ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -悖-, *悖*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[悖, bèi, ㄅㄟˋ] contradictory; counter to
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  孛 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 3,148

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bèi, ㄅㄟˋ, ] perverse; rebellious; to rebel, #13,415 [Add to Longdo]
[bèi lùn, ㄅㄟˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] (logic) paradox, #31,429 [Add to Longdo]
并行不[bìng xíng bù bèi, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄅㄟˋ, / ] both can be implemented without coming into conflict; not be mutually exclusive; run parallel, #74,929 [Add to Longdo]
[bèi nì, ㄅㄟˋ ㄋㄧˋ, ] contrary, #89,379 [Add to Longdo]
[wéi bèi, ㄨㄟˊ ㄅㄟˋ, / ] to transgress; to violate (the rules); same as 違背|违背 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もとる, motoru] (v5r,vi) to go against; to deviate from; to oppose [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the paradox of that is we then provide the political ammunition that the opposition needed, provided them many opportunities for saying, "See, this is why you want to get the Americans out."[CN] 其中的,I论就是 我们的政治弹药 是反对派需要的 The Man Nobody Knew: In Search of My Father, CIA Spymaster William Colby (2011)
I read your paper about quantum paradoxes.[CN] 我读过你关于量子论的著作 The Man from the Future (2011)
And how do we stop a quantum paradox?[CN] 怎么终止量子 The Man from the Future (2011)
"Oh, a vampire that teaches history... that's counterintuitive."[CN] "喔 一个教历史的吸血鬼 有常理啊" Vamp U (2011)
That is the brilliance of a free market, there is that paradox, you can serve yourself and simultaneously serve others and that's what it's all about.[CN] 自由市场的绝妙之处 就在于这种论 你可以在服务自己的同时 也服务其他人 Four Horsemen (2012)
He disappeared in a temporal paradox.[CN] 他在一次时间论中失踪了 The Man from the Future (2011)
This is a paradox we have to accept.[CN] 这是一个我们必须接受的 The Pervert's Guide to Ideology (2012)
This is a serious ethical breach.[CN] 这严重有于道德准则 What Went Wrong (2011)
The paradox is the more we grow the more poverty we create[CN] 这样就出现了一个论 越发展 带来越多贫困 Four Horsemen (2012)
And I try my very best to be ethical.[CN] 至少沒有做過有人道的事 Key of Life (2012)
But you are at a quantum paradox.[CN] 但你身处在量子论中 The Man from the Future (2011)
It was never my intention to offend you.[CN] 我从来没有想过逆你 Priest (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top