ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -卵-, *卵*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[卵, luǎn, ㄌㄨㄢˇ] egg, ovum, roe; ovary, testes; to spawn
Radical: Decomposition: 卩 (jié ㄐㄧㄝˊ) 
Etymology: [pictographic] Two ovaries containing eggs,  Rank: 2,008

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[luǎn, ㄌㄨㄢˇ, ] egg; ovum; spawn, #10,327 [Add to Longdo]
[luǎn cháo, ㄌㄨㄢˇ ㄔㄠˊ, ] ovary, #10,995 [Add to Longdo]
[shū luǎn guǎn, ㄕㄨ ㄌㄨㄢˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] Fallopian tube; oviduct, #18,290 [Add to Longdo]
[luǎn zǐ, ㄌㄨㄢˇ ㄗˇ, ] ovum, #22,350 [Add to Longdo]
[pái luǎn, ㄆㄞˊ ㄌㄨㄢˇ, ] ovulate, #25,298 [Add to Longdo]
[chǎn luǎn, ㄔㄢˇ ㄌㄨㄢˇ, / ] lay (an egg), #28,636 [Add to Longdo]
[luǎn pào, ㄌㄨㄢˇ ㄆㄠˋ, ] follicle, #31,191 [Add to Longdo]
磷脂[luǎn lín zhī, ㄌㄨㄢˇ ㄌㄧㄣˊ ㄓ, ] lecithin (phospholipid found in egg yolk), #36,736 [Add to Longdo]
[é luǎn shí, ㄜˊ ㄌㄨㄢˇ ㄕˊ, / ] pebble; cobblestone, #37,470 [Add to Longdo]
受精[shòu jīng luǎn, ㄕㄡˋ ㄐㄧㄥ ㄌㄨㄢˇ, ] fertilized ovum, #39,449 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[たまご, tamago, tamago , tamago] (n ) ไข่

Japanese-English: EDICT Dictionary
[らん, ran] (n) ovum [Add to Longdo]
(P);玉子[たまご, tamago] (n) (1) ( only) eggs; egg; spawn; roe; (2) hen egg; (3) ( only) (an expert) in the making; (P) [Add to Longdo]
;殻;稃[かい;かいご(), kai ; kaigo ( tamago )] (n) (arch) egg; eggshell [Add to Longdo]
かけご飯[たまごかけごはん, tamagokakegohan] (n) meal composed of a raw egg mixed with white rice, often seasoned with soy sauce [Add to Longdo]
に目鼻;玉子に目鼻[たまごにめはな, tamagonimehana] (exp) (obsc) cute, white, oval face (appearing as if someone glued eyes and a nose on an egg) [Add to Longdo]
の殻[たまごのから, tamagonokara] (n) eggshell [Add to Longdo]
アルブミン[らんアルブミン, ran arubumin] (n) egg albumin [Add to Longdo]
[らんえん, ran'en] (n) oval [Add to Longdo]
円窓[らんえんそう, ran'ensou] (n) fenestra ovalis (of the ear) [Add to Longdo]
[らんおう, ran'ou] (n,adj-no) egg yolk [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Orange juice, and two eggs over easy.オレンジジュースと2個をオーバー・イージーでお願いする。
In making a cake, you must use eggs, butter and sugar.ケーキを作るときには、、バター、砂糖を使わなければいけない。
We need flour, sugar and eggs to make this cake.このケーキを作るには小麦粉、砂糖、が必要だ。
This hen does not lay eggs at all these days.このめんどりはこの頃全然を産まない。
Eggs are cheap in this season.この季節はが安い。
This hen does not lay eggs at all these days.この鶏は近頃ちっともを産まない。
This hen does not lay eggs at all these days.この鶏は近頃を産まない。
How many eggs does this hen lay each week?この鶏は週に何個を産みますか。
This hen does not lay eggs at all these days.この鳥は近頃ちっともを生まない。
The eggs in this case are fresher than those in the other case.この箱のはもう1つの箱のそれらより新鮮です。
None of these eggs are fresh.このはすべて古い。
Not all of these eggs are fresh.このはすべて新しいとはかぎらない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mix ground meat and eggs."[JA] ひき肉 ... Always Smiling with You (2016)
Now, get out of my way, or I swear you'll be wearing your balls for earrings![CN] 给我滚开 否则我拿你的蛋来做耳环! Creepshow (1982)
They breed in the crawlspaces in the conduits the very core of the building itself.[CN] 它们在狭小的空间里产... 在水管里... 还有建筑物的核心 Creepshow (1982)
- The egg hatched... - And?[CN] 孵出来了 之后呢 Blade Runner (1982)
I need six eggs That's too expensive[JA] that's too expensive. が6個欲しいけど高すぎる Beauty and the Beast (2017)
He chickened out.[CN] 他缩 Happy Birthday to Me (1981)
Only now I was cooking with psychotic eggs with a penchant for violence.[JA] 〝引っ越し会社 ブレイ&サン〞 〝引っ越し会社 ブレイ&サン〞 今だけは 凶暴なで調理しよう The Secret of Sales (2017)
The fibromas, vaginitus, salpingitis...[CN] 纤维瘤,阴道炎,输管炎... The Decline of the American Empire (1986)
How about an egg?[JA] (慎)は? Choices (2017)
That's "fallopian," darling.[CN] 那是"输管"(fallopian),亲爱的 Fandango (1985)
- ln this hatchery?[CN] 孵器里? Manhunter (1986)
That is to say your sperms failed to meet with your wife's ova understand?[CN] 那就是說你的精子 遇不上你老婆的子 明白了沒有? Tai cheung lo dau (1985)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たまご, tamago] -Ei [Add to Longdo]
の殻[たまごのから, tamagonokara] Eierschale [Add to Longdo]
[らんそう, ransou] Eierstock [Add to Longdo]
[らんけい, rankei] eifoermig, oval [Add to Longdo]
[らんけい, rankei] eifoermig, oval [Add to Longdo]
[らんかん, rankan] Eileiter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top