ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

咀嚼

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -咀嚼-, *咀嚼*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咀嚼[jǔ jué, ㄐㄩˇ ㄐㄩㄝˊ, ] chew, #16,611 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
咀嚼[そしゃく, soshaku] (n,vs,adj-no) (1) chewing; mastication; breaking into bite-sized pieces; (2) digestion; assimilation [Add to Longdo]
咀嚼運動[そしゃくうんどう, soshakuundou] (n) mastication [Add to Longdo]
咀嚼[そしゃくきん, soshakukin] (n) muscle of mastication [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm just chewing.[CN] 我在咀嚼. The Great Dictator (1940)
Chew your old man out.[CN] 咀嚼你的老男人了。 Norma Rae (1979)
He chooses them and he chews them...[CN] 他选择它们也咀嚼它们 Singin' in the Rain (1952)
I think I hear the Trench sisters chewing.[CN] 我认为我听到 渠姊妹咀嚼 Rosemary's Baby (1968)
- No, thanks. Chew tobacco.[CN] -不了 谢谢 咀嚼香烟 Midnight Cowboy (1969)
Chew it![JA] 咀嚼や! Rescue Dawn (2006)
Difficulty in chewing and swallowing.[JA] 咀嚼や飲み込みが困難になります。 Episode #1.3 (2012)
He chews them and he chooses them.[CN] 他咀嚼它们也选择它们 Singin' in the Rain (1952)
He's able to munch with them all day long. Yum! Yum![CN] 他能用它们每天咀嚼 咪啊咪啊 1900 (1976)
One slug chewed up the liver.[CN] 一个蛞蝓咀嚼肝脏。 Death Wish (1974)
She threw her drink my ce because she didn't know what "masticate" meant.[JA] ぼくはジャケットに ドリンクをかけられた 彼女はぼくの「咀嚼」の意味を 理解してくれなかった The Lady on the List (2013)
- Don't you ever chew, Tony?[CN] - 你从不咀嚼吗,托尼? Saturday Night Fever (1977)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top