ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

撤军

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -撤军-, *撤军*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
撤军[chè jūn, ㄔㄜˋ ㄐㄩㄣ, / ] to withdraw troops; to retreat, #14,594 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He thought the British ought to move out.[CN] 他认为英国人应该撤军 Murder on the Orient Express (1974)
Say "retreat!"[CN] 其实是撤军 War and Peace (1956)
Excellency, the French are preparing to leave Moscow.[CN] 殿下 法军准备撤军 War and Peace (1956)
You said I remove first.[CN] 你说过我先撤军. The Great Dictator (1940)
Either we improve relations with the U.S. And withdraw from China or find another source of raw materials here in Indo-China.[CN] 除非我们改善于美国的关系 并从中国撤军 不然我们就得改从 Tora! Tora! Tora! (1970)
I want to give him the chance to leave in peace... before I get to Orléans.[CN] 在我到奥尔良之前 给他一个和平撤军的机会 The Messenger: The Story of Joan of Arc (1999)
However, if these demands are not met...[CN] 红伐党是支持人道主义的 但是 如果你们不撤军 True Lies (1994)
It's also unclear what, if any, impact this incident will have on NATO's withdrawal...[CN] 由于现况不明,不知对北约撤军有无影响... Behind Enemy Lines (2001)
- I won't remove them till you sign.[CN] - 在你签署之前我不会撤军. The Great Dictator (1940)
Sir, we must withdraw.[CN] 将军,我们必须撤军 Midway (1976)
The British, the Dutch and the French are withdrawing their forces from Southeast Asia to strengthen their armies in Europe.[CN] 这时英国、荷兰以及法国 正从东南亚撤军 以增加欧洲的兵力 Tora! Tora! Tora! (1970)
For NATO's forces on the eve of their departure, the news of Lieutenant Burnett's death comes as another dark blow at the end ofa disturbing and ultimately unsuccessful chapter in the alliance's history.[CN] 北约撤军前夕 发生柏奈上尉遇难的事件 拯救行动的失败,将在美军史上蒙上阴影 Behind Enemy Lines (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top