ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

新聞

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -新聞-, *新聞*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新闻[xīn wén, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] news, #712 [Add to Longdo]
新闻发布会[xīn wén fā bù huì, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] a news conference, #4,079 [Add to Longdo]
新闻发布会[xīn wén fā bù huì, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] a news conference, #4,079 [Add to Longdo]
新闻界[xīn wén jiè, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄝˋ, / ] the press; the media, #15,381 [Add to Longdo]
新闻记者[xīn wén jì zhě, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] journalist, #24,999 [Add to Longdo]
朝日新闻[Cháo rì Xīn wén, ㄔㄠˊ ㄖˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] Asahi Shimbun (Japanese newspaper), #35,675 [Add to Longdo]
新闻稿[xīn wén gǎo, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄍㄠˇ, 稿 / 稿] press release, #38,423 [Add to Longdo]
新闻处[xīn wén chù, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄔㄨˋ, / ] news service; information agency, #38,979 [Add to Longdo]
读卖新闻[Dú mài xīn wén, ㄉㄨˊ ㄇㄞˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] Yomiuri Shimbun (Japanese newspaper), #39,215 [Add to Longdo]
新闻自由[xīn wén zì yóu, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄗˋ ㄧㄡˊ, / ] freedom of the press, #51,834 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
新聞[しんぶん, shinbun] (n) หนังสือพิมพ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
新聞記者[しんぶんきしゃ, shinbunkisha] (n ) นักหนังสือพิมพ์

Japanese-English: EDICT Dictionary
新聞[しんぶん, shinbun] (n,adj-no) newspaper; (P) [Add to Longdo]
新聞に載る[しんぶんにのる, shinbunninoru] (exp,v5r) to appear in the newspaper [Add to Longdo]
新聞[しんぶんや, shinbunya] (n) (1) newspaper stand; newspaper seller; paper carrier; (2) newspaper reporter [Add to Longdo]
新聞学問[しんぶんがくもん, shinbungakumon] (n) knowledge gained (information acquired) from newspapers [Add to Longdo]
新聞記事[しんぶんきじ, shinbunkiji] (n) newspaper story (article, account); (P) [Add to Longdo]
新聞記者[しんぶんきしゃ, shinbunkisha] (n) newspaper reporter [Add to Longdo]
新聞[しんぶんぎょう, shinbungyou] (n) the newspaper industry [Add to Longdo]
新聞広告[しんぶんこうこく, shinbunkoukoku] (n) newspaper advertisement [Add to Longdo]
新聞[しんぶんし, shinbunshi] (n) newsprint; newspaper; (P) [Add to Longdo]
新聞紙上[しんぶんしじょう, shinbunshijou] (n) the press; (in the) newspapers [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Any good news in today's paper?" "No, nothing in particular."「今日の新聞にいいニュース何かある?」「いや、特にないね」
One day in 1906, a newspaper cartoonist named Tad Dorgan went to a baseball game.1906年のある日、タッド・ドーガンという名の新聞漫画家が野球の試合を見に行った。
Let me read the paper when you have finished with it.あなたが済んだらその新聞を僕に読ませて下さい。 [M]
What papers do you take in?あなたはどの新聞をとっていますか。
Have you ever subscribed to any English language newspaper?あなたは英字新聞を定期購読したことがありますか。
Have you read today's paper?あなたは今日の新聞を読みましたか。
The man answer the description in the news.あの男は新聞と一致する。
That store sells newspaper and magazine.あの店では新聞と雑誌を売っている。
I don't read newspapers much.あまり新聞を読んでいない。
I found my lost dog by means of notice in the paper.いなくなった犬を新聞広告によってみつけた。
We take a newspaper.うちは新聞を購読しています。
We take the Asahi and Yomiuri.うちは朝日新聞と読売新聞を購読しています。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Too bad we can't give them this headline.[JA] 新聞の見出しにできなくて 残念だ Stalker's Prey (2017)
And they love to wake up read the paper and go to work.[JA] そして起きて... 新聞を読んで 仕事に行きます Wonder Woman (2017)
I got a real scare.[CN] 這新聞把我嚇了一跳 The Executioner (1963)
But you tell me something about how you used to write your newspaper articles.[CN] 跟我說說 你是怎麼寫新聞稿的吧 Pearls of the Deep (1965)
Not a day goes by we don't read about you in the paper.[JA] 毎日 新聞で目にしてるよ Stalker's Prey (2017)
You woo and aww in front of the newspapers and he's validated by Africa's favourite son.[JA] あなたは新聞の前で 懇願し畏敬する そして 彼はアフリカのお気に入りの 息子によって認められる The Legend of Tarzan (2016)
- Any news?[CN] 有新聞嗎? The Executioner (1963)
You're Roger Thornhill of Madison Avenue and you're wanted for murder on every front page in America.[CN] 而且你是全美各大報 頭版新聞的通緝殺人犯 North by Northwest (1959)
- Hot dog![CN] 大新聞! Adam's Rib (1949)
I need somebody to take some topless shots of Donna for this Page 3 competition they're running in The Sun.[JA] タブロイド新聞に トップレス写真を応募する Close Encounters (2017)
And you're still news, with or without an agreement.[CN] 你們仍然是新聞 即使沒有一個協議 Riot in Cell Block 11 (1954)
I just don't particularly want to see Donna's or anyone's tits splashed across my newspaper.[JA] 新聞で乳首を見たくない Close Encounters (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
新聞[しんぶん, shinbun] newspaper [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
新聞[しんぶん, shinbun] Zeitung [Add to Longdo]
新聞[しんぶんし, shinbunshi] Zeitung, Zeitungspapier [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top