Search result for

ลูกขุน

(38 entries)
(0.284 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลูกขุน-, *ลูกขุน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกขุน[N] jury, Syn. ลูกขุน ณ ศาลหลวง, คณะลูกขุน, Example: กฎหมายรัฐอิลลินอยส์บัญญัติให้ลูกขุนชุดใหญ่พิเศษนี้มีอายุหนึ่งเดือน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่พิจารณาผิดชอบในอรรถคดีก่อนที่ผู้พิพากษาจะตัดสิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกขุนน. อำมาตย์, มนตรี, ขุนนาง, ข้าราชการ.
ลูกขุน ณ ศาลหลวง, ลูกขุนศาลหลวงน. คณะผู้พิพากษามีหน้าที่ตัดสินคดี โดยชี้ขาดข้อกฎหมาย หลังจากที่ตระลาการพิจารณาคดีชี้ขาดข้อเท็จจริงแล้ว, บางทีเขียนเป็น ลูกขุน ณ สานหลวง หรือ ลูกขุน ณ สารหลวง ก็มี.
ลูกขุน ณ ศาลา, ลูกขุนศาลาน. คณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทำหน้าที่บังคับบัญชาราชการแผ่นดิน มีตำแหน่งต่าง ๆ เช่น เสนาบดี มาประชุมร่วมกันที่ศาลาลูกขุน.
ลูกขุนพลอยพยักน. ผู้ที่คอยว่าตามหรือเห็นด้วยกับผู้ใหญ่เป็นเชิงประจบสอพลอเป็นต้น.
อมาตย์ลูกขุน, ขุนนาง, ข้าราชการฝ่ายพลเรือน.
อำมาตย-, อำมาตย์ลูกขุน, ขุนนาง, ข้าราชการฝ่ายพลเรือน. (ส. อมาตฺย; ป. อมจฺจ).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jurorลูกขุน (ผู้ชี้ขาดปัญหาข้อเท็จจริง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
talesmanลูกขุนที่เรียกเข้าเสริม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Women jurors ลูกขุนสตรี [TU Subject Heading]
Jurorsลูกขุน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My father and the entire royal court think I'm a coward.พ่อของข้าแล้วก็คณะลูกขุนทั้งหมด คิดว่าข้าเป็นคนขี้ขลาด Valiant (2008)
We, the jury, duly impaneled in the above entitled action find the defendant, Ben Garvey, guilty.คณะลูกขุนได้พิจารณาถึงการกระทำ... ...ความผิดของจำเลย เบ็น การ์วี่ย์ The Lazarus Project (2008)
Because you committed a crime that lead directly to the deaths of three people the jury has found you guilty of three counts of capital murder.จากเหตุที่จำเลยก่ออาชญากรรม... ...เป็นผลทำให้ มีผู้เสียชีวิตจำนวน 3 ราย... ...คณะลูกขุนถือว่าเป็นความผิด จากการฆาตกรรมทั้ง 3 ราย The Lazarus Project (2008)
gentlemen of the jury,ท่านคณะลูกขุน Changeling (2008)
Foreman, has the jury reached a verdict?คณะลูกขุนมีคำตัดสินแล้วหรือยัง? Changeling (2008)
"We the jury find the defendant, Gordon Stewart Northcott,คณะลูกขุนมีความเห็นว่า จำเลย, นายกอร์ดอน สจ๊วต นอร์ทคอทท์ Changeling (2008)
You'll never convince a jury otherwise.คุณจะไม่โน้มน้าวคณะลูกขุนไปในทางอื่น Nights in Rodanthe (2008)
The people against katherine anne austen.คณะลูกขุน / แคทเทอร์รีน แอน ออสทิน Eggtown (2008)
We need him,kate. It'll generate tremendous sympathy.เคท มันช่วยให้คณะลูกขุนเห็นใจเราได้นะ Eggtown (2008)
Could you please tell the ladies and gentlemen of the jury¡ªคุณสามารถบอกคณะลูกขุน สุภาพสตรี และสุภาพบุรษหน่อยว่า Eggtown (2008)
If you think that jury is gonna give her actual time,then...ถ้าคุณคิดว่าคณะลูกขุนจะให้เวลาเธอได้ใช้ชีวิต Eggtown (2008)
To a jury, she's Christina Hampton, Technology Consultant.ในสายตาลูกขุน \ คริสติน่า เฮมตั้น เป็นที่ปรึกษาทางเทคโนโลยี Prison Break: The Final Break (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกขุน[n.] (lūkkhun) EN: jury ; juror   FR: juré [m] ; membre d'un jury [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juror[N] ลูกขุน, Syn. juryman, jurywoman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bill of indictmentn. การฟ้องที่โจทก์ยื่นต่อคณะลูกขุน
foreman(ฟอร์'เมิน) n. หัวหน้าคนงาน,หัวหน้าคณะลูกขุน., See also: foremanship n. -pl. foremen
juror(จัว'เรอะ) n. ลูกขุน,ตุลาการ,กรรมการตัดสิน,ผู้ให้คำปฏิญาณ
jury(จัว'รี) n. คณะลูกขุน,คณะตุลาการ,คณะกรรมการผู้พิจารณา การให้รางวัลและการตัดสิน adj. ใช้ชั่วคราว,ชั่วคราว
ordinary(ออร์'ดินะรี) adj. ปกติ,ธรรมดา,สามัญ,พื้น ๆ ,ต่ำกว่าถัวเฉลี่ย,ระดับต่ำ. n. ภาวะที่ปกติ,สิ่งที่ปกติ,ลูกขุน -Phr. (out of the ordinary ผิดธรรม,เป็นกรณียกเว้น.), See also: ordinariness n.
petty crimesn. ความผิดลหุโทษ,ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ -Phr. (petty jury คณะลูกขุน (มักประกอบด้วย12คน), See also: petty juror n., Syn. petit jury
petty offensesn. ความผิดลหุโทษ,ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ -Phr. (petty jury คณะลูกขุน (มักประกอบด้วย12คน), See also: petty juror n., Syn. petit jury
presentment(พรีเซนทฺ'เมินทฺ) n. การแสดงออก,การแสดงตัว,การเสนอ,การมอบ,การยื่น,ภาพ,ภาพวาด,ภาพที่ปรากฎ,รายงานของคณะลูกขุน
verdict(เวอ'ดิคทฺ) n. คำตัดสินของคณะลูกขุน,คำตัดสิน,คำชี้ขาด., Syn. finding,answer

English-Thai: Nontri Dictionary
jury(n) คณะตุลาการ,คณะลูกขุน
juryman(n) ตุลาการ,ลูกขุน
nob(n) หัวตะปู,ไพ่แจ๊ค,ผู้ดี,คนรวย,ลูกขุนนาง,คนโกง
panel(n) บัญชีรายชื่อ,คณะลูกขุน,แผ่นรูป,คณะกรรมการ,แผงหน้าปัด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top