ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -匙-, *匙*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[匙, chí, ㄔˊ,shī] spoon; surname
Radical: Decomposition: 是 (shì ㄕˋ)  匕 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] spoon,  Rank: 2,476

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chí, ㄔˊ, ] spoon, #16,013 [Add to Longdo]
[yào shi, ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] key; CL:把[ba3], #5,876 [Add to Longdo]
[tāng chí, ㄊㄤ ㄔˊ, / ] soup spoon; tablespoon, #25,178 [Add to Longdo]
[chá chí, ㄔㄚˊ ㄔˊ, ] teaspoon, #38,019 [Add to Longdo]
[yào shi liàn, ㄧㄠˋ ㄕ˙ ㄌㄧㄢˋ, / ] keychain, #76,101 [Add to Longdo]
[yī chí, ㄧ ㄔˊ, ] spoonful [Add to Longdo]
公开钥[gōng kāi yào shi, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] public key (in encryption) [Add to Longdo]
现在是过去钥[xiàn zài shì guò qu yào shi, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩ˙ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] Today is the key to the past. [Add to Longdo]
私人钥[sī rén yào shi, ㄙ ㄖㄣˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] private key (in encryption) [Add to Longdo]
万能钥[wàn néng yào shi, ㄨㄢˋ ㄋㄥˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] master key; skeleton key; passkey [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);匕[さじ(P);しゃじ;かい(ok), saji (P); shaji ; kai (ok)] (n) spoon; (P) [Add to Longdo]
を投げる[さじをなげる, sajiwonageru] (exp,v1) to give up (something as hopeless); to throw in the towel [Add to Longdo]
加減;さじ加減[さじかげん, sajikagen] (n) prescription; consideration; making allowances for [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I have given up on that case.私はその事件ではもうを投げた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just two drops just before bed.[JA] 寝る前に2 Pan's Labyrinth (2006)
Then you simply needed to get the key.[CN] 之后你只需拿到钥 Miss Red (2009)
What key?[CN] 什么钥? Miss Red (2009)
- No, it's the Lovin 'Spoonful.[JA] あれはかのSpoonful(小=黒人音楽)よ。 What's Up, Tiger Lily? (1966)
No, it had to be secure-- obviously, hence the key--[CN] 所以不行 必须安全可靠 显然 因此钥... Miss Red (2009)
That's it, little fellow. You're my ticket to the big time.[CN] 这就对了 小家伙 你是我创造历史的钥 Episode #3.3 (2009)
"Take two chopped hard-boiled eggs, 2 tablespoons of mayonnaise...[JA] "2つに切った堅ゆでの卵に、マヨネーズを大2杯ー What's Up, Tiger Lily? (1966)
Two weeks ago, you took the locker key from around jim's neck when he was sleeping[CN] 两周前 你乘Jim熟睡时从他脖子上偷走钥 Miss Red (2009)
Don't want to go losing that, now do we?[CN] 现在谁也不想弄丢这钥 对吧 Miss Red (2009)
Here's my keys and our new phone number.[CN] 钥,这是我那边的新电话 Tactical Unit - Partners (2009)
The keys' in my locker. Give me a minute.[CN] 钥在储物室,等我三分钟,很快 Tactical Unit - Partners (2009)
Two drops only.[JA] 2だけだよ Pan's Labyrinth (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top