ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

乗せる

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乗せる-, *乗せる*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
乗せる[のせる, noseru] Thai: วางลงบน English: to place on (something)
乗せる[のせる, noseru] Thai: ให้ติดรถไปด้วย English: to take on board
乗せる[のせる, noseru] Thai: ให้ร่วมวงด้วย

Japanese-English: EDICT Dictionary
乗せる(P);載せる[のせる, noseru] (v1,vt) (1) to place on (something); (2) (esp. 乗せる) to give (someone) a ride; to give a lift; to pick up; to help on board; (3) (esp. 載せる) to load (luggage); to carry; to take on board; (4) to send out (on the airwaves, etc.); (5) to deceive; to take for a ride; (6) to (sing) along with (musical accompaniment); (7) to let (someone) take part; (8) to excite (someone); (9) (載せる only) to publish (an article); to run (an ad); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Give me a lift in your car.あなたを車に乗せる
The bus can carry a maximum of 40 people.そのバスは最大限度40人を乗せることができる。
The bus stopped to take up passengers.バスは乗客を乗せるために止まった。
Put a satellite into orbit.人工衛星を軌道に乗せる
His mother came to pick him up.彼の母親が彼を車に乗せるために来た。
They succeeded in putting an artificial satellite in orbit.彼らは人工衛星を軌道に乗せることに成功した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't worry. I'll leave. First I'm gonna get you to your ship.[JA] 心配するな 出て行くよ まずはあんたを俺の船に乗せる Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
I don't care what happens.[JA] ダメだ 病人をシャトルに 乗せるわけにはいかん Space Cowboys (2000)
Pictures of me to sell your newspapers.[JA] くだらない新聞に俺の顔を乗せる The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
It's an integrated computer network, and I will not have it aboard this ship.[JA] 統合コンピュータネットワークですな それをこの船には乗せるつもりはありません Episode #1.1 (2003)
You handle some pretty rough customers.[JA] ヤバそうな奴も乗せるのか? Taxi Driver (1976)
You're not getting on that boat, Dr. Bartok.[JA] 乗せるわけにはいかん Hollow Triumph (1948)
Yeah, I have.[JA] 乗せる Taxi Driver (1976)
Why the day you spend in the sofa, lazy? They come here.[JA] カウチに 足を乗せるなよ Scarlet Street (1945)
Go to hell! I'm not honking at you![JA] バ〜カ 誰が乗せる The Evil Dead (1981)
It's disgusting the way they splash this stuff all over the newspapers![JA] こういうことを新聞に乗せるってのは醜い! The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
Bring it right back to the garage. Tell the girlfriend to take the bus.[JA] 車は車庫に入れ 勝手に女を乗せるなよ Hollow Triumph (1948)
Bad luck to have a woman on board, too. Even a miniature one.[JA] たとえ子供でも 女を船に乗せるのは縁起が悪い Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乗せる[のせる, noseru] fahren_lassen, aufnehmen, tragen, jemanden_taeuschen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top