ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

再議

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -再議-, *再議*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 再議 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *再議*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
一事不再議[いちじふさいぎ, ichijifusaigi] (n) the principle of not resuming debate on an item in the same Diet session in which it has been voted down [Add to Longdo]
再議[さいぎ, saigi] (n,vs) reconsideration; redeliberation [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Could we back up for just a second?[CN] 我們能 等下再議論這個嗎 Sex Tape (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top