ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

批准

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -批准-, *批准*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
批准[pī zhǔn, ㄆㄧ ㄓㄨㄣˇ, ] to approve; to ratify, #1,882 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
批准[ひじゅん, hijun] (n,vs) ratification; ratify; (P) [Add to Longdo]
批准[ひじゅんしょ, hijunsho] (n) instrument of ratification [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we ratify this treaty, all we're changing is the accents of the powerful and the colour of the flag.[CN] 假如我们批准这个条约 那么我们能改变的 只不过是当权者的口音 和国旗的颜色 The Wind that Shakes the Barley (2006)
I have requested another nurse and the county has agreed.[CN] 我申请要求换护士 镇上也批准 We Shall Overcome (2006)
Surrender won't be thought of.[JA] 復帰すれば修正条項を 批准しなくていいと Lincoln (2012)
The Northern states will ratify, most of them.[JA] 北部の州はみな批准するし Lincoln (2012)
Take a message, and also these have all been approved.[CN] 记下资料 还有这些都已经批准 Material Girls (2006)
The threat promised by the British Cabinet if we didn't ratify this treaty.[CN] 这是英国内阁发出的威胁 如果我们不批准这个条约 他们就会这么做 The Wind that Shakes the Barley (2006)
As I figure it, it remains for two of the Southern states to do the same, even after all are readmitted.[JA] 連邦への復帰後は南部でも 2つの州は批准する Lincoln (2012)
Hasrt been approved in here, boy.[CN] 在这儿还没有批准 小伙子 The Wind that Shakes the Barley (2006)
So it is time to ratify our arrangement.[JA] 条約を批准しに来た Other Lives (2015)
Will the Southern states resume their former position in the Union speedily enough to enable us to block ratification to this here[JA] 南部が連邦に迅速に復帰すれば 修正第13条を批准せずにすむかね Lincoln (2012)
AII of these nations have ratified Kyoto.[JA] これらの全ての国は京都議定書を 批准しました An Inconvenient Truth (2006)
This treaty's been approved by the Dail.[CN] 下议院已经批准这个条约了 The Wind that Shakes the Barley (2006)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
批准
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top