ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -岗-, *岗*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[岗, gǎng, ㄍㄤˇ] post; position
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  冈 (gāng ㄍㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] mountain,  Rank: 1,795

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǎng wèi, ㄍㄤˇ ㄨㄟˋ, / ] a post; a job, #2,999 [Add to Longdo]
[xià gǎng, ㄒㄧㄚˋ ㄍㄤˇ, / ] laid-off, #5,616 [Add to Longdo]
[gǎng, ㄍㄤˇ, / ] mound; policeman's beat, #5,668 [Add to Longdo]
[huā gāng yán, ㄏㄨㄚ ㄍㄤ ㄧㄢˊ, / ] granite, #22,191 [Add to Longdo]
[Lóng gǎng, ㄌㄨㄥˊ ㄍㄤˇ, / ] Longgang district of Shenzhen City 深圳市, Guangdong, #25,941 [Add to Longdo]
[zhàn gǎng, ㄓㄢˋ ㄍㄤˇ, / ] to stand guard; to serve on sentry duty, #30,452 [Add to Longdo]
[Lóng gǎng qū, ㄌㄨㄥˊ ㄍㄤˇ ㄑㄩ, / ] Longgang district of Shenzhen City 深圳市, Guangdong, #35,727 [Add to Longdo]
[huā gǎng shí, ㄏㄨㄚ ㄍㄤˇ ㄕˊ, / ] granite, #51,047 [Add to Longdo]
黄花[Huáng huā gǎng, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄍㄤˇ, / ] Huanghuagang (Chrysanthemum Hill) in Guangzhou, scene of disastrous uprising of 23rd April 1911, #64,173 [Add to Longdo]
[Hè gǎng, ㄏㄜˋ ㄍㄤˇ, / ] (N) Hegang (city in Heilongjiang), #68,389 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Melvin Granite ![CN] 梅尔文花 The Flintstones in Viva Rock Vegas (2000)
Boo's the most interesting character in To Kill a Mockingbird.[CN] 梅城故事中最有趣的角色 Almost Famous (2000)
Just try to keep things moving.[CN] 赶快回到你们各自的工作位上去吧. Fortress 2 (2000)
I'm pleased to have the new post, sir.[CN] 很高兴来到新的位,先生 Quills (2000)
Prisoner number 27609... you are authorized to return to the workforce.[CN] 囚犯号: 27609... 你可以回到工作位继续工作了. Fortress 2 (2000)
My lord, upon the platform where we watched.[CN] 就在我们守望的哨上 Hamlet (2000)
With a prosthesis, several have returned to duty."[CN] "多人着义肢重返位" Men of Honor (2000)
Upon the platform, 'twixt 11 and 12, I'll visit you. Our duty to your honor.[CN] 今晚11点到12点间 我会到哨上来看你们 Hamlet (2000)
When I suggest granite for the foyer, she's quick to counter with Peruvian marble. Peruvian marble.[CN] 当我建议大厅用花岩时, 她马上指出要用秘鲁大理石 Quills (2000)
You standing guard?[CN] 你站呢? Urbania (2000)
I enlisted, so there's a place for me.[CN] 我入伍了,我会紧守 Tigerland (2000)
You wanted to be Atticus Finch.[CN] 你想当梅城故事 中的艾提斯芬奇 Almost Famous (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top