Search result for

น้ำหมึก

(7 entries)
(0.0635 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำหมึก-, *น้ำหมึก*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำหมึก    [N] ink, Syn. หมึก, Example: ผู้พ่นสีใช้วิธีการพ่นหยดหมึกแทนการใช้ผ้าหมึกพิมพ์โดยการบังคับหยดน้ำหมึกให้ลงในตำแหน่งที่ต้องการ, Thai definition: น้ำสีที่ใช้จุ่มปากกาเขียน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำหมึกน. น้ำที่ใช้ในการขีดเขียนหรือการสักลวดลายตามตัว ปรกติมีสีดำจัด จึงใช้เปรียบกับของดำว่า ดำเป็นน้ำหมึก, หมึก ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inkน้ำหมึก [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำหมึก[n.] (nāmmeuk) EN: ink   FR: encre [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ink    [N] น้ำหมึก, See also: หมึก, Syn. tusche, paint, watercolor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fount(ฟอนทฺ) n. น้ำพุ,แหล่ง,แหล่งกำเนิด,ที่มา,ที่เก็บน้ำมัน,ที่เก็บน้ำหมึก,ชุดตัวพิมพ์ที่สมบูรณ์, Syn. fountain

English-Thai: Nontri Dictionary
blot(vt) เปื้อนสี,เปื้อนน้ำหมึก,เป็นจุด,เป็นรอย

Are you satisfied with the result?

Go to Top