ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

あんな

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -あんな-, *あんな*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
案内[あんない, annai] (vt) แนะนำ,พาชม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
案内[あんない, annai] Thai: นำทาง
案内[あんない, annai] Thai: การแนะนำ English: guidance
案内[あんない, annai] Thai: การนำพา

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
あんな[, annani] (exp) to that extent; to that degree [Add to Longdo]
あんな風に[あんなふうに, annafuuni] (exp) (uk) in that way; like that; that way [Add to Longdo]
安和[あんな;あんわ, anna ; anwa] (n) (obsc) Anna or Anwa era (968.8.13-970.3.25) [Add to Longdo]
案内[あんない, annai] (n) (1) information; guidance; leading; (vs) (2) to guide; to show (around); to conduct; (P) [Add to Longdo]
案内係[あんないがかり, annaigakari] (n) clerk at the information desk [Add to Longdo]
案内広告[あんないこうこく, annaikoukoku] (n) classified advertisement; classified ad [Add to Longdo]
案内者[あんないしゃ, annaisha] (n) (See 案内人) guide; usher [Add to Longdo]
案内所[あんないじょ, annaijo] (n) information desk [Add to Longdo]
案内書[あんないしょ, annaisho] (n) guidebook; guide [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"His father died yesterday." "I have never seen such a man before."「彼の父が昨日死にました」「あんな人は見たことがありません」
Don't ever do that kind of thing again.2度とあんなことをするな。
If it had not been for your foolishness, we would never have been in that trouble.あなたのばかげた振る舞いがなかったら、私たちはあんな面倒にあわなかったろうに。
If that guitar were not so expensive, I could buy it.あのギターがあんなに高くなかったら、買えるのに。
It is to be regretted that she should have died so young.あの方があんなに若くして亡くなったことは悔やまれます。
Can he be ill when he runs around like that?あんなに走り回っているのに、彼が病気だなんてことがあるだろうか。
It's hard to complain against such good people.あんないい人たちに文句をいうのは難しい。
How long are you going to be seeing that loser of a boyfriend?あんなウダツがあがらない男といつまで付き合ってるの。
I've never seen such a beautiful sunset.あんなきれいな日没は見たことが無い。
You shouldn't have said such a thing to her.あんなこと、彼女に言うべきではなかったのに。
After what has happened, I dare not see her again.あんなことがあったあとだから、彼女に二度と会わす顔がない。
You've got to be crazy to do something like that.あんなことをするなんて頭がどうかしている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I would like to sing as that sparrow.[JA] 僕もあんな気持ちさ Scarlet Street (1945)
- Phillips? Yes, you know, the man that tried to reach you.[JA] なぜあんなに 急いでたか... D.O.A. (1949)
To me they have never looked this way at me, not even of young.[JA] 若いころさえ あんな眼差し受けなかった Scarlet Street (1945)
There are a lot of people like that.[JA] あんな人間が多いだろ Hollow Triumph (1948)
It's the system, but... if you ask me, I'd slap those tough kids down before they start any trouble.[JA] でも あんなガキは 罪を犯す前に殴りゃいい 12 Angry Men (1957)
Where you found a flower like that?[JA] あんな花 どこにあった? Scarlet Street (1945)
What were you doing in it at that time of night?[JA] あんな夜中に何してた? He Walked by Night (1948)
So would I. A kid like that?[JA] あんなガキなら当然さ 12 Angry Men (1957)
Like that, Captain, but more snub, wider.[JA] あんな感じですが もっと団子鼻でした He Walked by Night (1948)
Not you can want somebody as that Johnny.[JA] あんな男を 愛しちゃいけない Scarlet Street (1945)
I would be unable to take out him/her money to that poor man.[JA] あんな爺さんから 金取りたくない Scarlet Street (1945)
What you would want that passes you.[JA] あんな出会いを 夢見ないの? Scarlet Street (1945)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
案内書[あんないしょ, annaisho] guide [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
案内[あんない, annai] Auskunft, Fuehrung [Add to Longdo]
案内所[あんないじょ, annaijo] Auskunft, Information [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top