Search result for

ลඏൠൠൠൠൠൠൠൠൠ

(53 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลඏൠൠൠൠൠൠൠൠൠ-, *ลඏൠൠൠൠൠൠൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ลඏൠൠൠൠൠൠൠൠൠ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: 12 กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vitamin b12n. =cyanocobalaminได้จากตับนมไข่ปลาหอย ใช้ในการรักษาโรคโลหิตจางและช่วยการเจริญเติบโตของสุกร สุนัข และเป็ดไก่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
1213.1213 Map 1213 (2006)
- 120.- 12The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
You can stay here, and you can use your ability to give back to your country and walk in 12 months, or you can go to court, get convicted, and rot in a federal prison for 20 years.คุณสามารถอยู่ที่นี่ และใช้ความสามารถของคุณ \ เพื่อกลับสู่บ้านคุณใน 12 เดือน หรือไม่ก็ไปศาล ยอมรับการตัดสินความผิด และเน่าตายในคุก 20 ปี Odyssey (2008)
No international travel in the 12 months-การเดินทางระหว่างประเทศ ในช่วง 12 เดือน Not Cancer (2008)
Two--Who pays 12% interest on a car loan?2. ใครจ่ายดอกเบี้ย 12 % เพื่อผ่อนรถ Adverse Events (2008)
Going again, charging to 120.อีกทีสิ คราวนี้่ลองไปชาร์ตไปที่ 12Adverse Events (2008)
I figured it out when I was 12.ฉันพอจะรู้ตอนฉันอายุ 12 Birthmarks (2008)
You were a brilliant, socially isolated 12-year-old, and you create a parallel universe in which your life doesn't suck.นายเฉลียวฉลาด.. แยกตัวออกจากสังคม และนายก็สร้างจักรวาลคู่ขนานขึ้นซึ่งทำชีวิตนายไม่พัง Birthmarks (2008)
At the age of 12, you actually figured out your father wasn't your birth father that's what you wanted, wasn't it?ตอนอายุ 12 .. \ นายสืบค้นเรื่องพ่อของนายว่าไม่ใช่พ่อจริงๆ นั่นเป็นสิ่งที่คุณเคยต้องการใช่หรือเปล่า Birthmarks (2008)
Best case gives her 12 years.อย่างดีที่สุดเธอก็อยู่ได้ 12 ปี Lucky Thirteen (2008)
Yeah, that'd be great, you calling a 12-year-old girl for a sleepover.-ดีค่ะ ดีมากเลย คุณเรียกเด็กหญิงอายุ 12 ปี มานอนหลับหรือ Joy (2008)
Test the daughter. She's 12.ตรวจลูกสาวเขา Joy (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
12The dollar dropped to 125 today from 126 yen yesterday.
12The sum of 12, 24, 7 and 11 is 54.
12Where is the baggage for flight JL 123?
12Has Flight 123 arrived?
12Are there enough chairs to seat 12 people?
12I began driving our tractor when I was 12 years old to help my father out at harvest time.
12One pound troy weighs 12 oz.
12Some of the oldest Chinese chopsticks date from 1200 B.C.
12Could you tell me where I can find the baggage for flight JL 123?
12This custom dates back to the 12th century.
12We had an early lunch and set out at 12:30.
12The index advanced to 120.5, up 4% from the preceding month.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี[xp] (dek āyu tam kwā sip-søng pī) EN: children younger than 12   FR: les enfants de moins de 12 ans
เด็กต่ำกว่า 12 ขวบ[xp] (dek tam kwā sip-søng khūap) EN: children under 12   FR: enfants de moins de 12 ans [mpl]
ฟุต[n.] (fut) EN: foot (measurement – 12 inches)   FR: pied (30,48 cm) [m]
นิ้ว[n.] (niū) EN: inch (1/12 of a foot)   FR: pouce [m] (25,4 mm)
นิ้วฟุต[n.] (niū fut) EN: inch (1/12 of a foot)   FR: pouce [m]
สิบสอง[num.] (sip-søng) EN: twelve ; 12   FR: douze ; 12
สิบสองนักษัตร[n. exp.] (sip-søng naksat) EN: 12-year-cycle   
เที่ยง [n.] (thīeng) EN: midday ; noonday ; at noon ; 12.00 a.m.   FR: midi [m] ; milieu de la journée/du jour [m] ; 12 heures[fpl]
เที่ยงคืน [X] (thīeng kheūn) EN: midnight ; 12.00 p.m.   FR: minuit [m]
เที่ยงตรง [X] (thīeng trong) EN: at noon ; noon ; 12 p.m.   FR: midi pile ; 12 heures précises

Japanese-English: EDICT Dictionary
アストラゼネカ[, asutorazeneka] (n) AstraZeneca (212-atenolol) [Add to Longdo]
イタリアトルコ戦争[イタリアトルコせんそう, itariatoruko sensou] (n) (See 伊土戦争) Italo-Turkish War (1911-1912) [Add to Longdo]
キリシタン版[キリシタンばん, kirishitan ban] (n) books printed in Japan by the Jesuits (1590-1612) [Add to Longdo]
キリ番;切り番[キリばん(キリ番);きりばん(切り番), kiri ban ( kiri ban ); kiriban ( kiri ban )] (n) good turning point number (10000, 12345 etc., often referring to web site visit counts) [Add to Longdo]
ゴール朝;グール朝[ゴールちょう(ゴール朝);グールちょう(グール朝), go-ru chou ( go-ru asa ); gu-ru chou ( gu-ru asa )] (n) Ghurid Dynasty (of south Asia, approx. 1148-1215 CE) [Add to Longdo]
チョーラ朝[チョーラちょう, cho-ra chou] (n) Chola Dynasty (of India, approx. 848-1279 CE) [Add to Longdo]
テラ[, tera] (n,pref) tera-; 10^12 [Add to Longdo]
デリースルタン朝[デリースルタンちょう, deri-surutan chou] (n) Delhi Sultanate (1206-1527 CE) [Add to Longdo]
ハルジー朝[ハルジーちょう, haruji-chou] (n) Khalji Dynasty (of India, 1290-1320 CE); Khilji Dynasty [Add to Longdo]
バルカン戦争[バルカンせんそう, barukan sensou] (n) Balkan Wars (1912, 1913) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生肖[shēng xiào, ㄕㄥ ㄒㄧㄠˋ, ] 12 animals symbolic of the Terrestrial Branches, #19,564 [Add to Longdo]
[hài, ㄏㄞˋ, ] 12th earthly branch: 9-11 p.m., 10th solar month (7th November-6th December), year of the Boar, #36,000 [Add to Longdo]
一百二十六[yī bǎi èr shí liù, ㄧ ㄅㄞˇ ㄦˋ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ, ] 126 [Add to Longdo]
四一二[sì yī èr, ㄙˋ ㄧ ㄦˋ, ] 12th April; refers to Chiang Kai-shek's coup of 12th April 1927 against the communists in Shanghai [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
十二冊[じゅうにさつ, juunisatsu] 12 Baende [Add to Longdo]
零時[れいじ, reiji] 12_Uhr (Mitternacht=Mittag) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 12 \12\ adj.
   1. denoting a quantity consisting of 12 items or units; --
    representing the number twelve as Arabic numerals
 
   Syn: twelve, xii, dozen
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 12
   adj 1: denoting a quantity consisting of 12 items or units [syn:
       {twelve}, {12}, {xii}, {dozen}]
   n 1: the cardinal number that is the sum of eleven and one [syn:
      {twelve}, {12}, {XII}, {dozen}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top