ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -儒-, *儒*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[儒, rú, ㄖㄨˊ] Confucian scholar
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  需 (xū ㄒㄩ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 2,006

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Rú jiā, ㄖㄨˊ ㄐㄧㄚ, ] Confucian school, founded by Confucius 孔子 (551-479 BC) and Mencius 孟子 (c. 372-c. 289 BC), #11,094 [Add to Longdo]
[rú, ㄖㄨˊ, ] scholar; Confucian, #11,484 [Add to Longdo]
[rú xué, ㄖㄨˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] Confucianism, #20,274 [Add to Longdo]
[zhū rú, ㄓㄨ ㄖㄨˊ, ] dwarf; pygmy; small person; elf; goblin, #38,591 [Add to Longdo]
[Rú jiào, ㄖㄨˊ ㄐㄧㄠˋ, ] Confucianism, #49,187 [Add to Longdo]
[rú zhě, ㄖㄨˊ ㄓㄜˇ, ] Confucian, #65,222 [Add to Longdo]
[Rú shì, ㄖㄨˊ ㄕˋ, ] a Confucian scholar, #73,722 [Add to Longdo]
焚书坑[fén shū kēng rú, ㄈㄣˊ ㄕㄨ ㄎㄥ ㄖㄨˊ, / ] to burn the books and bury alive the Confucian scholars (one of the crimes of the first Emperor in 212 BC), #77,759 [Add to Longdo]
独尊[dú zūn rú shù, ㄉㄨˊ ㄗㄨㄣ ㄖㄨˊ ㄕㄨˋ, / ] Dismiss the hundred schools, revere only the Confucians (slogan of former Han dynasty), #87,717 [Add to Longdo]
主义[quǎn rú zhǔ yì, ㄑㄩㄢˇ ㄖㄨˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] cynicism, #125,443 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じゅ, ju] (n) Confucianism; Confucianist; Chinese scholar [Add to Longdo]
[じゅか, juka] (n) Confucianist [Add to Longdo]
家神道[じゅかしんとう, jukashintou] (n) Confucian Shinto [Add to Longdo]
[じゅがく, jugaku] (n) Confucianism; (P) [Add to Longdo]
学界[じゅがっかい, jugakkai] (n) Confucian circles [Add to Longdo]
学者[じゅがくしゃ, jugakusha] (n) Confucian scholar [Add to Longdo]
[じゅかん, jukan] (n) official Confucian teacher [Add to Longdo]
[じゅきょう, jukyou] (n,adj-no) Confucianism; (P) [Add to Longdo]
教主義[じゅきょうしゅぎ, jukyoushugi] (n) Confucianism [Add to Longdo]
教的[じゅきょうてき, jukyouteki] (adj-na) Confucian [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I would like to emphasize the Confucian values that exist within this group.このグループに存在する教的価値観を強調したい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This guy's a killer, all right.[CN] 这男人是杀手 我核实了布斯特的情报 This guy's a killer, all right. This Gun for Hire (1942)
Mr. Brewster says, "That's excellent. "[CN] 布斯特先生说好极了 Mr. Brewster says, "That's excellent. " This Gun for Hire (1942)
When you get to L.A., you're to see Mr. Brewster, president of Nitro Chemical Corporation.[CN] 你到洛杉矶要见布斯特先生 When you get to L. A. , you're to see Mr. This Gun for Hire (1942)
So old man Brewster was right.[CN] 布斯特老头说得对 她是雷文的女人 嗯? So old man Brewster was right. This Gun for Hire (1942)
Believe me, it was Brewster![CN] 相信我 是布斯特! Believe me, it was Brewster! This Gun for Hire (1942)
Mr. Brewster, I don't know how to quite tell you...[CN] 布斯特先生 我不知道怎么跟您说 Mr. Brewster, I don't know how to quite tell you... This Gun for Hire (1942)
Brewster is screaming because we didn't get Raven.[CN] 布斯特因为我们没有抓到雷文大发雷霆 Brewster is screaming because we didn't get Raven. This Gun for Hire (1942)
Yes. Yes.[CN] 对 对 告诉布斯特先生他就上来 Yes. This Gun for Hire (1942)
Hmm.[CN] 嗯 很有趣 布斯特先生 谢谢你 警长 Hmm. This Gun for Hire (1942)
The same with packing and shipping, Mr. Brewster.[CN] 包装上船同样准备好了 布斯特先生 The same with packing and shipping, Mr. Brewster. This Gun for Hire (1942)
And Mr. Brewster is having a fit about it![CN] 布斯特先生对此很生气! And Mr. Brewster is having a fit about it! This Gun for Hire (1942)
Dwarf.[CN] 侏 Mother's Mercy (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じゅ, ju] KONFUZIANISMUS [Add to Longdo]
[じゅがく, jugaku] Konfuzianismus [Add to Longdo]
学者[じゅがくしゃ, jugakusha] konfuzianischer_Gelehrter [Add to Longdo]
[じゅか, juka] konfuzianischer_Gelehrter [Add to Longdo]
[じゅきょう, jukyou] Konfuzianismus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top