ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

勾结

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -勾结-, *勾结*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勾结[gōu jié, ㄍㄡ ㄐㄧㄝˊ, / ] to collude with; to collaborate with; to gang up with, #11,456 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was made the war minister by the palace, but he secretly had an affair with one of the king's consorts.[CN] 他顺利成为皇家军事大臣 但他却暗地里 和国王的嫔妃勾结 The Tsunami Warrior (2008)
Minister Wen is a traitor.[CN] 文丞相通奸叛变,勾结乱党 Butterfly Lovers (2008)
Becaυse he has a file with enough information to connect Block to Royalton...[CN] 他有档案证明破坏手和罗伊顿勾结 Speed Racer (2008)
They've grown like a weed for the past few years, but there's all sorts of rumors linking them to crime syndicates.[CN] 在这几年急速发展起来的 但是 与犯罪集团有勾结什么的传言倒是 Street Fighter IV: The Ties That Bind (2009)
And, as the majority walks around oblivious to this reality, the banks in collusion with governments and corporations continued to perfect and expand their tactics of economic warfare[CN] 在人们忽略了这个事实的时候, 银行、大财团和政府勾结在一起 继续提升并扩大他们经济战争的战术 Zeitgeist: Addendum (2008)
John Rabe was arrested as a suspected collaborator of the Chinese.[CN] 以涉嫌勾结中国人的罪名被逮捕 John Rabe (2009)
This was almost like an intelligence operation that had to be coordinated at the highest levels.[CN] 这个就像智能操纵 当权者们相互勾结 Capitalism: A Love Story (2009)
Had he collaborated?[CN] 他和他们勾结了? Watchmen (2009)
She knows that you're a conniving, murderous bitch.[CN] 她知道你是个挑拨勾结 嗜血的婊子 A Dozen Red Roses (2009)
Yet there's enough left to act as a reproach to Christian collaboration with Nazism.[CN] 但余下的东西仍能对基督教 与纳粹的勾结提出责备。 God in the Dock (2009)
Working in collusion and under the aegis of the N.Y.P. D these officers undertook all manner of criminal misdeed.[CN] 在纽约警察署的庇护下暗中勾结 这些人员从事了各种形式的刑事犯罪 Pride and Glory (2008)
That, along with crooked cops, makes the belbridge port[CN] 实则和腐败的警察勾结 把Belbridge港 The Maltese Falcon Job (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top