Search result for

ผู้แต่ง

(29 entries)
(0.1563 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้แต่ง-, *ผู้แต่ง*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้แต่ง    [N] authors, Syn. คนแต่ง, ผู้เขียน, คนเขียน, Example: การสรรหาเรื่องราวแปลกๆ มานำเสนอผู้อ่านเป็นหน้าที่ของผู้แต่งอยู่แล้ว, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เขียนหรือเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราว
ผู้แต่งตั้ง    [N] appointer, See also: authority, Syn. คนแต่งตั้ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีอำนาจกำหนดให้ผู้อื่นอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มาลินีผู้แต่งด้วยพวงดอกไม้ (เฉพาะเพศหญิง).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Authorผู้แต่ง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Authorผู้แต่ง
เป็นบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่หรือมีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตผลงาน ซึ่งชื่อผู้แต่งจะถูกพิมพ์ปรากฏอยู่บนหน้าปกในหรือแห่งอื่นๆ ของผลงานนั้นๆ อาจจะประกอบด้วยผู้แต่ง 2 คนหรือมากกว่านั้นเป็นผู้แต่งร่วม ในการลงรายการของห้องสมุด มีคำหลายคำที่สื่อถึงผู้แต่งอยู่หลายคำ โดยรวมถึงคำว่า บรรณาธิการ ผู้เรียบเรียง ผู้ประสานงานเสียง ผู้สร้างสรรค์ เป็นต้น

Author

หนังสือที่มีผู้แต่งทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการ

ปกป้อง จันวิทย์, บรรณาธิการ. ปาฐกถา 60 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ : Openbooks, 2554.

Author

หนังสือที่มีผู้แต่งในนามของหน่วยงานหรือนิติบุคคล

สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาาน. รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2553. กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2554.

Author

หนังสือที่มีผู้แต่งรับผิดชอบเพียง 1 คน

นราทิพย์ จั่นสกุล. แผนแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2552. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Composerผู้แต่งทำนองเพลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Joint authorผู้แต่งร่วม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Authorshipผู้แต่ง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้แต่ง[n.] (phūtaeng) EN: author ; authoress ; writer   FR: auteur [m] ; écrivain [m]
ผู้แต่งตั้ง[n.] (phū taengtang) EN: appointer ; authority   
ผู้แต่งหนังสือ[n. exp.] (phūtaeng nangseū) FR: auteur de livres [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lyricist    [N] ผู้แต่งบทเพลง
man of letters    [N] ผู้แต่งวรรณกรรม
marrier    [N] ผู้แต่งงาน
melodist    [N] ผู้แต่งเพลง, See also: ผู้เรียบเรียง, Syn. composer, minstrel, troubadour
placer    [N] ผู้จัด, See also: ผู้แต่งตั้ง, ผู้วาง
psalmist    [N] ผู้แต่งเพลงสวด
versifier    [N] ผู้แต่งบทกวี, See also: ผู้แต่งบทประพันธ์, Syn. poet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
composer(คัมโพ'เซอะ) n. ผู้แต่ง,ผู้ทำ,นักแต่งเพลงหรือดนตรี
fullern. ผู้แต่งกายเต็มยศ
novelist(นอฟ'วะลิสท.) n. ผู้แต่งนวนิยาย
placer(เพลส'เซอะ) n. ผู้จัด,ผู้จัดวาง,ผู้แต่งตั้ง,ผู้ได้อันดับที่,ดินทรายที่มีทองหรือโลหะมีค่าปนอยู่,
psalmist(ซาล์'มิสทฺ) n. ผู้แต่งเพลงสวด

English-Thai: Nontri Dictionary
appointer(n) ผู้แต่งตั้ง
author(n) ผู้แต่ง,ผู้เขียน
novelist(n) ผู้ประพันธ์,ผู้แต่งนวนิยาย
psalmist(n) ผู้แต่งบทสวด,ผู้แต่งเพลงสวด
writer(n) ผู้เขียน,นักประพันธ์,นักเขียน,ผู้แต่ง

German-Thai: Longdo Dictionary
Autor(n) |der, pl. Autoren| ผู้ประพันธ์, ผู้แต่งหนังสือ

Are you satisfied with the result?

Go to Top