ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

困難

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -困難-, *困難*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
困难[kùn nan, ㄎㄨㄣˋ ㄋㄢ˙, / ] (financial etc) difficulty; problem; issue, #947 [Add to Longdo]
困难在于[kùn nán zài yú, ㄎㄨㄣˋ ㄋㄢˊ ㄗㄞˋ ㄩˊ, / ] the problem is... [Add to Longdo]
面临困难[miàn lín kùn nán, ㄇㄧㄢˋ ㄌㄧㄣˊ ㄎㄨㄣˋ ㄋㄢˊ, / ] to be faced with problems [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
困難[こんなん, konnan] (adj-na,n) difficulty; distress; (P) [Add to Longdo]
困難と闘う;困難と戦う[こんなんとたたかう, konnantotatakau] (v5u) to contend with difficulties [Add to Longdo]
困難に陥れる[こんなんにおとしいれる, konnanniotoshiireru] (exp,v1) to put (a person) in a fix [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.1平方メートルの太陽光発電パネルの出力は約1ワットであり、今のところ大規模に太陽電力を利用するのは困難である。
It is hard to see the sights of Tokyo in a few days.2、3日で東京見物をすることは困難です。
It is difficult to speak three languages.3カ国語を話すのは困難だ。
We're confident that you are up to the challenge of the new position.あなたなら新しい職での困難にも対処できると確信しています。
I've had no difficulty finding your house.あなたの家を探すのにまったく困難はなかった。
You will have to go through hardship.あなたは困難を経験しなければならないでしょう。
You have to go through many hardships.あなたは多くの困難に絶え抜かねばならない。
A new difficulty presented itself.あらたな困難が現れた。
Overcome all difficulties.あらゆる困難に打ち勝つ。
That's a problem difficult to solve.あれは解決が困難な問題だ。
Some difficulties hindered him from doing it.いくつかの困難があっても彼はそれをすることができなかった。
We hung on in spite of all the troubles.いろいろ困難はあったがわれわれはがんばり続けた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's tough enough to take out four. You know how short we are.[CN] 那個區本該安排6個守衛 4個真的很困難 Riot in Cell Block 11 (1954)
Sister William and I have shared many an anxious hour.[CN] 威廉修女和我共同經歷過很多困難的時刻 The Nun's Story (1959)
I must admit, I am pretty hard to miss.[JA] 確かに 騙すのは困難だな Welcome to Murphytown (2016)
I've done 20 years of hard time, Warden.[CN] 監獄長,我過了20年困難的時期 Riot in Cell Block 11 (1954)
It was very dificult I should never have known how ladies... and gentlemen behave if it hadn't been for Colonel Pickering.[CN] 實在很困難,如果不是上校 我無法學會淑女和紳士的相處 My Fair Lady (1964)
And what aspect of regaining normalcy after losing someone... was the most difficult?[JA] 誰かを失った後に 正常性を回復するのは... 最も困難ことだった? The Discovery (2017)
It was a very difficult time for us as a family.[JA] 家族としてはとても 困難な時期でした Imminent Risk (2017)
She rolls with any punch that comes her way,"[JA] どんな困難にも対処出来るの After Porn Ends 2 (2017)
Mademoiselle Villard has a problem.[CN] 薇拉小姐有困難 The Train (1964)
Extracting his blue ass isn't gonna be easy.[JA] 青い尻を誘き出すことは 困難 The Siege of Murphytown (2016)
But we're not allowed to talk about them because it's so difficult to get people to use them in the first place.[JA] 黙っている まず使用が困難 After Porn Ends 2 (2017)
Now, it appears that it was a next-gen weapon that can fire several rounds at once.[JA] 一度に何発も発射できる 入手困難な最新型だ Surf N Turf (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
困難[こんなん, konnan] Schwierigkeit, Muehsal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top