ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -唤-, *唤*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[唤, huàn, ㄏㄨㄢˋ] to call
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  奂 (huàn ㄏㄨㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 1,835

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhào huàn, ㄓㄠˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] beckon; call, #7,589 [Add to Longdo]
[hū huàn, ㄏㄨ ㄏㄨㄢˋ, / ] to call out (a name etc); to shout, #9,703 [Add to Longdo]
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, / ] to call, #10,700 [Add to Longdo]
[huàn xǐng, ㄏㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˇ, / ] to wake sb; to rouse, #13,294 [Add to Longdo]
[huàn qǐ, ㄏㄨㄢˋ ㄑㄧˇ, / ] to waken (to action); to rouse (the masses); to evoke (attention, recollection etc), #16,875 [Add to Longdo]
[chuán huàn, ㄔㄨㄢˊ ㄏㄨㄢˋ, / ] a summons (to the police); subpoena, #26,538 [Add to Longdo]
[jiào huan, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄨㄢ˙, / ] to cry out; to bark out a sound, #32,991 [Add to Longdo]
呼风[hū fēng huàn yǔ, ㄏㄨ ㄈㄥ ㄏㄨㄢˋ ㄩˇ, / ] to call the wind and summon the rain (成语 saw); to exercise magical powers; fig. to stir up troubles, #37,044 [Add to Longdo]
前生召[qián shēng zhào huàn, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄥ ㄓㄠˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] foreordination [Add to Longdo]
[huàn tou, ㄏㄨㄢˋ ㄊㄡ˙, / ] bell or gong used by street peddlers, barbers etc to attract attention [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The sober dawn awakens a different man.[CN] 清醒的黎明醒一个不同的人 City Lights (1931)
Behind that door you will find someone waiting to come up.[CN] 在门后面你会发现 某个人等着被召 The Scarlet Empress (1934)
Down below, someone is waiting to come up.[CN] 在楼梯下面 某个人正等待着被召 The Scarlet Empress (1934)
I could hear someone calling[JA] 300)blur2}心を拾って集められるか 300)blur2}何人的呼幻化为耳鸣 300)blur2}誰かの呼ぶ声が耳鳴りに変わった Special Operations Squad: Prelude to the Counterattack, Part 2 (2013)
The voice of someone calling out changed into ringing in my ears[JA] 300)}破碎的心能否重新拾起 300)}心を拾って集められるか 300)}何人的呼 幻化为耳鸣 Can't Look Into His Eyes: Prelude to the Counterattack, Part 1 (2013)
The voice of someone calling out changed into ringing in my ears[JA] 300)blur2}破碎的心能否重新拾起 300)blur2}心を拾って集められるか 300)blur2}何人的呼幻化为耳鸣 Bite: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 3 (2013)
Cesare...[CN] 凯撒,我在召你! The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
The next time the call comes, go to him.[CN] 下次召又来了的时候,到他那去 The Mummy (1932)
You will not remember what I show you now, and yet I shall awaken memories of love and crime and death.[CN] 你将不会记起我现在给你展现的 现在我将起你的爱,罪孽还有死亡的记忆 The Mummy (1932)
The voice of someone calling out changed into ringing in my ears[JA] 300)blur2}破碎的心能否重新拾起 300)blur2}心を拾って集められるか 300)blur2}何人的呼幻化为耳鸣 Female Titan: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 1 (2013)
Popped an axe,[CN] 车轴不听使 Taki no shiraito (1933)
Isis brought Osiris back from the grave.[CN] 起重生的灵言 The Mummy (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top