ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

断裂

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -断裂-, *断裂*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
断裂[duàn liè, ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] fracture; rupture, #8,159 [Add to Longdo]
断裂[duàn liè dài, ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄞˋ, / ] fault zone (geol.) [Add to Longdo]
断裂模数[duàn liè mó shù, ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧㄝˋ ㄇㄛˊ ㄕㄨˋ, / ] modulus rupture [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
断裂[だんれつ, danretsu] (n,vs) snapping apart [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In severe cases cracks can form, or it can snap apart.ひどくなると、亀裂が生じたり、断裂することもあります。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Snapped tendons, seizures, brain damage.[JA] 腱組織の断裂 発作 脳障害 The East (2013)
The mast snapped like a twig.[CN] 桅杆像树枝一样断裂... The Fog (1980)
The left arm, head, the shoulders, sternum and portions of the rib cage are intact.[CN] 左臂 头 肩膀 胸骨和肋骨都已断裂 Jaws (1975)
Hi. Morgan's here 'cause she tore her ACL.[JA] モーガンが来たのは 膝関節前十字靭帯が断裂したからなの Lesser Evils (2012)
The explosion may have caused some geological shift or fracture.[CN] 这次爆炸可能造成 地质的转移和断裂 Water (1985)
First reports indicate a major bottom displacement and heavy swell conditions building to the northeast, over.[CN] 数据显示海底有大规模的地层断裂 向东北方向有大规模的隆起 完毕 The Poseidon Adventure (1972)
Additionally, Aaron Brown had a complete tear of his right anterior deltoid from when the cops threw him to the ground with his arms behind his back.[JA] さらにアーロンは 右前三角筋を断裂してた 警官に 後ろ手のまま投げられてね Diamonds Are Forever (2015)
Without these platelets, your bones eventually grow fragile and break, you'd be dead within 100 years, but with them, you increase your life expectancy by 200 years or more.[CN] 没有这血小板 你的骨头最终会 脆弱断裂 你会在百年内死去 但有了它 你延年益寿 Evils of the Night (1985)
It's a ruptured gas line. Get back![CN] 煤气管断裂,快闪开 The Towering Inferno (1974)
I literally expected the coast to detach itself and... and go into the ocean.[CN] 我实际上以为海岸会断裂... 并沉入海中 Remember (1974)
Broken railing on Tarpon Springs Turnpike was due to auto smash.[CN] 出了车祸海鲢泉高速公路栏杆断裂 Dead Reckoning (1947)
I want to feel their bones breaking between my fingers.[CN] 我想感觉到她们骨头在我手指间断裂 The Demoniacs (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top