ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -妯-, *妯*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[妯, zhóu, ㄓㄡˊ] sister-in law
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  由 (yóu ㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] woman,  Rank: 5,343

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhóu lǐ, ㄓㄡˊ ㄌㄧˇ, ] sister-in-law, #72,802 [Add to Longdo]
[zhóu, ㄓㄡˊ, ] wives of brothers, #271,412 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want to bring her home, Auntie.[CN] 我想带她回家 Once Were Warriors (1994)
So if your younger brother and Cheon Song Yi got married, then that Cheon Song Yi and I will be related.[CN] 如果我跟你結婚之後 千頌伊跟你弟弟也結婚了 那我跟千頌伊那丫頭 豈不是成了 Episode #1.3 (2013)
There's the money Auntie Matawai sent me at Christmas.[CN] 玛塔维圣诞节时 给我送了一些钱 Once Were Warriors (1994)
You know, I used to help Nannie and Auntie Matawai repair them.[CN] 你知道我过去常帮奶妈 和玛塔维修理它们 Once Were Warriors (1994)
Good-bye, auntie.[CN] 再见 Once Were Warriors (1994)
Oh, the sister-in-law.[CN] 她是你的 Breaking the Waves (1996)
We're married to brothers.[CN] -是娌 我们分别嫁给了兄弟俩 Episode #1.2 (2014)
Auntie Matawai?[CN] 玛塔维吗? Once Were Warriors (1994)
And here, too, auntie.[CN] 这里也是 Once Were Warriors (1994)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top