ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一日

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一日-, *一日*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有朝一日[yǒu zhāo yī rì, ㄧㄡˇ ㄓㄠ ㄧ ㄖˋ, ] one day; sometime in the future, #26,619 [Add to Longdo]
冰冻三尺,非一日之寒[bīng dòng sān chǐ, ㄅㄧㄥ ㄉㄨㄥˋ ㄙㄢ ㄔˇ, fei1 yi1 ri4 zhi1 han2, / ] three feet of ice does not form in a single day (成语 saw); Rome wasn't built in a day [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
一日[ついたち, tsuitachi] (n) วันที่หนึ่งของเดือน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
一日おき[いちにちおき, ichinichioki] (n ) วันเว้นวัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一日[ついたち, tsuitachi] Thai: วันที่หนึ่งของเดือน English: first day of month
一日[いちにち, ichinichi] Thai: หนึ่งวัน English: one day

Japanese-English: EDICT Dictionary
一日(P);1日[いちにち(P);いちじつ;ひとひ(ok);ひとえ(ok), ichinichi (P); ichijitsu ; hitohi (ok); hitoe (ok)] (n) (1) first day of the month; (2) (See ついたち) one day; (P) [Add to Longdo]
一日(P);朔日;朔[ついたち(P);さくじつ(朔日);いっぴ(一日), tsuitachi (P); sakujitsu ( sakujitsu ); ippi ( tsuitachi )] (n) (1) (usu. 一日) first day of the month; (2) (ついたち only) (arch) first ten days of the lunar month; (P) [Add to Longdo]
一日の長[いちじつのちょう, ichijitsunochou] (n) superiority [Add to Longdo]
一日を過ごす[いちにちをすごす, ichinichiwosugosu] (exp,v5s) to pass a day [Add to Longdo]
一日一善[いちにちいちぜん, ichinichiichizen] (n) doing a good deed each day; doing one good turn a day [Add to Longdo]
一日一日[いちにちいちにち, ichinichiichinichi] (adv,adv-to) (1) gradually; day by day; (n) (2) every day; each day [Add to Longdo]
一日一夜[いちにちいちや, ichinichiichiya] (n) all day and night [Add to Longdo]
一日三秋[いちじつさんしゅう;いちにちさんしゅう, ichijitsusanshuu ; ichinichisanshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
一日千秋[いちじつせんしゅう;いちにちせんしゅう, ichijitsusenshuu ; ichinichisenshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
一日増しに[いちにちましに, ichinichimashini] (adv) day by day [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I feel sort of dizzy." "You look pale. You'd better take a day off."「ちょっと目まいがするわ」「顔色が悪いぞ。一日休んだほうがいいよ。」 [F] [M]
I'll be free all day tomorrow.あしたは一日中ひまです。
I can hardly wait till I see you.あなたのお帰りを一日千秋の思いでお待ちしています。
Can you go around the world in a day?あなたは一日で世界を回ることが出来ますか。
You must be worn out after working all day.あなたは一日中働いた後で疲れきっているにちがいない。
That dog has been barking 'Ruff-ruff-ruff-ruff!' all day long.あの犬、一日中ワンワンワンワン吠えてるんだから。
This is just another day.ありふれた一日
One day, a black woman, Rosa Parks, was returning home after a hard day's work.ある日、ローザ・パークスという黒人女性が、一日のつらい仕事を終えて帰宅しているところだった。
No, it gains ten minutes a day.いいえ、一日に十分も進むんです。
Our dog has been lying in the sun all day.うちの犬は一日中日なたに横になっている。
I can produce several pieces a day if I'm lucky.うまくいけば一日に2、3ピース作れる。
I'd like to try out the aerobics class for a day.エアロビクス教室に一日入学したいのですが。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The city will fall within a day.[JA] 王都は一日で落ちる Stormborn (2017)
Another day at the office.[JA] もう一日,オフィスで。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
October the first.[CN] 十月一日 Redemption (2013)
When the work is finished, and I taste the mezcal,[JA] 一日の仕事を終えて メスカルを飲む時 Barbecue (2017)
I'm gonna be out all day.[JA] 一日中外出してるの The Covenant (2017)
I won't be available at this number until October the first.[CN] 十月一日之前 我都不用這個號碼 Redemption (2013)
There he is in that cold, heartless bank, day after day.[CN] 他日复一日地在那冰冷无情的银行中工作 Saving Mr. Banks (2013)
I've been eating three square meals a day from it.[CN] 因为我一日三餐吃的都是这些 The East (2013)
- Yeah. So, I'm okay doing that. Just, like, you got to hit that wall and this is when I do.[JA] 指示に従うよ 壁を打てと 言われたら一日中打ち続ける CounterPunch (2017)
Maybe our brains are like my broadcast tower, sending our thoughts out through the universe, but, until now, we didn't realize that somewhere, someone is listening.[CN] 或者我们的脑就像广播塔一样 将我们的想法传到全宇宙 但,直至那一日来临前,我们并不知道 Shadow People (2013)
"Husband for a Day."[CN] "一日丈夫" Labor Day (2013)
You develop this kind of amnesia that lets you get through your day.[JA] あなたはこのような記憶喪失を起こす それはあなたが一日を通して得ることができます。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一日[ついたち, tsuitachi] ein_Tag [Add to Longdo]
一日[ついたち, tsuitachi] ein_Tag [Add to Longdo]
一日[ついたち, tsuitachi] 1.(Tag e.Monats), ein_Tag [Add to Longdo]
一日[いちにちじゅう, ichinichijuu] den_ ganzen_Tag [Add to Longdo]
一日置き[いちにちおき, ichinichioki] jeden_zweiten_Tag [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top