ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

体裁

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -体裁-, *体裁*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
体裁[tǐ cái, ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ, / ] genre; style; form of writing, #31,595 [Add to Longdo]
体裁[liáng tǐ cái yī, ㄌㄧㄤˊ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, / ] lit. measure the body then tailor the suit (成语 saw); fig. to act according to actual circumstances; To live within one's means., #62,043 [Add to Longdo]
体裁[xiàng tǐ cái yī, ㄒㄧㄤˋ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, / ] lit. tailor the clothes to fit the body (成语 saw); fig. act according to real circumstances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
体裁[ていさい(P);たいさい, teisai (P); taisai] (n) (1) (outward) appearance; (2) (proper) format (e.g. of an essay); form; style; (3) appearances; decency; show; display; (4) lip-service; insincere words; glib talk; (P) [Add to Longdo]
体裁[ていさいじょう, teisaijou] (n) for appearances' sake; for appearance sake [Add to Longdo]
体裁振る[ていさいぶる, teisaiburu] (v5r,vi) to put on airs [Add to Longdo]
体裁良く[ていさいよく, teisaiyoku] (adv) tastefully; respectfully; decently [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Conformity is an essential element of our homogeneous community.同じような人々からなる私たちの地域社会では、体裁に従おうとする意識は不可欠な要素である。
She was taken in by his gentlemanly appearance.彼女は彼の紳士らしい体裁にだまされてしまった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Form. Style.[CN] 体裁, 文风 Young Andersen (2005)
This man controlled the image he presented to the world.[JA] 体裁を取り繕ってる The Ecstasy of Agony (2014)
Now, we've already spent a lot of time talking about Song of Myself from a stylistic perspective, but what about content?[CN] 好吧 我们已经花了很多时间 从诗歌体裁的角度分析了"我自己的歌" 那么 内容呢? Loving Annabelle (2006)
'The rest was just window Dr..essing.'[JA] あとは体裁を繕って The Empty Hearse (2014)
- But still, he has to do at least one surgery a month to preserve his face and appearance as Chief Surgeon.[JA] (目白健吾)それでもね→ ひと月に いっぺんぐらいは オペ やっとかないと→ 外科部長としてのメンツと体裁が 保てませんからね。 Episode #1.2 (2012)
-So it's autobiographical?[CN] -那么这是自传体裁 Sophie's Choice (1982)
That's awful to get killed for the sake of preserving face and appearance.[JA] メンツと体裁のために殺されちゃ たまったもんじゃないね。 Episode #1.2 (2012)
Keeping up appearances. Who knows?[JA] 体裁を保つためだろ 分からんが... Peekaboo (2009)
Probably needed the cash to keep up appearances.[JA] 体裁を保つのに 金が必要だったのさ Tower Heist (2011)
Appearances, Gomey. Tsk, tsk. It's all about appearances.[JA] とりあえず 体裁だけの捜査だ Grilled (2009)
I knew the locals would connect me to Kay eventually. I could handle them. They never look in the eyes of a killer.[JA] 俺の弱みを握ったからといって 体裁を守るためにお前に寝返るとでも? Insomnia (2002)
I see your time in Italy was a sartorial success.[CN] 你意大利量体裁衣之旅 看来真是不虚此行 Provenance (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top