ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รายชื่อ

   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รายชื่อ-, *รายชื่อ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
รายชื่อห้องพัก (n ) รายชื่อห้องพัก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายชื่อ[N] list, See also: name list, list of names, roll, register, Syn. รายนาม, Example: เขาจะต้องเดินทางไปขายของตามเมืองที่มีรายชื่อนี้ทุกเมือง, Count unit: รายชื่อ, Thai definition: บัญชีชื่อที่เรียงกันเป็นลำดับไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
listรายชื่อ, รายการ, แสดงรายชื่อ, แสดงรายการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dramatis personaeรายชื่อตัวละคร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
nominal listรายชื่อบุคคล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stop list, tradeรายชื่อผู้ต้องห้ามติดต่อค้าขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trade stop listรายชื่อผู้ต้องห้ามติดต่อค้าขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
military conscription listรายชื่อผู้ถูกเกณฑ์ทหาร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
slateรายชื่อผู้ที่จะส่งสมัครรับเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
slateรายชื่อผู้ที่จะส่งสมัครรับเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
balanced ticketรายชื่อผู้ที่พรรคจะส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
confirmation listรายชื่อผู้ปฏิญาณตนเข้าถือศาสนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Book listรายชื่อหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Tariff nomenclatureรายชื่อสินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Discographyรายชื่อแผ่นเสียง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who else is on the list?ใครบ้างที่อยู่ในรายชื่อหรือไม่ The Godfather (1972)
He's not on the list, but Luca Brasi wants to see you.เขาไม่ได้อยู่ในรายชื่อ แต่ Luca Brasi ต้องการที่จะเห็นคุณ The Godfather (1972)
Through our newspaper contacts we've been able to put out material about McCluskey's link with Sollozzo in the drug rackets.ผ่านรายชื่อหนังสือพิมพ์ของเราเราได้รับสามารถที่จะนำออกว​​ัสดุ เกี่ยวกับการเชื่อมโยงสัสกับ Sollozzo ในไม้ยาเสพติด The Godfather (1972)
Those eight on the list this morning, come with me to the yellow room.แปดคนตามรายชื่อเมื่อเช้า, ตามฉันมาที่ห้องสีเหลือง. Suspiria (1977)
Mr. Boddy threatened to give my wife's name to the House Un-American Activities Committee unless she named them.คุณบ๊อดดี้ขู่ว่าจะให้ชื่อภรรยาของผมให้กับ คณะกรรมการตรวจสอบกิจกรรมที่ไม่เป็นอเมริกันของวุฒิสภา ถ้าเธอไม่ยอมให้รายชื่อแก่เขา Clue (1985)
He was on my payroll.เขาอยู่ในรายชื่อของฉัน Clue (1985)
Professor Plum's UN contacts, and the work of your husband, the nuclear physicist.รายชื่อผู้ติดต่อสหประชาชาติ ของศาสตราจารย์พลัม และงานของสามีของคุณ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ Clue (1985)
His name was on a list on a flight from San Francisco two days ago.ชื่อของเขาอยู่ในรายชื่อ ... ... ในเที่ยวบินจากซานฟรานซิสสองวันที่ผ่านมา Bloodsport (1988)
I can't believe you brought up Golding.ฉันได้รายชื่อมาแล้วนะ Big (1988)
The Defense Ministry... has released a new list of Italian dead... until now considered missing.กระทรวงกลาโหม... ได้เปิดเผยรายชื่อใหม่ ของชาว อิตาเลี่ยน ที่ตาย... และบุคคลที่สูญหายจนถึงบัดนี้. Cinema Paradiso (1988)
The names will be posted by local military authorities.รายชื่อจะถูกติดไว้ ในหน่วยงานของกองทัพในท้องถิ่นนั้นๆ. Cinema Paradiso (1988)
Steven, for your information, the owner of your club sent me a list of submissions.จะบอกให้ว่าผจก.คลับ เป็นคนส่งรายชื่อ Punchline (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รายชื่อ [n.] (rāicheū) EN: list ; name list ; list of names ; roll ; register ; roster   FR: liste (nominative) [f] ; registre [m] ; liste de noms [f]
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลโนเบล[n. exp.] (rāicheū phū dāirap Rāngwan Nōbēn) FR: liste des lauréats du prix Nobel [f]
รายชื่ออาหาร[n. exp.] (rāicheū āhān) EN: menu   FR: menu [m] ; carte [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bibliography[N] บรรณานุกรม, See also: รายชื่อหนังสือโดยสังเขป, Syn. bibliog.
blacklist[N] รายชื่อผู้ที่รัฐบาลไม่ยอมรับหรือต้องถูกหลีกเลี่ยง
check list[N] รายการ, See also: รายชื่อ
checklist[N] รายชื่อ, See also: รายการสิ่งของ, Syn. list
lineup[N] รายชื่อของผู้เล่นตัวจริง
mailing list[N] รายชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ได้รับข่าวสาร ข้อมูลหรือโฆษณาเป็นประจำ, Syn. address list, subscribers, list
roll of honour[N] รายชื่อผู้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ, Syn. honor roll
scroll[N] รายการ, See also: รายชื่อ
slate[N] รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง, Syn. register, roll
synonymy[N] รายชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่แบ่งชนิดเป็นกลุ่มต่างๆ, Syn. list of taxonomic names

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ballot(แบล'เลิท) n. บัตรเลือกตั้ง,จำนวนผู้ลงคะแนน,รายชื่อคนลงคะแนน vi. ลงคะแนนด้วยบัตรลับ,จับฉลาก, See also: balloter n.
bibliography(บิบบลิออก'กระฟี่) n. บรรณานุกรม,รายชื่อหนังสือเฉพาะเรื่องหรือกลุ่มเรื่อง, See also: bibliographic adj. เกี่ยวกับบรรณานุกรม bibliographical adj. เกี่ยวกับบรรณานุกรม
black bookn. สมุดรายชื่อคนที่ต้องได้รับโทษ,สมุดรายชื่อคนที่มีความผิด
blacklistn. รายชื่อคนทำผิด,รายชื่อคนทำผิดหรือต้องได้รับโทษ -Conf. black list
boohoo(บูฮู') {boohooed,boohooing,boohoos} vi. ร้องสะอึกสะอื้น -n. เสียงร้องสะอึกสะอื้น book (บุค) n. หนังสือ,ตำรา,หนังสืออ้างอิง,คัมภีร์,ภาค,เล่ม,แบบ,สมุดบัญชี,เนื้อเพลง,บทละคร,ถ้อยคำ,สมุดเช็ค,สมุดแสตมป์,สมุดรายชื่อ,สมุดบันทึก,บัญชี,บันทึก,บัญชีพนัน vt. ลงบัญช
catalog(แคท'ทะลอก) n. บัญชีรายชื่อ,รายชื่อ,ระบบรายชื่อ vt. ใส่รายชื่อในบัญชีรายชื่อ, See also: cataloger, cataloguer,catalogist n.
catalogue(แคท'ทะลอก) n. บัญชีรายชื่อ,รายชื่อ,ระบบรายชื่อ vt. ใส่รายชื่อในบัญชีรายชื่อ, See also: cataloger, cataloguer,catalogist n.
dean's listn. รายชื่อนักเรียนที่ เรียนดีมาก
discographer(ดิสคอก'ระเฟอะ) n. ผู้สะสมรายชื่อจานเสียง
discographyn. การสะสมรายชื่อจานเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
bibliography(n) บรรณานุกรม,รายชื่อเอกสารอ้างอิง
bibliotheca(n) ห้องสมุด,รายชื่อหนังสือ
catalog(n) บัญชีรายชื่อ,สมุดรายชื่อของ,สมุดแจ้งรายการสินค้า
catalog(vt) ทำบัญชีของ,ทำรายชื่อของ
catalogue(n) บัญชีรายชื่อ,สมุดรายชื่อของ,สมุดแจ้งรายการสินค้า
catalogue(vt) ทำบัญชีของ,ทำรายชื่อของ
DRAMATIS dramatis personae(n) รายชื่อตัวละคร,ตัวละคร
invoice(n) บัญชีรายชื่อสิ่งของ,ใบส่งของ
list(n) บัญชีรายชื่อ,รายการ,สารบาญ
list(vt) ทำบัญชีรายชื่อ,ลงรายชื่อ,เอียง,ฟัง,ได้ยิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top