ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

定性

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -定性-, *定性*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
定性[dìng xìng, ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, ] to determine the nature (usually of error or crime); to determine chemical composition, #10,895 [Add to Longdo]
定性[wěn dìng xìng, ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] stability, #6,363 [Add to Longdo]
定性[jué dìng xìng, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] decisive; conclusive, #12,063 [Add to Longdo]
定性[què dìng xìng, ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] determinacy, #43,439 [Add to Longdo]
定性[jiān dìng xìng, ㄐㄧㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] firmness; steadfastness, #45,461 [Add to Longdo]
不确定性原理[bù què dìng xìng yuán lǐ, ㄅㄨˋ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄩㄢˊ ㄌㄧˇ, / ] Heisenberg's uncertainty principle (1927) [Add to Longdo]
定性分析[dìng xìng fēn xī, ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄣ ㄒㄧ, ] qualitative inorganic analysis [Add to Longdo]
定性理论[dìng xìng lǐ lùn, ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] qualitative theory [Add to Longdo]
长期稳定性[cháng qī wěn dìng xìng, ㄔㄤˊ ㄑㄧ ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] long term stability [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
定性[ていせい, teisei] (n) qualitative; stability of a substance [Add to Longdo]
定性分析[ていせいぶんせき, teiseibunseki] (n) qualitative analysis [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Rigid wheels give sufficient stability to a low-speed vehicle steered by outside forces.ホイールに剛性があると、・・・の安定性は増す。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Family, stability...[JA] 家族とか安定性とか Avengers: Age of Ultron (2015)
This is not conclusive to your sobriety.[CN] 这不是决定性的,以你的清醒。 Thanks for Sharing (2012)
She'd been showing signs of instability for some time.[JA] 彼女には時々 不安定性の 兆候がありました The Coat Hanger (2012)
That's a certainty..[CN] 这是一个确定性.. Please Kill Mr. Know It All (2012)
All right.[CN] 好了 现在 决定性因素... Diary of a Wimpy Kid: Dog Days (2012)
A computer program with advanced analytical algorithms would not be subjective;[JA] コンピュータの高度な分析は 主観的でもなく ハイゼンベルグの 不確定性原理の落とし穴も The Lady on the List (2013)
Stability.[JA] 安定性 Minute to Win It (2014)
Directional stability is 33 over 10, rise is steady, pitch is 8 degrees.[JA] 方向安定性は10以上の33 上昇が安定していてピッチは8度 Fantastic Four (2015)
The resulting instability is causing an exothermic reaction.[JA] 結果 生じる不安定性が 発熱反応を引き起こしている The Nuclear Man (2015)
Stability.[JA] 安定性 The Wolf of Wall Street (2013)
Instability is the way capitalism functions.[CN] 不稳定性正是资本主义运作的基础 The Pervert's Guide to Ideology (2012)
And I think you're trying to criminalize behavior that is far from criminal.[CN] 我看你是试图将根本不是犯罪的行为 定性为犯罪 Another Ham Sandwich (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top