ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยืนกราน

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยืนกราน-, *ยืนกราน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยืนกรานก. ยืนคำอยู่อย่างใดก็อย่างนั้น (ไม่ยอมถอนหรือเปลี่ยนความเห็นเป็นอื่น).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But, if you insist, Toto.แต่, ถ้าคุณยังยืนกรานก็ได้, โตโต้. Cinema Paradiso (1988)
What could I do if she insisted I drive her home for her goddamn hat?จะให้ผมทำไงถ้าเธอยืนกรานแบบนั้น ผมต้องขับพาเธอกลับบ้านเพื่อหมวกเหรอ Goodfellas (1990)
I insist.ฉันยืนกราน Wild Reeds (1994)
I must be allowed to insist on this.ผมต้องขออนุญาตที่จะยืนกรานในสิ่งนี้ Episode #1.6 (1995)
I must insist on this, sir. I assure you that in this matter, argument is fruitless.ผมต้องยืนกรานในสิ่งนี้ครับ ผมทำให้คุณมั่นใจได้ว่า ในกรณีนี้การโต้เถียงนั้นเปล่าประโยชน์ Episode #1.6 (1995)
No, he, uh, he insisted we call only you... though we had some trouble tracking you down.ไม่ เขายืนกรานให้โทรเรียกคุณคนเดียว แม้เราจะตามตัวคุณยากกว่า Unbreakable (2000)
The same reason you insist on going to save him.ด้วยเห็นผลเดียวกันกับที่ท่าน ยืนกรานที่จะไปช่วยเขา. Millennium Actress (2001)
I could smell it, but the waitress kept saying to me,ผมได้กลิ่นอาหาร แต่พนักงานเสิร์ฟยืนกรานกับผมว่า Mr. Monk and the Game Show (2004)
You have such a unique voice, and I don't say that to everybody.เธอยืนกรานอย่างเรื่องนั้นมาตลอด แล้วฉันก็ไม่ได้บอกใครเลย Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
But i insist to tell you whyแต่ฉันก็ยืนกรานที่สอนพวกเธอ ทำไม... Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
- Tell her you insist they marry.-บอกลูกสิ ว่าคุณยืนกรานให้พวกเขาแต่งงานกัน Pride & Prejudice (2005)
I didn't want to, but he insisted.ไม่ใช่ว่าฉันอยากหรอกนะ แต่เพราะว่าทอมยืนกราน Match Point (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยืนกราน[v.] (yeūnkrān) EN: stand firm ; stand fast on one's ground ; be unyielding   FR: persister ; s'obstiner
ยืนกราน[adj.] (yeūnkrān) EN: resolute ; steadfast   FR: résolu

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assert[VT] ยืนยัน, See also: ยืนกราน, Syn. affirm, declare, Ant. deny, controvert
contend[VI] ยืนยัน, See also: ยืนกราน, Syn. postulate
hold out for[PHRV] ยืนกรานสำหรับ, Syn. hang out for, stand out for
insist on[PHRV] ยืนยันในเรื่อง, See also: ยืนกรานในเรื่อง, Syn. insist upon
insist upon[PHRV] ยืนยันในเรื่อง, See also: ยืนกรานในเรื่อง, Syn. insist on
insist[VI] ยืนยัน, See also: ยืนกราน, กำชับ, ย้ำ
persist[VI] ยืนกราน, See also: ดื้อแพ่ง, Syn. endure, persevere, Ant. desist, stop
persist with[PHRV] ยืนกราน, See also: เพียรพยายามทำ, Syn. persist in
stand out for[PHRV] ยืนยัน, See also: ยืนกราน, Syn. hang out for, hold out for, stand out, stick out, stick out for
stand pat[PHRV] ไม่ยอมเปลี่ยน (ความคิด), See also: ยืนกราน, ยืนยัน, Syn. stand patter, hold firm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insist(อินซิสทฺ') vi.,vt. ยืนยัน,ยืนกราน,ยืนหยัด,เรียกร้อง., See also: insister n. insistly adv., Syn. urge,maintain,assert
insistent(อินซิส'เทินทฺ) adj. ยืนยัน,ยืนหยัด,ยืนกราน,หัวรั้น.
persist(เพอซิสทฺ',-ซิสทฺ') vt. ยืนกราน,ยืนหยัด,ดื้อรั้น,ดื้อ,เพียร,ทนทาน,ฝังแน่น, See also: persister n., Syn. persevere
persistence(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
persistency(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
persistent(เพอซิส'เทินทฺ) adj. ยืนกราน,ยืนหยัด,ดื้อ,ดื้อรั้น,ทนทาน,ฝังแน่น, Syn. persevering,firm
stickler(สทิค'เคลอะ) n. ผู้ยืนกรานในความคิดของตน,ปัญหายุ่งยาก

English-Thai: Nontri Dictionary
adamant(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
adamantine(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
corroborate(vt) สนับสนุน,ทำให้แน่ใจ,ยืนยัน,ยืนกราน
corroboration(n) เครื่องสนับสนุน,การทำให้แน่ใจ,การยืนยัน,การยืนกราน
insistent(adj) รบเร้า,คะยั้นคะยอ,ยืนกราน
persist(vi) คะยั้นคะยอ,ดื้อดึง,ยืนกราน,ฝังแน่น
persistence(n) การคะยั้นคะยอ,การยืนกราน,ความดื้อดึง
persistent(adj) ดื้อ,ซึ่งยืนกราน,ซึ่งขัดขืน,ที่ติดตา
stickle(vi) ยืนกราน,คัดค้าน

German-Thai: Longdo Dictionary
bestehenยืนยัน, ยืนกราน | bestand, bestanden |
bestehen auf(vi) |bestand, hat bestanden, auf +D| ยืนกราน เช่น Sie besteht auf einer Herabsetzung der Rechnung.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top