Search result for

แนืะพൠสนืห

(162 entries)
(0.0505 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แนืะพൠสนืห-, *แนืะพൠสนืห*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา แนืะพൠสนืห มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: contr กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Contra-indicationสิ่งขัดแย้ง, ข้อบ่งห้าม(ใช้)

English-Thai: Longdo Dictionary
contribution(n) ผลงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contra[PRF] ตรงข้าม
contra[PRF] ต้าน
control[N] การจำกัด
control[VT] ควบคุมดูแล, Syn. operate
control[N] เครื่องควบคุม, Syn. control mechanism
control[VT] จัดการ, See also: กำกับ, Syn. manage, direct
control[VT] ตรวจสอบ, Syn. check, insure, see
control[N] ทักษะ, Syn. skill
control[N] ผู้ควบคุม, Syn. controller
control[N] มาตรฐานเปรียบเทียบในการทดลอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contra(คอน'ทระ) prep. ต้าน,ต่อต้าน,คัดค้าน,ตรงกันข้าม -adv. ในทางตรงกันข้าม
contra-Pref. ต่อต้าน,ตรงกันข้าม
contraband(คอน'ทระแบนดฺ) n. ของต้องห้ามตามกฎหมาย,ของเถื่อน,การค้าเถื่อน,การลักลอบขนสินค้า adj. เป็นสินค้าเถื่อน,ซึ่งห้ามไม่ให้ส่งออกหรือสั่งเข้าประเทศ, Syn. excluded
contraception(คอนทระเซพ'เชิน) n. การคุมกำเนิด,การป้องกันการตั้งครรภ์
contraceptive(คอนทระเซพ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการคุมกำเนิด n. ยาคุมกำเนิด,เครื่องคุมกำเนิด
contraclockwiseadj.,adv. ซึ่งทวนเข็มนาฬิกา, Syn. counterclockwise
contract(คอน'แทรคทฺ) n. สัญญา,ข้อตกลง,หนังสือสัญญา,คำย่อ,รูปแบบย่อ -v. หด,ย่น,ขมวด,เกร็ง,ติด (โรค,นิสัย) ,ทำ (หนี้สิน) ,ทำสัญญา, See also: contractible adj. ดูcontract contractibility n. ดูcontract, Syn. agreement
contractile(คันแทรค'ไทลฺ) adj. ซึ่งหดตัวได้, See also: contractility n.
contraction(คันแทรค'เชิน) n. การหดตัว,การหดเกร็ง,การหดสั้น,คำย่อ,ศัพท์ย่อ,การติดต่อ
contractive(-ทิฟว) adj. ซึ่งหดเกร็งได้., See also: contractiveness n

English-Thai: Nontri Dictionary
contra(adv) ในทางตรงกันข้าม
contraband(adj) ต้องห้าม,ทึ่ห้ามนำเข้ามา,เป็นของเถื่อน
contraband(n) ของต้องห้าม,สินค้าต้องห้าม,ของเถื่อน,สินค้าเถื่อน
contrabandist(n) ผู้ค้าของเถื่อน
contraception(n) การคุมกำเนิด
contraceptive(n) ยาคุมกำเนิด,เครื่องคุมกำเนิด
contract(n) สัญญา,ข้อตกลง,นิติกรรมสัญญา,หนังสือสัญญา,ไพ่
contract(vi,vt) หด,เกร็ง,ขมวด,จำกัดให้แคบ,ย่น,ทำสัญญา,ติดโรค
contractile(adj) หดตัวได้
contraction(n) การหดตัว,การเกร็ง,การจำกัดให้แคบ,คำย่อ,ศัพท์ย่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contra bonos mores (L.)ขัดต่อศีลธรรมอันดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contra flow; counter flowการไหลสวนทาง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
contra jus belli (L.)ขัดต่อกฎแห่งสงคราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contra preferentem ruleกฎการตีความสัญญากำกวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contrabandของต้องห้าม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contraband of warของต้องห้ามยามสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
contraband, absoluteยุทธปัจจัยต้องห้ามเด็ดขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
contraceptionการป้องกันการตั้งครรภ์ [มีความหมายเหมือนกับ control, birth] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contraceptionการป้องกันการตั้งครรภ์, การคุมกำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
contraceptionการคุมกำเนิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contra accountsบัญชีตรงข้าม [การบัญชี]
Contraceptionคุมกำเนิด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Contraceptionคุมกำเนิด [TU Subject Heading]
Contraceptionคุมกำเนิด,การกีดกั้นผสมเชื้อ,การป้องกันการปฏิสนธิ,การคุมกำเนิด [การแพทย์]
Contraception, Hormonalการคุมกำเนิดด้วยฮอร์โมน [การแพทย์]
Contraception, Idealการปฏิสนธิแบบที่ถือเป็นอุดมคติ [การแพทย์]
Contraception, Injectableยาฉีดคุมกำเนิดชั่วคราว,ยาฉีดคุมกำเนิด [การแพทย์]
Contraception, Injectableการคุมกำเนิดโดยใช้ยาฉีด [การแพทย์]
Contraception, Injectedยาฉีดคุมกำเนิด [การแพทย์]
Contraception, Oralการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด,ยากินคุมกำเนิด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
CONTRACTEE (n ) เจ้าของโครงการ, ลูกค้า , บุคคลใดที่ทำสัญญากับผู้ผลิตหรือคนขายสินค้าและบริการ
contracting for the constructionรับเหมาก่อสร้าง
contraction (n) การหดรัดตัวของมดลูก
contractor (n) ผู้รับจ้าง
contributeสนับสนุน
control (n ) กำกับดูแล
controlversial (adj ) causing disgreement or discussion a controlversial issue/decision/ speech/ figure The book was very controlversial.
controversial (n)
See also: S. Mike,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're now under the control of Chuck Bass. I own you.ตอนนี้แกก็เหมือนลูกไก่ในกำมือฉันน่ะแหละ New Haven Can Wait (2008)
But bart is the worst. He's controlling and a hypocrite.แต่บาร์ทเขาแย่ที่สุดเลย เขาชอบควบคุมแถมยังแสแสร้ง Chuck in Real Life (2008)
And as it turns out, his idea of controlling me was taking away my powers.และเขาคงเลิกคิดควบคุมผมโดยการเอาพลังผมออกไป Odyssey (2008)
It's better than Lex walking around with a remote control to a Clark-bot.มันจะดีกว่า ถ้าเล็กซ์เดินไปมา โดยมีรีโมทบังคับหุ่นยนต์คล๊าก Odyssey (2008)
Turns out, when Jor-El said there was a way to control me...ถูกเอาออกไป เมื่อ โจเอล พูดว่า มีวิธีที่จะควบคุมผม Odyssey (2008)
Captain, listen to me. We're not in control anymore.กัปตัน ฟังผมนะ เราควมคุมไม่อยู่อีกแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
We lost control of the ship.เราควบคุมยานไม่ได้ Dead Space: Downfall (2008)
Get away from that control panel, Doctor.เลิกยุ่งกับแผงควบคุณได้แล้ว ด็อกเตรอร์ Dead Space: Downfall (2008)
That is the mechanism of control, the lies that brought us here under false pretenses.นัั้นเป็นการควบคุมแบบกลไก สิ่งมีชีวิตที่ให้เรามาที่นี้ มันหลอกเรา Dead Space: Downfall (2008)
The Ishimura is under their control.พวกมันควบคุมอิชิมูระไว้ได้ Dead Space: Downfall (2008)
Temporal lobe controls speech, Hearing, memory.สมองส่วน Temporal ควบคุม การพูด การได้ยิน ความจำ Not Cancer (2008)
We should do another with contrast.เราจะตรวจอย่างอื่นอีกไหม? Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contrA captain controls his ship and its crew.
contrA cat contrasts with a dog well.
contrAccording to the terms of the contract, your payment was due on May 31st.
contrAccording to the vice president, the company has yet to receive a contract from a foreign company.
contrA contract with that company is worth next to nothing.
contrAfter much effort, he ended up with a contract.
contrA generous man contributed some two billion yen to charity.
contrA great contrast between city life and country life.
contrAir traffic controllers are under severe mental strain.
contrAn air traffic controller is an extremely high pressure job.
contrA power failure contributed to the confusion in the hall.
contrAs a similar feature it is noted that students engaged in fund-raising activities rarely contribute money they have earned themselves.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา[N] controlee, See also: one who is controlled/supervised, Syn. ผู้ใต้บังคับบัญชา, Ant. ผู้บังคับบัญชา, Example: ในการทำงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่หวังความก้าวหน้า จะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับผู้บังคับบัญชา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ตำแหน่งต่ำกว่าและมีผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงาน
ควบคุมราคา[V] control the prices of, Syn. คุมราคา, ตรึงราคา, Example: รัฐบาลควบคุมราคาน้ำมันเพื่อแก้ปัญหากรณีน้ำมันขึ้นราคา, Thai definition: กับกำดูแลให้ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่สูงมากจนเกินไป
แย้ง[V] contradict, See also: argue, Syn. โต้เถียง, ท้วง, ท้วงติง, ค้าน, เถียง, Ant. ยอมตาม, ยินยอม
สนธิสัญญา[N] contract, See also: compact, covenant, Syn. ข้อสัญญา, สัญญา, ข้อตกลง, อนุสัญญา, Count unit: ฉบับ
สัญญา[N] contract, See also: agreement, promise, Syn. ข้อตกลง, คำมั่น, คำสัญญา, Count unit: ข้อ, ฉบับ
ขัดต่อ[V] contrary to, See also: be contradictory with, be in conflict with, go against, Syn. ขัดกับ, ตรงข้าม
ออกอุบาย[V] contrive up, See also: lay a plot, hatch up, plot, scheme, Syn. วางแผน, วางอุบาย, คิดอุบาย, Example: กรมตำรวจได้ออกอุบายวางแผนรับมือกับปัญหาอาชญากรรมที่จะทวีความรุนแรงขึ้น
คันโยก[N] lever, See also: controlling handle, Syn. คันบังคับ, Example: เด็กๆ สามารถกดปุ่มหรือโยกคันโยกไปมา เพื่อเล่นเกมตามความต้องการนั้นได้, Count unit: อัน
รับเหมา[V] contract for, See also: take over, Example: ผมรับเหมางานของเขามาหมด, Thai definition: ปฏิบัติกิจแทนผู้จ้างจนเสร็จกิจใดกิจหนึ่ง
หด[V] shrink, See also: contract, retract, draw back, withdraw, huddle, shorten, reduce, Syn. สั้นเข้า, ย่นเข้า, ลดลง, Ant. ยืด, Example: แมวหดเล็บของมัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจบังคับบัญชา[n. exp.] (amnāt bangkhapbanchā) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway   
อำนาจครอบงำ[X] (amnāt khrøp-ngam) EN: control   
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce   FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner
บังคับใจ[v.] (bangkhapjai) EN: force ; constrain ; oblige ; control one's mind   FR: se contrôler ; se maîtriser
บังคับการ[v.] (bangkhapkān) EN: command ; direct ; control ; govern   FR: commander
บรรยากาศสบาย ๆ[n. exp.] (banyākāt sabāi-sabāi) EN: cosy atmosphere   FR: atmosphère décontractée [f]
เบาสมอง[adj.] (baosamøng) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed   FR:contracté
เบี้ยปรับ[n.] (bīaprap) EN: fine ; contractual penalty ; fee for tax evasion   FR: amende [f] ; contravention [f]
บีบ[v.] (bīp) EN: compel ; force ; press   FR: forcer ; contraindre

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTRA    K AA1 N T R AH0
CONTRAS    K AA1 N T R AH0 Z
CONTRAN    K AA1 N T R AE2 N
CONTROL    K AH0 N T R OW1 L
CONTRARY    K AA1 N T R EH0 R IY0
CONTRACT    K AA1 N T R AE2 K T
CONTRARY    K AH0 N T R EH1 R IY0
CONTRAST    K AA1 N T R AE0 S T
CONTRAS'    K AA1 N T R AH0 Z
CONTRAST    K AH0 N T R AE1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contra-    (j) - (k o2 n t r @ -)
control    (v) (k @1 n t r ou1 l)
contract    (n) (k o1 n t r a k t)
contract    (v) (k @1 n t r a1 k t)
contrary    (n) (k o1 n t r @ r ii)
contrary    (j) (k @1 n t r e@1 r ii)
contrast    (n) (k o1 n t r aa s t)
contrast    (v) (k @1 n t r aa1 s t)
contrite    (j) (k @1 n t r ai1 t)
contrive    (v) (k @1 n t r ai1 v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Controller {m}; Steuerung {f} [techn.] | analoge Steuerung | elektrohydraulische Steuerung {f} | freiprogrammierbare Steuerung | speicherprogrammierbare Steuerung {f} (SPS)controller | analog controller | electro-hydraulic controller | programmable controller | programmable logic controller [Add to Longdo]
Controller {m}; Rechnungsprüfer {m}; Rechnungsprüferin {f}(financial) controller [Add to Longdo]
Controlling {n}; Rechnungsprüfung {f}(financial) controlling; cost control [Add to Longdo]
Contre-Pente (CP)contre pente (CP) [Add to Longdo]
contra, gegenvs. : versus [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
contrat(n) |m| สัญญา, ข้อตกลง
contre(prep) ติดกับ, อิงกับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Le jardinier a posé une échelle contre le mur. คนทำสวนวางบันไดลิงอิงกับกำแพง
contre-mesure(n) |f| นโยบายหรือมาตรการ ในการจัดการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีงาม

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
CTC[シーティーシー, shi-tei-shi-] (n) centralized traffic control (centralised); CTC [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
LLC[エルエルシー, eruerushi-] (n) (1) {comp} logical link control; LLC; (2) long-life coolant; LLC [Add to Longdo]
あいまい制御;曖昧制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] (n) {comp} fuzzy control [Add to Longdo]
あに図らんや;豈図らんや[あにはからんや, anihakaranya] (exp) contrary to one's expectations; to one's surprise [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
控制[kòng zhì, ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, ] control; to exercise control over; to contain, #549 [Add to Longdo]
[fǎn, ㄈㄢˇ, ] contrary; in reverse; inside-out or upside-down; to reverse; to return; to oppose; opposite; against; anti-; to rebel; to use analogy; instead; abbr. for 反切 phonetic system, #1,006 [Add to Longdo]
矛盾[máo dùn, ㄇㄠˊ ㄉㄨㄣˋ, ] contradictory; contradiction, #1,635 [Add to Longdo]
对比[duì bǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ, / ] contrast; balance, #3,552 [Add to Longdo]
倒是[dào shi, ㄉㄠˋ ㄕ˙, ] contrary to what one might expect; actually; contrariwise, #3,563 [Add to Longdo]
争议[zhēng yì, ㄓㄥ ㄧˋ, / ] controversy; dispute, #4,658 [Add to Longdo]
承包[chéng bāo, ㄔㄥˊ ㄅㄠ, ] contract, #4,704 [Add to Longdo]
缴纳[jiǎo nà, ㄐㄧㄠˇ ㄋㄚˋ, / ] contribute, #5,583 [Add to Longdo]
[nì, ㄋㄧˋ, ] contrary; opposite; backwards; to go against; to oppose; to betray; to rebel, #6,482 [Add to Longdo]
[mǎo, ㄇㄠˇ, ] contraction of 没有, there is not, not have etc (Cantonese), #7,641 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
アクセス制御[アクセスせいぎょ, akusesu seigyo] access control [Add to Longdo]
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] access control field [Add to Longdo]
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list [Add to Longdo]
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
エラー制御[エラーせいぎょ, era-seigyo] error control [Add to Longdo]
カーソルコントロールキー[かーそるこんとろーるきー, ka-sorukontoro-ruki-] cursor control key [Add to Longdo]
カーソル移動キー[カーソルいどうキー, ka-soru idou ki-] cursor control key [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top