ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เอาออก

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอาออก-, *เอาออก*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จำหน่ายเอาออก เช่น จำหน่ายจากบัญชี.
ชัก ๑เอาออก, หักออก, เช่น ชักค่าอาหาร ชักค่านายหน้า
ถอนเอาออก เช่น ถอนฟัน
หักเอาออกจากจำนวนที่มีอยู่ เช่น หักจำนวนเงิน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Caldwell-Luc Operationเอาออกโดยวิธีเวลลุค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go on!ไปให้พ้น เอาออกไป The Blues Brothers (1980)
Will you take this off? It pinches every time I speak.ช่วยเอาออกให้ทีได้มั้ย มันตึงเวลาพูด Gandhi (1982)
I won't let them move because you gave it to meผมจะไม่ให้พวกเขาเอาออกเพราะนายให้มันกับผม 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Hey, Tom. Television. Take it out and see if anything's on.เฮ้ทอม โทรทัศน์ เอาออกมาดูสิว่ามีข่าวอะไรบ้าง Night of the Living Dead (1990)
I kept it in my pocket. It was the only piece of evidence not destroyed in the fire.ฉันเอาออกมาจากซากศพ Deep Throat (1993)
Here's okay. Let it go.เอาล่ะ เอาออกมาได้แล้ว Léon: The Professional (1994)
I said, "Let it go. "ฉันบอกว่าเอาออกมา Léon: The Professional (1994)
He knew if the gooks ever saw the watch, it'd be confiscated, taken away.เขารู้ว่าถ้า gooks เคยเห็นนาฬิกา มันต้องการจะยึดเอาออกไป Pulp Fiction (1994)
Before we took off, I wanted to say thanks for the hospitality, Mayor Wando.ก่อนที่เราจะเอาออกผมอยากจะบอกว่า ขอบคุณสำหรับการต้อนรับนายกเทศมนตรี Wando Dante's Peak (1997)
Would you like all of them out, miss?ให้เอาออกมาหมดเลยหรือคะ Titanic (1997)
Down to half flow, here's your volume.-เอาออกได้หรือยัง -เอาออกได้ City of Angels (1998)
- Ready to come off?เอาออกเลย City of Angels (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาออก[v.] (ao øk) EN: take off ; remove ; free   FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clear away[PHRV] ย้ายออกไป, See also: เอาออกไป, ขจัดออกไป, กำจัด, Syn. clear off
clear off[PHRV] เก็บออกไปจาก (ปกติบนโต๊ะ), See also: เอาออกไป, ขจัดออกไป, Syn. clear away
clear out[PHRV] เอาออกไป (คำไม่เป็นทางการ), See also: ย้ายออกไป, Syn. push off
collect from[PHRV] เอาออกมาจาก (สถานที่), See also: พาออกจาก (สถานที่)
comb out[PHRV] เอาออกจากกลุ่ม (โดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ต้องการ), See also: ย้ายออกจากกลุ่ม
delete from[PHRV] ลบออกจาก, See also: เอาออกจาก, Syn. erase from, leave out, miss out, omit from
dispose of[PHRV] เอาออกไป (โดยการทิ้ง ขายหรือให้), See also: ย้ายออก
dispose towards[PHRV] ตัดออกไป, See also: เอาออกไป
empty out[PHRV] เทออกให้หมด, See also: เอาออกให้หมด
erase from[PHRV] ลบออก, See also: เอาออก, ขีดฆ่าออก, Syn. delete from, leave out, miss out, omit from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
de-Pref. ขจัด,เอาออก,จาก,ลดต่ำ,ปฎิเสธ,กลับกัน,จาก,ลง
delete(ดิลีท') vt. ลบออก,เอาออก ลบทิ้งลบออกลบ1. หมายถึง แป้นสำหรับสั่งให้ลบทิ้ง การกดแป้นนี้ จะทำให้ลบตัวอักขระที่ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) นำอยู่ออก ตัวอักขระที่อยู่ถัดไปจะเลื่อนขึ้นมาทางซ้ายอีกตำแหน่งหนึ่งตามกันมาเป็นกระบวน2. ในความหมายทางคอมพิวเตอร์ที่แท้จริงนั้น หมายถึง การลบข้อความหรือข้อมูล หรือระเบียน ออกจากแฟ้มข้อมูล (file) หรือฐานข้อมูล (database) 3. ในระบบดอส ใช้เป็นคำสั่งลบชุดคำสั่ง (program) หรือแฟ้มข้อมูล (file) ที่เก็บไว้ในจานบันทึก (disk) เช่นเดียวกับคำสั่ง ERASE อาจใช้ตัวย่อว่า DEL ก็ได้ เช่น A>DEL* . BASมีความหมายเหมือน erase
deletion(ดิลี'เชิน) n. การลบออก,การเอาออก,การตัดออก
demount(ดีเมาทฺ') vt. ถอด,ปลด,เอาออก., See also: demountable adj. ดูdemount
dethrone(ดีโธรน') vt. เอาออกจากบัลลังก์,ปลด., See also: dethronement n. ดูdethrone, Syn. depose
detract(ดิแทรคทฺ') vt.,vi. หันเห,เคลื่อนย้าย,เอาออก,เลิกล้ม,ทำลาย,ลดค่า, See also: detractingly adv. detractor n.
detraction(ดิแทรค'เชิน) n. การหันเห,การเคลื่อนย้าย,การเอาออก,การลดต่ำ,การทำให้เสื่อมเกียรติ., See also: detractive adj. ดูdetraction
detrain(ดิเทรน') vi. ลงจากรถไฟ vt. เอาออกจากรถไฟ, See also: detrainment n.
dislodge(ดิสลอจฺ') vt. ขับออกจากที่,เอาออก vi. เคลื่อนจากที่, See also: dislodgement n. ดูdislodge dislodgment n. ดูdislodge, Syn. remove
disroot(ดิสรูท') vt. ถอนราก,เอาออกจากที่

English-Thai: Nontri Dictionary
abstract(vt) สรุป,เอาออก
abstraction(n) การเอาออก,การเหม่อลอย,สิ่งที่เป็นนามธรรม
delete(vt) ขีดฆ่า,ลบทิ้ง,เอาออก,ตัดออก
deprive(vt) เอาออก,ตัดสิทธิ์,ถอดถอน,กีดกัน,ถอดยศ,ถอนสิทธิ
detract(vi) ลดค่า,เอาออก
discharge(n) การเอาออก,การปลดปล่อย,การยิงปืน,การปลดประจำการ,การชำระสะสาง
discharge(vt) เอาออก,ปลดปล่อย,ยิงปืน,ระบายออก,ปลดประจำการ,ชำระ(หนี้)
elicit(vt) เอาออกมา,ล้วงความจริง,ดึงออกมา,นำออกมา
exclude(vt) กีดกัน,เอาออก,แยกออก,ไล่ออก
exclusion(n) การเอาออก,การไล่ออก,การกีดกัน,การยกเว้น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
取り出す[とりだす, toridasu] Thai: เอาออก English: to take out
持ち出す[もちだす, mochidasu] Thai: เอาออกไป English: to take out

German-Thai: Longdo Dictionary
ausspucken(n slang) จ่ายเงิน (ความหมายตรงตัวคือ คายออกมา เอาออกมา)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
entfernen (vt ) เอาออกไป ตัดออก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top