Search result for

(89 entries)
(14.4897 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -し-, *し*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
ทัศนศิลป์[しかくげいじゅつ] (n ) 視覚芸術

Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
もねた (n slang ) dirty joke
周波数特性[しゅうはすうとくせい] (n ) Frequency Response
焼損[しょうそん] (n vt ) burnout,loss of combustion
踵骨腱[しょうこつけん] Achilles' tendon

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ょうがない[ょうがない, shouganai] (vi colloq) ไม่มีทางอื่น, ช่วยไม่ได้
シーア派[ーあは, shi-aha] (n) มุสลิมนิกายซีอะห์
[ち, なな, shichi , nana] (n) เจ็ด
下半期[もはんき, shimohanki] (n) ครึ่งปีหลัง
下着[たぎ, shitagi] ชุดชั้นใน
仕置き[おき, shioki] (n) การลงโทษ, การสำเร็จโทษ, See also: S. 処罰,処置,
伸長率[んちょうりつ, shinchouritsu] (n) อัตราการยืดขยาย (extension rate)
信念[んねん, shinnen] (n) ความเชื่อ, See also: S. 信じる ,
修正[ゅうせい, shuusei] (n) แก้ไข
借金[ゃっきん, shakkin] (n) การกู้ยืมเงิน、หนี้สิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
所管[ょかん, shokan] (n adj) อำนาจในการตัดสิน
刺激[げき, shigeki] (n) การกระตุ้น
失望[つぼう, shitsubou] (n) ความผิดหวัง , ความสิ้นหวัง
新形[んがた, shingata] (n) รุ่นใหม่, โฉมใหม่ , See also: S. 新型,
消火栓[ょうかせん, shoukasen] (n) หัวจ่ายน้ำดับเพลิง , See also: R. 火事
死に筋[にすじ, shinisuji] สินค้าขายไม่ออก , See also: A. 売れ筋,
指揮幕僚課程[きばくりょうかてい, shikibakuryoukatei] (n) หลักสูตรเสนาธิการทหาร
視覚[かく, shikaku] (vt) การมองเห็น,สายตา,ภาพ
竹刀[ない, shinai] (n) ดาบไม้ไผ่
式典[きてn, shikite n] (n) พิธี, พระราชพิธี

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
シリーズ[りーず, shiri-zu] Thai: ซีรีส์
示す[めす, shimesu] Thai: บ่งบอด
示す[めす, shimesu] Thai: ชี้ให้เห็น English: to point out
示す[めす, shimesu] Thai: แสดง
湿る[める, shimeru] Thai: เฉอะแฉะ English: to be damp
湿る[める, shimeru] Thai: เปียกชื้น English: to be wet
湿る[める, shimeru] Thai: แฉะ English: to become wet
新入生[んにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักศึกษาใหม่ English: freshman
新入生[んにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักเรียน(นักศึกษา)ปีหนึ่ง English: first-year student
自然[ぜん, shizen] Thai: ธรรมชาติ English: nature

Japanese-English: EDICT Dictionary
涔々;涔涔[ん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
硨磲(oK)[ゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See ゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
[, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
糝粉;新粉(iK)[んこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
糝粉餅[んこもち, shinkomochi] (n) rice flour dough [Add to Longdo]
鱰(oK);鱪(oK)[いら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado [Add to Longdo]
[め, shime] (n) end or closure mark [Add to Longdo]
〆粕;搾滓;搾め糟;搾めかす;搾め滓;乄粕[めかす, shimekasu] (n) oil cake; scrap cake [Add to Longdo]
7月王政[ちがつおうせい, shichigatsuousei] (n) (French) July Monarchy [Add to Longdo]
[, shi] (prt,conj) (at the end of a phrase) notes one (of several) reasons; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Turn it off.それ消て。
Hotshot!たいた奴だ。
I want a lot.たくさん欲い。
He came by bus.バスできまた。
I love you.てる。
Take a rest.休息ろ。
I am busy now.私は今忙い。
Let me out!てくれ。
Let's fly kites.凧上げをよう。
Will he die?彼は死ぬでょうか。
She tried.彼女は、試た。
She looks sad.彼女は悲そうだ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you'll give me that chance, then hug me with all your might.[JA] チャンスをもらえるなら できる限りの力で 抱きめてください Emotions (2017)
Hug me tight.[JA] ギュッててください Emotions (2017)
--You tried to devour me. --Nine hundred sixty... five...[CN] 200)}ああ 終わり告げて欲いのさ Tokyo Ghoul (2014)
I made my way out of the deep darkness[CN] 300)\blur2}さぁ 目を覚ませ 300)\blur2}冲破这无边的黑暗 300)\blur2}深い闇 オレは抜け出 Female Titan: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 1 (2013)
But why protect me?[JA] でも どうて僕を? Emotions (2017)
Please.[JA] お願います Emotions (2017)
We used to be like living corpses, but now we head beyond the walls[CN] 300)\blur2}疾風みたいに逃げ出た 300)\blur2}曾如行尸走肉一般 300)\blur2}生きた屍みたいだった Bite: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 3 (2013)
Just do it.[JA] いいから てください Emotions (2017)
Before the future comes completely undone I'll ask again. What's one thousand minus seven?[CN] 200)}行進と信仰は常軌を逸たクイズのようだ Tokyo Ghoul (2014)
I escaped for my life[CN] 300)\blur2}深い闇 オレは抜け出た 300)\blur2}疾风一般逃离 300)\blur2}疾風みたいに逃げ出 Mercy: Raid on Stohess District, Part 2 (2013)
We used to be like living corpses, but now we head beyond the walls[CN] 300)\blur2}疾風みたいに逃げ出た 300)\blur2}曾如行尸走肉一般 300)\blur2}生きた屍みたいだった Female Titan: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 1 (2013)
Excuse me.[JA] (ひとみ)失礼ます (慎)あっ... Emotions (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[わ, shiwa] crease [Add to Longdo]
シーエーアイ[ーえーあい, shi-e-ai] Computer-Aided Instruction, CAI [Add to Longdo]
シーケンサ[ーけんさ, shi-kensa] sequencer [Add to Longdo]
シーティーエス[ーていーえす, shi-tei-esu] CTS, computerized typesetting system [Add to Longdo]
シーディー[ーでいー, shi-dei-] CD, compact disk [Add to Longdo]
シーディーロム[ーでいーろむ, shi-dei-romu] compact disk read-only memory (CD-ROM) [Add to Longdo]
シートフィーダ[ーとふぃーだ, shi-tofi-da] sheet feeder [Add to Longdo]
シーモス[ーもす, shi-mosu] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]
シールド[ーるど, shi-rudo] shield (vs) [Add to Longdo]
シェーピング[えーぴんぐ, shie-pingu] shaping [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ん酌[ゃく, shinshaku] Ruecksicht, Ruecksichtnahme, Beruecksichtigung [Add to Longdo]
七五三[ちごさん, shichigosan] Festtag_fuer 3-,5-und 7jaehr.Kinder [Add to Longdo]
七福神[ちふくじん, shichifukujin] die_sieben_Gluecksgoetter [Add to Longdo]
三味線[ゃみせん, shamisen] dreisaitiges_jap.Zupfinstrument [Add to Longdo]
[ぶ, shibu] unten, Grund [Add to Longdo]
[ぶ, shibu] der_untere_Teil [Add to Longdo]
[ぶ, shibu] unten, Grund [Add to Longdo]
下る[ぶる, shiburu] hinuntergehen [Add to Longdo]
下唇[たくちびる, shitakuchibiru] Unterlippe [Add to Longdo]
下唇[たくちびる, shitakuchibiru] Unterlippe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top