ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

外地

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -外地-, *外地*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外地[wài dì, ㄨㄞˋ ㄉㄧˋ, ] parts of the country other than where one is; foreign lands, #3,546 [Add to Longdo]
外地[wài dì rén, ㄨㄞˋ ㄉㄧˋ ㄖㄣˊ, ] stranger, outsider [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
外地[がいち, gaichi] (n) overseas territories; outlying areas [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Yeah. A floater.[CN] ―是的,外地 Where the Sidewalk Ends (1950)
He served three tours in Iraq. He's stateside now.[JA] 彼はイラクで3つの外地勤務に仕えた 彼は今アメリカにいる Crucible (2013)
You out-of-town boys?[CN] 你们是外地来的? T-Men (1947)
It's Miss Watling. Oh, Miss Watling![CN] 他在外地的学校 Gone with the Wind (1939)
Mr. Leeson's just from Oklahoma, Lucy. He's a stranger in town.[CN] 利森先生来自俄克拉荷马州 他是镇子里的外地 The Awful Truth (1937)
Auto, out-of-town licence plates.[CN] #外地车牌# Where the Sidewalk Ends (1950)
They're out-of-town buyers. They wanna keep on buying.[CN] 他们是外地的买家,一直要进货 The Damned Don't Cry (1950)
- Out of town.[CN] - 外地来的 Dead Reckoning (1947)
In the steel factory.[CN] 的钢外地人钢工作 Sahara (1943)
- Cold steel.[CN] 冷外地 Sahara (1943)
A resentment against the press. Against outsiders.[CN] 对报纸和外地人的怨恨 Storm Warning (1951)
Outsiders, hiding in Klan robes.[CN] 外地人,穿着三K党的长袍 Storm Warning (1951)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top