子会在下一个月蚀来到这. Save the Green Planet! (2003)
You and me, alone on the beach, on the night of a lunar eclipse, no less.[CN] 居然想趁月蚀时 和我在沙滩上独处 My Favorite Martian (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top