ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不信

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不信-, *不信*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不信任案[bù xìn rèn àn, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ ㄢˋ, ] no-confidence motion, #77,145 [Add to Longdo]
无征不信[wú zhēng bù xìn, ˊ ㄓㄥ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ, / ] without proof one can't believe it (成语 saw), #485,935 [Add to Longdo]
不信[bù xìn rèn, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ, ] mistrust [Add to Longdo]
不信任动议[bù xìn rèn dòng yì, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄧˋ, / ] motion of no confidence (against the government, in parliamentary debates) [Add to Longdo]
不信任投票[bù xìn rèn tóu piào, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, ] vote of no-confidence [Add to Longdo]
不信[bù xìn yòng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ, ] distrust [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不信[ふしん, fushin] (n,adj-no) unfaithfulness; insincerity; perfidy; mistrust; distrust; discredit; (P) [Add to Longdo]
不信[ふしんかん, fushinkan] (n) distrust; suspicion [Add to Longdo]
不信[ふしんぎ, fushingi] (n) faithlessness; insincerity [Add to Longdo]
不信[ふしんこう, fushinkou] (n) lack of faith; unbelief; impiety; infidelity [Add to Longdo]
不信[ふしんじつ, fushinjitsu] (n) insincerity; unfaithfulness [Add to Longdo]
不信[ふしんじゃ, fushinja] (n) unbeliever [Add to Longdo]
不信[ふしんじん, fushinjin] (adj-na,n) impiety; unbelief; infidelity [Add to Longdo]
不信[ふしんにん, fushinnin] (n) non-confidence; lack of confidence; (P) [Add to Longdo]
不信任案[ふしんにんあん, fushinnin'an] (n) no-confidence motion [Add to Longdo]
不信任決議[ふしんにんけつぎ, fushinninketsugi] (n) censure vote [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Such words will give rise to suspicion.そういう言葉は不信感を生むことになるだろう。
Hanako called his bluff.花子は不信に思って本当かどうか問いただした。
Distrust of the Social Insurance Agency and the Ministry of Health, Labour and Welfare just keeps getting stronger.社会保険庁や厚生労働省への不信感は募る一方である。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What do we do with unbelievers?[JA] 不信人者をどうする? Resident Evil: The Final Chapter (2016)
Why do you mistrust the government so much?[JA] なぜ政府に不信感を持つの? Livewire (2015)
If a professor of a national university has been found guilty of malpractice, citizens won't trust the hospitals, and they won't trust the medical system.[CN] 如果国立大学的教授 发生误诊或是过失 会导致一般的国民 对大学医院产生不信任 随之而来的也会影响到 医疗界本身的权威 The Great White Tower (1966)
He doesn't trust me.[CN] 他不信任我 Django (1966)
Against your will, He will save you and have mercy and will turn you to Himself, because only in Him you'll find truth and comfort.[CN] 你不信上帝 可他仍会拯救宽恕你 使你能归依它 因为只有在上帝那儿才有 War and Peace (1966)
I don't think that the Japanese of today believe in horoscopes.[CN] 我觉得今天的日本人不信星座 The Koumiko Mystery (1965)
And Ms. Mathison's claims about mysterious threats and distrust of the police sound exactly like symptoms of a manic episode.[JA] それにマティソン氏は 不可思議な脅威と 警察への不信を主張しており それはまるでうつ病発症の 兆候のようです Imminent Risk (2017)
Do you ever think your trust issues impact your ability to see clearly?[JA] 人間不信のせいで 物事の判断ができないんじゃ? America (2015)
He's trying to drive a wedge between these two guys, make them turn on each other.[JA] 2人を仲間割れさせようと してるのよ お互いに不信感を与えて Nothing Gold Can Stay (2015)
Asked if they believed in afterlife 20% replied yes. 59% replied no.[CN] 被问到他们是否相信来生 20% 回答说 相信 59% 回答 不信 The Koumiko Mystery (1965)
I don 7 expect you to be//e ve me, but /'ve never fe/t so close to you.[CN] 可能你不信,但我从未感到如此亲密 Belle de Jour (1967)
She's an unbeliever.[JA] 彼女は不信人者だ Resident Evil: The Final Chapter (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不信[ふしん, fushin] Untreue, Misstrauen, Unglaube [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top