ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สันตะปาปา

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สันตะปาปา-, *สันตะปาปา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สันตะปาปา[N] pope, See also: pontiff, Example: องค์สันตะปาปาจะเสด็จเยือนประเทศไทยกลางเดือนสิงหาคมนี้, Count unit: องค์, Thai definition: ผู้เป็นประมุขคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สันตะปาปาน. ผู้เป็นประมุขคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก, โป๊ป ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Popesสันตะปาปา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If necessary, we'll get the Pope's blessing. It's not hard.หากมีความจำเป็นที่เราจะได้รับพรของสมเด็จพระสันตะปาปา มันไม่ใช่เรื่องยาก The Birdcage (1996)
Life's work, political aspirations. Him and the pope.ชีวิตการทำงาน ความมักใหญ่ใฝ่สูง กับสันตะปาปา Good Will Hunting (1997)
The Pope had declared the Knights Templar Satan worshipers..พระสันตะปาปา ประนามว่าอัศวินเทมพลาเป็นกลุ่มสาวกซาตาน... The Da Vinci Code (2006)
You looking a man who have had-A da glory to shave-A da Pope.คุณกำลังพบกับชายผู้เคยได้รับเกียรติให้โกนหนวดให้พระสันตะปาปา Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
It was-a da Pope!นี่คือพระสันตะปาปาSweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Does the pope shit in his hat?สมเด็จพระสันตะปาปาอึใส่หมวกเขาไหมล่ะ Cancer Man (2008)
Put it up on the blackboard. Put the Pope up.เอาไว้บนกระดานดำ แขวนรูปสันตะปาปาก็ได้ Doubt (2008)
That's the wrong Pope. He's deceased.ไม่ใช่สันตะปาปาองค์นั้นค่ะ พระองค์นั้นสิ้นพระชนม์ไปแล้ว Doubt (2008)
I don't care what Pope it is. Use the glass to see behind you.ฉันไม่สนว่าเป็นสันตะปาปาองค์ไหน ใช้กระจกเพื่อดูข้างหลังเธอ Doubt (2008)
The Ring of the Fisherman, which bears the official papal seal, must be destroyed immediately following the Pope's death.แหวนชาวประมง, สันตะปาปาประทับตราแบก, วายวอด ทันทีหลังจากการตายของสันตะปาปาAngels & Demons (2009)
The Papal apartment is then sealed for nine days of mourning, a period known as "Sede Vacante", the time of the empty throne.สันตะปาปาอพาร์ทเมนต์จากนั้นปิดผนึก ในระหว่างวันทุกข์เก้า, ระยะเวลาที่รู้จัก เป็น "sede vacante" "เดี๋ยวนี้ว่างบัลลังก์. Angels & Demons (2009)
As the body of the pontif passes by, we see prayers are being offered by the Preferiti, favorites among those being considered to succeed him as the Vicar of Christ.ขณะที่สิ้นชีวิตร่างกายของสันตะปาปา เป็นจำนวนมากโดยใส่, ดูว่า "ชอบ" เพื่อสวด, โปรดสี่ที่เธอ successors ตัวแทนของพระเจ้า. Angels & Demons (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สันตะปาปา[n.] (santa pāpā) EN: Pope ; pontiff   FR: pape [m] ; pontife [m] ; souverain pontife [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
Holy Father(jargon ) สมเด็จคุณพ่อ เป็นคำทางเลือกที่ใช้กล่าวถึงหรือใช้เรียกพระสันตะปาปา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antipope[N] สันตะปาปาที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อค้านกับองค์ที่ถูกเลือกขึ้นตามกฎของคาทอลิก
pope[N] สันตะปาปา, See also: โป๊ป, สังฆราช, Syn. Pontiff, Supreme Pontiff

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antipope(แอน' ทิโพพ) n. ผู้ที่อ้างเป็นสันตะปาปา, การเลือกสันตะปาปาที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
catholic churchn. นิกายคาทอลิกที่มีสันตะปาปาเป็นหัวหน้า,Roman Catholic Church
church of englandn. ศาสนาคริสเตียนประจำชาติของอังกฤษ ไม่นับถือสันตะปาปาเป็นผู้นำศาสนา
conclave(คอน'เคลฟว) n. การประชุมลับ,การประชุมส่วนตัว,สถานที่ราชาคณะสงฆ์ของศาสนาโรมันคาทอลิกประชุมกันเพื่อเลือกสันตะปาปา,วิทยาลัยของราชาคณะสงฆ์ของศาสนาโรมันคาทอลิก
concordat(คอนคอร์'แดท) n. ข้อตกลงเป็นทางการ,สัญญา,สนธิสัญญาระหว่างสันตะปาปากับรัฐบาลที่เกี่ยวกับเรื่องของสงฆ์, See also: concordatory adj., Syn. concord
encyclical(เอนซิค'ลิคัล) n. จดหมายสันตะปาปาที่ส่งไปยังบิชอพทั้งหลาย.
holiness(โฮ'ลิเนส) n. ความศักดิ์สิทธิ์,คำเรียกสันตะปาปา, Syn. piety,sanctity
indult(อินดัลทฺ') n. การยินยอมจากองค์สันตะปาปาให้ได้รับการยกเว้นจากกฎของศาสนาโรมันคาธอลิค
internuncio(อินเทอนัน'ซิโอ) n. ทูตผู้แทนขององค์สันตะปาปา
legate(เลก'กิท) n. ทูต,ทูตขององค์สันตะปาปา,ตำแหน่งหรือที่ทำการของทูต,ตำแหน่งหรือที่ทำการของทูตขององค์สันตะปาปา, See also: legationary adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
HOLY Holy See(n) บัญญัติของสันตะปาปา,ทำเนียบของสันตะปาปา
nuncio(n) ทูตของสันตะปาปา
papacy(n) ตำแหน่งสันตะปาปา
pontiff(n) สังฆราช,สันตะปาปา
pontifical(adj) เกี่ยวกับสังฆราช,เกี่ยวกับสันตะปาปา
pope(n) สันตะปาปา,สังฆราช
popish(adj) เกี่ยวกับสันตะปาปา
tiara(n) กะบังหน้า,รัดเกล้า,ตำแหน่งสันตะปาปา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top