ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสียกำลังใจ

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสียกำลังใจ-, *เสียกำลังใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียกำลังใจ[V] despond, See also: droop, Syn. ท้อแท้ใจ, Example: หากเจ้านายคอรัปชั่นร่วมกับลูกน้องคนสนิท ข้าราชการที่สุจริตจะยิ่งเสียกำลังใจมากขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสียกำลังใจก. ทำให้กำลังใจตกหรือลดลง, รู้สึกท้อใจ, เช่น นักมวยชกแพ้เพราะเสียกำลังใจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They expect us to lose heart or to fight back.พวกเขาคิดว่าเราจะเสียกำลังใจ หรือตอบโต้ Gandhi (1982)
He had lost the will to sustain his existence.สูญเสียกำลังใจในการมีชีวิต Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
But we can't lose heartแต่เราต้องไม่เสียกำลังใจนะ Chapter Five 'Angels and Monsters' (2008)
Carter brings us the story of a Hardin snowmobiler who may have lost his legs, but not his will to compete.คาร์เตอร์จะมีเรื่อง นักขับรถเลื่อนหิมะฮาร์ดิน สูญเสียขาทั้งสอง แต่ยังไม่เสียกำลังใจ Nebraska (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสียกำลังใจ[v. exp.] (sīa kamlangjai) EN: despond ; droop ; be discouraged   FR: être découragé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
have one's tail down down[IDM] เสียกำลังใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ท้อถอย, Syn. have up

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top