ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โต๊ะกลม

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โต๊ะกลม-, *โต๊ะกลม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โต๊ะกลม[N] round table, Thai definition: ที่ประชุมปรึกษาหารือหรืออภิปราย ซึ่งจัดวางโต๊ะล้อมกันเป็นวงกลม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Gandhi, who has been attending the London Round Table Conference on Indian lndependence journeyed north to visit a cotton mill.คานธีผู้ร่วมประชุม โต๊ะกลมในลอนดอน เรื่องเอกราชของอินเดีย เดินทางขึ้นเหนือเยี่ยมโรงงานปั่นฝ้าย Gandhi (1982)
And in 1984 I went to the Senate and really dug deeply into this issue with science roundtabIes and the like.และได้ขุดคุ้ยลงลึกในเรื่องนี้ กับบรรดาอัศวินโต๊ะกลมทางวิทยาศาสตร์ An Inconvenient Truth (2006)
Darwin was not ridiculed by his university's biology round table.ดาร์วินไม่ได้ถูกหัวเราะเยาะจากนักชีววิทยาในการประชุมโต๊ะกลมในมหาวิทยาลัย Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
I was... chambering a round.ฉันกำลัง... ประชุมโต๊ะกลมกันอยู่ No More Good Days (2009)
This ring, I used to play few more + timesโต๊ะกลมนี่ ข้าเล่นมาบ่อยแล้ว Ip Man 2 (2010)
I painted the characters from the knights of the round table in my son's room, and he loved it.ฉันวาดตัวอัศวินไว้รอบๆโต๊ะกลม ในห้องของลูกชายฉัน แล้วเขาก็ชอบมาก A Humiliating Business (2010)
A round table afforded no one man more importance than any other.โต๊ะกลมนี้สำหรับทุกคน ไม่มีใครสำคัญกว่าใคร The Coming of Arthur: Part Two (2010)
But at the round table, you said... Shut up, Merlin.แต่ว่าที่โต๊ะกลม ท่านบอกว่า เงียบไปเลย เมอร์ลิน The Coming of Arthur: Part Two (2010)
We also need 4 circular tables from the cafeteria and then all the stackable chairs we can get.เรายังต้องการโต๊ะกลม4ตัวจากคาเฟ่ และจากนั้นก็ได้เวลาจัดพวกเก้าอี้ที่กองสุมอยู่นั่นให้เข้าที่ Loner (2011)
She went on an overseas business trip with the reporters from the Round Table.ท่านเดินทางไปทำธุรกิจที่ต่างประเทศ /N กับนักข่าวจากโต๊ะกลมค่ะ Midas (2011)
I welcome you to this meeting of the Round Table.ผมขอต้อนรับสู่การประชุมโต๊ะกลม Arthur's Bane: Part One (2012)
I have to find out. They're Knights of the Round Table.ข้าก็ต้องไปดู พวกเขาเป็นอัศวินโต๊ะกลม Arthur's Bane: Part One (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โต๊ะกลม[n.] (toklom) EN: round table   FR: guéridon [m] ; table ronde [f]
โต๊ะกลม[n.] (toklom) EN: round-table talks   FR: table ronde [f] (loc.)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genie(จีนี) ย่อมาจาก General Electric Network for Information Exchange เป็นบริการตามสายซึ่งจัดไว้สำหรับการคัดลอกโปรแกรม การเล่นเกม การอภิปรายปัญหาแบบรายการสัมนาโต๊ะกลมไว้ให้ แต่ไม่ฟรี จีนีมีขนาดหรือมีสมรรถนะต่ำกว่า Compuserve แต่ก็มีค่าบริการถูกกว่า ดู Compuserve, internet และ network ประกอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top