ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -弋-, *弋*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[式, shì, ㄕˋ] formula, pattern, rule, style, system
Radical: Decomposition: 弋 (yì ㄧˋ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [ideographic] A craftsman using an awl 弋 and a measuring square 工,  Rank: 303
[贰, èr, ㄦˋ] two (bankers' anti-fraud numeral)
Radical: Decomposition: 弋 (yì ㄧˋ)  二 (èr ㄦˋ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [ideographic] A banker's 贝 two 二 with accents to prevent forgery,  Rank: 3,894
[弋, yì, ㄧˋ] to catch, to arrest; to shoot with a bow
Radical: Decomposition:
Etymology: [pictographic] Picture of an arrow shot from a bow,  Rank: 4,265
[弑, shì, ㄕˋ] patricide, matricide
Radical: Decomposition: 杀 (shā ㄕㄚ)  式 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] murder,  Rank: 4,763
[甙, dài, ㄉㄞˋ] glucoside
Radical: Decomposition: 弋 (yì ㄧˋ)  甘 (gān ㄍㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] sweet,  Rank: 5,688
[弒, shì, ㄕˋ] patricide, matricide
Radical: Decomposition: 杀 (shā ㄕㄚ)  式 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] murder

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yóu yì, ㄧㄡˊ ㄧˋ, / ] to cruise, #40,628 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] to shoot, #46,867 [Add to Longdo]
[Yì yáng, ㄧˋ ㄧㄤˊ, / ] Yiyang county in Shangrao 上饒|上饶, Jiangxi, #76,405 [Add to Longdo]
阳县[Yì yáng xiàn, ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Yiyang county in Shangrao 上饒|上饶, Jiangxi, #93,003 [Add to Longdo]
[xún yì, ㄒㄩㄣˊ ㄧˋ, ] cruise; patrol by a ship [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[よくじん, yokujin] (n) hunter; archer [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Television turned on, she patrols in front of the CRT. "Hey you, food's up!"テレビを点け、彼女がブラウン管の前で遊している。 「おい、飯だぞ?」 [M]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One heave, one super-human thrust, and the next moment he was free, swimming weightless in the dark sanctuary of space...[CN] 下一个时刻,他自由了 游在没有重力的漆黑自由的空间中... The Cement Garden (1993)
## Swim in the soul of your eyes[CN] ∮我要在你的心中游沉浮∮ Phenomenon (1996)
Now, given our patrol sector here in the Emperor Sea Mounts... it seems clear that our friends in the Pentagon... are setting us up for a potential preemptive strike.[CN] 在我们巡区的海底帝王山 我们在五角大厦的朋友 要我们先发制人 Crimson Tide (1995)
I saw you cruising together.[CN] 我看见你一起游 Drive Me Crazy (1999)
Van Helsing takes the Borgo Pass.[CN] 抵达古堡前拦截他 我会派梵海辛到波隘口 Bram Stoker's Dracula (1992)
A Tomahawk cruise missile, enough to destroy a building.[CN] 足以炸毁一栋建筑的巡飞弹 Cradle 2 the Grave (2003)
"More than 3,000 tankers proudly ride... the world's seas."[CN] "3000多艘油轮自豪地... 游在大海上" The Shipping News (2001)
É the United States led "Operation Argus".[CN] 美国随即进行了"Argus阿耳斯"行动 Trinity and Beyond: The Atomic Bomb Movie (1995)
Two more patrolling the rear cabin.[CN] 我看到两个巡后舱 Executive Decision (1996)
Wherever he goes, whatever he does, he'll leave enough traces for the Argus-like eyes of criminologists to find him.[CN] 不管他去哪 做什麼 他都會留下痕跡 如同阿斯眼睛的犯罪學家 會找到他 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)
"my mind began to swim in a way that shut out everything but her ...[CN] 我的心游在所有关于她的想象中 Dances with Wolves (1990)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top