Search result for

(61 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -心-, *心*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しんぞう, shinzou] (n) หัวใจ, See also: Related:

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
地好い[ここちよい, kokochiyoi] สบายๆ , ทำให้อารมณ์ดี
臓病[しんぞうびょう, shinzoubyou] (n name) โรคหัวใจ
[しんぱい, shinpai] (n ) (เวอ'รี) vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) เป็นห่วง,กังวล,หนักใจ,เป็นทุกข์,รบกวน,กัด,ฉีก,ทำให้เปลี่ยนตำแหน่ง,ลาก,ดึง,สาเหตุที่ทำให้ลำบากใจหรือกังวล -Phr. (worry along,worry through ก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จด้วยความพยายามแม้จะลำบาก), S. . worrier n.
[しんきん, shinkin] (n ) กล้ามเนื้อหัวใจ , See also: R. cardiac muscle
筋炎[しんきんえん, shinkin'en] (n ) กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ , See also: R. myocarditis
[しんり, shinri] (n ) จิตใจ
を和ませる[こころをなごませる, kokorowonagomaseru] (vt ) ทำให้จิตใจอ่อนโยนลง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[こころ, kokoro] Thai: ความในใจ
[こころ, kokoro] Thai: ความจริงใจ
[こころ, kokoro] Thai: จิตใจ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[㥯, yǐn, ˇ] careful, prudent; compassionate; grieved; worried
Radical: Decomposition: 爫 (zhǎo ㄓㄠˇ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ)  彐 (jì ㄐㄧˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[心, xīn, ㄒㄧㄣ] heart; mind; soul
Radical: Decomposition:
Etymology: [pictographic] A heart
[必, bì, ㄅㄧˋ] surely, certainly; must; will
Radical: Decomposition: 心 (xīn ㄒㄧㄣ)  丿 (piě ㄆㄧㄝˇ) 
Etymology: []
[忌, jì, ㄐㄧˋ] jealous, envious; to fear; to shun
Radical: Decomposition: 己 (jǐ ㄐㄧˇ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[忍, rěn, ㄖㄣˇ] to endure, to bear, to suffer, to tolerate
Radical: Decomposition: 刃 (rèn ㄖㄣˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] A knife 刃 piercing the heart 心; 刃 also provides the pronunciation
[忐, tǎn, ㄊㄢˇ] nervous, timorous
Radical: Decomposition: 上 (shàng ㄕㄤˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] A weight on 上 the heart 心
[忑, tè, ㄊㄜˋ] fearful, nervous, timid
Radical: Decomposition: 下 (xià ㄒㄧㄚˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] A weight under 下 the heart 心
[忒, tè, ㄊㄜˋ] excessive (in a bad way); to err, to make a mistake
Radical: Decomposition: 弋 (yì ㄧˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[志, zhì, ㄓˋ] determination, will; mark, sign; to record, to write
Radical: Decomposition: 士 (shì ㄕˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] The mind 心 of a scholar 士; 士 also provides the pronunciation
[忘, wàng, ㄨㄤˋ] to forget, to miss, to neglect, to overlook
Radical: Decomposition: 亡 (wáng ㄨㄤˊ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しん, shin] (n) (1) mind; heart; spirit; (2) the meaning of a phrase (riddle, etc.); (P) [Add to Longdo]
[しん, shin] (n) (1) heart; mind; (n,suf) (2) (See 愛郷) spirit; vitality; inner strength; (3) (See 二十八宿) Chinese "Heart" constellation (one of the 28 mansions); (4) (arch) friend; (P) [Add to Longdo]
から[しんから(P);こころから(P), shinkara (P); kokorokara (P)] (adv) from the bottom of one's heart; heart and soul; by nature; (P) [Add to Longdo]
がけ(P);掛け(P);懸け[こころがけ, kokorogake] (n) intention; attention; dedication; care; prudence; readiness; mental attitude; (P) [Add to Longdo]
がける(P);掛ける(P);懸ける[こころがける, kokorogakeru] (v1,vt) to keep in mind; to bear in mind; to try; to aim to do; to endeavor; to endeavour; (P) [Add to Longdo]
がこもる;が籠もる[こころがこもる, kokorogakomoru] (exp,v5r) to be thoughtful (of a gift, etc.); to be from the heart; to be made with loving care [Add to Longdo]
が引かれる;がひかれる[こころがひかれる, kokorogahikareru] (exp,v1) to feel the call of ...; to have one's heart-strings pulled [Add to Longdo]
が広い[こころがひろい, kokorogahiroi] (exp,adj-i) (See の広い) generous; broad-minded; big-hearted [Add to Longdo]
が込められた[こころがこめられた, kokorogakomerareta] (exp) wholehearted [Add to Longdo]
が清まる[こころがきよまる, kokorogakiyomaru] (exp,v5r) to feel purified [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
彼女がに描いていた幸せのすべてが一瞬のうちに消えてしまった。All her imaginary happiness vanished in a moment.
彼女が配しているのは誰の目にも明らかだった。Her anxiety was apparent to everyone.
彼女が病気だという事実は私をとても配させる。The fact that she is ill worries me a lot.
彼女には哀れみのがまるでない。She is dead to pity.
彼女には配がない。She is free from care.
彼女には配ごとがない。She is free from care.
彼女には配事がない。She is free care.
彼女のお金への執着には際限がない。Her love of money is without bounds.
彼女のことで一番感するのは無邪気なことです。What strikes me most about her is her innocence.
彼女のことを思って配するのはおやめなさい。Don't let yourself be troubled by the thought of her.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] heart; mind [Add to Longdo]
[xīn xià, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄚˋ, ] in mind [Add to Longdo]
[xīn zhōng, ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄥ, ] central point; in one's thoughts; in one's heart [Add to Longdo]
中有数[xīn zhōng yǒu shù, ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄥ ㄧㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] to know what's going on [Add to Longdo]
乱如麻[xīn luàn rú má, ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄢˋ ㄖㄨˊ ㄇㄚˊ, / ] one's thoughts in a whirl (成语 saw); confused; disconcerted; upset [Add to Longdo]
[xīn shì, ㄒㄧㄣ ㄕˋ, ] a load on one's mind; worry [Add to Longdo]
[xīn yí, ㄒㄧㄣ ㄧˊ, / ] to admire [Add to Longdo]
[xīn bāo, ㄒㄧㄣ ㄅㄠ, ] pericardium [Add to Longdo]
口如一[xīn kǒu rú yī, ㄒㄧㄣ ㄎㄡˇ ㄖㄨˊ ㄧ, ] lit. heart and mouth as one (成语 saw); to say what you think; honest and straightforward [Add to Longdo]
[xīn tǔ, ㄒㄧㄣ ㄊㄨˇ, ] subsoil [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こころ, kokoro] Herz, Gemuet [Add to Longdo]
がけ[こころがけ, kokorogake] Absicht, Gesinnung, Aufmerksamkeit [Add to Longdo]
の琴線[こころのきんせん, kokoronokinsen] innerste_Seele [Add to Longdo]
の糧[こころのかて, kokoronokate] geistige_Nahrung [Add to Longdo]
[しんろう, shinrou] Kummer, Sorge [Add to Longdo]
得る[こころえる, kokoroeru] wissen, kennen, verstehen [Add to Longdo]
[しんぷく, shinpuku] Bewunderung_und_Hingabe, Ergebenheit [Add to Longdo]
[しんぼう, shinbou] -Achse, -Welle [Add to Longdo]
構え[こころがまえ, kokorogamae] geistige_Haltung, Vorbereitung [Add to Longdo]
理学[しんりがく, shinrigaku] Psychologie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top