ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -勁-, *勁*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[勁, jìn, ㄐㄧㄣˋ] strong, tough, unyielding; power, energy
Radical: Decomposition: 巠 (jīng ㄐㄧㄥ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] strength

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, / ] strength, #3,515 [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, / ] stalwart; sturdy, #3,515 [Add to Longdo]
强劲[qiáng jìng, ㄑㄧㄤˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] powerful; with force, #4,218 [Add to Longdo]
使劲[shǐ jìn, ㄕˇ ㄐㄧㄣˋ, 使 / 使] exert all one's strength, #10,291 [Add to Longdo]
干劲[gàn jìn, ㄍㄢˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] enthusiasm for doing sth, #13,799 [Add to Longdo]
劲旅[jìng lǚ, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄩˇ, / ] strong contingent; elite squad, #18,465 [Add to Longdo]
一个劲[yī gè jìn, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] continuously; persistently; incessantly, #18,509 [Add to Longdo]
费劲[fèi jìn, ㄈㄟˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] to require effort; strenuous, #20,064 [Add to Longdo]
劲头[jìn tóu, ㄐㄧㄣˋ ㄊㄡˊ, / ] enthusiasm; zeal; vigor; strength, #20,800 [Add to Longdo]
劲射[jìng shè, ㄐㄧㄥˋ ㄕㄜˋ, / ] shooting vigorously (with gun); power shot (e.g. in soccer), #24,590 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[けいしょう, keishou] (n) strong and nimble [Add to Longdo]
[けいそう, keisou] (n) wind-resistant blade of grass; resistant idea (metaphorically) [Add to Longdo]
[けいそつ, keisotsu] (n) excellent soldier [Add to Longdo]
[けいてき, keiteki] (n) formidable foe [Add to Longdo]
[けいかん, keikan] (n) strong and fierce [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You waste![CN] 你白費 Courage for Every Day (1964)
I'm really winning, you want to get a rally going there.[CN] 天啊,我真的贏了 你得加把才行 Lolita (1962)
-Come on, you fool.[CN] -使,傻瓜 Courage for Every Day (1964)
If I'd asked you permission to kill her before she killed me, you wouldn't have given it to me, and you would have let me get poisoned without even lifting your little finger.[CN] 如果徵求你的許可 在她殺害我之前殺死她 你也不會允許 你會讓我下毒,毫不費除掉她 La Poison (1951)
That's the most fatuous lie you could possibly think up.[CN] 那是你說過最差的謊言 Lolita (1962)
Step on it. Come on, get on there.[CN] 加把 趕緊上臺 Applause (1929)
Rotten.[CN] -太差 Applause (1929)
What do you fight for all the time?[CN] 你整日斗爭個什么 Courage for Every Day (1964)
...worthless, corrupt, mean, rotten... dirty, contemptible, little, petty, gruesome, contemptible...[CN] 腐敗 惡劣 差 卑鄙 下流 可惡 低級... 你早就說過了 Adam's Rib (1949)
-You must have been hit in the mouth.[CN] -我看你是嘴巴不對 The Steel Helmet (1951)
The wrong kind, down in that courtroom.[CN] 你玩的方式不大對 就在法庭上 Adam's Rib (1949)
It's something that's happened on account of this horrible place.[CN] 這個可怕的地方不太對 Lolita (1962)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top