ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -尢-, *尢*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[就, jiù, ㄐㄧㄡˋ] just, simply; to go to; to approach, near
Radical: Decomposition: 京 (jīng ㄐㄧㄥ)  尤 (yóu ㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] specialty,  Rank: 27
[尤, yóu, ㄧㄡˊ] especially, particularly
Radical: Decomposition: 尢 (yóu ㄧㄡˊ)  丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 1,099
[尴, gān, ㄍㄢ] embarrassed; ill-at-ease
Radical: Decomposition: 尢 (yóu ㄧㄡˊ)  监 (jiān ㄐㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] lame,  Rank: 2,726
[尬, gà, ㄍㄚˋ] awkward, embarrassed; to limp, to stagger
Radical: Decomposition: 尢 (yóu ㄧㄡˊ)  介 (jiè ㄐㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] lame,  Rank: 2,729
[尥, liào, ㄌㄧㄠˋ]
Radical: Decomposition: 尢 (yóu ㄧㄡˊ)  勺 (sháo ㄕㄠˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 5,851
[尢, yóu, ㄧㄡˊ] weak, lame
Radical: Decomposition: 乚 (gōu ㄍㄡ) 
Etymology: [ideographic] Cutting 一 off the feet 儿; compare 兀,  Rank: 6,516
[尷, gān, ㄍㄢ] embarrassed; ill-at-ease
Radical: Decomposition: 尢 (yóu ㄧㄡˊ)  監 (jiān ㄐㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] lame

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wāng, ㄨㄤ, ] lame, #74,614 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[だいのまげあし, dainomageashi] (n) kanji "crooked-leg" dai radical (radical 43) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Eric Thomson solved others in 1944 while the linguist Yuri Knorosof discovered phonetics in the Maya writing[CN] 爱立克汤姆森 在一九四四年解答了其他部分 而语言学家里诺柔梭 在玛雅文里发现其内含语音学 Mystery of the Maya (1995)
Jorund, are you really that stupid?[CN] 闰德,你是真的那么愚蠢吗? Northmen - A Viking Saga (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top