ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถ่อย

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถ่อย-, *ถ่อย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่อย[ADJ] despicable, See also: vile, low, base, bad, mean, Syn. ชั่ว, เลว, ทราม, Ant. ดี, ดีงาม, Example: เธอประณามเขาว่าเป็นคนถ่อย
ถ่อย[V] be mean, See also: be vile, be base, be wicked, be despicable, be contemptible, Syn. ชั่ว, เลว, ทราม, Example: เขาถือว่าเป็นตลกอัจฉริยะ แต่บางทีก็ค่อนข้างถ่อยไปนิดหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถ่อยว. ชั่ว, เลว, ทราม.
ถ้อยน. คำพูด, มักใช้ประกอบกับคำอื่น เช่น ถ้อยคำ เจ้าถ้อยหมอความ เป็นถ้อยร้อยความ.
ถ้อยความน. เรื่องราวที่เขียนหรือเรียบเรียง, เรื่องราวที่ฟ้องร้องกัน, มักใช้ในสำนวนว่า เป็นถ้อยเป็นความ.
ถ้อยคำน. คำที่กล่าว.
ถ้อยคำสำนวนน. หนังสือใดที่ศาลจดเป็นหลักฐานแห่งรายละเอียดทั้งหลายในการดำเนินคดีอาญาในศาลนั้น.
ถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันว. ต่างฝ่ายต่างปฏิบัติดีต่อกันในเรื่องเดียวกันหรือในทำนองเดียวกัน.
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันว. ต่างฝ่ายต่างพึ่งพาอาศัยกัน.
ถ้อยแถลง(-ถะแหฺลง) น. คำชี้แจง, คำประกาศ, คำอธิบายเป็นทางการ.
เนื้อเพลง ๑ถ้อยคำที่เป็นบทร้อง.
พุทธฎีกาถ้อยคำของสมเด็จพระสังฆราช.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- The blower, man.เธอใส่ความถ่อยเพลง Mad Max (1979)
- Oh, yeah. - Play with yourself, asshole!ช่วยตัวเองไปเลยไป ไอ้ถ่อย The Woodsman (2004)
I'm filthy.ส่วนฉันถ่อย Eating Out (2004)
The mercedes was parked here. It pulled out this way, made a left at the street.รถเบ็นสจอดตรงนี้ ฉันถ่อยออกมาทางนี้ เลี้ยวซ้ายที่ถนนนั้น Lost Son (2004)
She only can address herself effectually to the feelings of others whose mind glows with the warmth of sensibility and whose arguments result from conviction.เธอปฎิบัติตนอย่างมีเหตุผล กับความรู้สึกของผู้อื่น ด้วยความปราดเปลื่อง และด้วยสติปัญญา และถ่อยแถลง ออกมาจากความเชื่อมั่นใจ Pride & Prejudice (2005)
Get a load of Mr. Two Strikes trying to tell me how to act in public.ให้คนถ่อยเถื่อนอย่างนั้น มาสอนฉันว่าให้ทำตัวยังไงน่ะเหรอ It Takes Two (2006)
- Come on! Get up! Get up!ไอ้คนถ่อยStardust (2007)
- Lee... analyst is not a jackal.- ลี นักวิเคราะห์ไม่ค่อยถ่อยนะ Rendition (2007)
Oh, they're rude!พวกนี้ถ่อยจริงๆ เลย Inkheart (2008)
You always were a rude bastard, cyrus.นายก็ยังเป็นคนถ่อยๆ เหมือนเดิมเลยน่ะ ไซรัส A Bright New Day (2009)
Those scumbags are only a handful of the soldiers who work for Omar morales.คนถ่อยพวกนั้นเป็นเพียงทหาร แค่หยิบมือที่ทำงานให้โอมาร์ โมราเลส Rite of Passage (2010)
This Yuan Shao is barbaric, wanna be a lion?ไอ้คนถ่อยอ้วนเสี้ยว... บังอาจคิดจะเป็นราชสีห์ The Lost Bladesman (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ่อย[adj.] (thǿi) EN: despicable ; vile ; low ; base ; bad ; mean ; coarse ; crude ; dirty ; contemptible ; wicked   FR: méprisable ; abject ; grivois ; paillard ; gras
ถ้อย[n.] (thøi) EN: words   FR: mots [mpl] ; paroles [fpl]
ถ้อยความ[n.] (thøikhwām) EN: lawsuit ; litigation   
ถ้อยความ[n.] (thøikhwām) EN: contents ; text ; wording ; statement   FR: sens [m] ; signification [f]
ถ้อยคำ[n.] (thøikham) EN: words ; wording ; diction ; declaration ; statement   
ถ้อยคำสำนวน[n. exp.] (thøikham samnūan) EN: idiomatic wording   
ถ้อยคำไพเราะ[n. exp.] (thøikham phairǿ) EN: honeyed words   
ถ้อยที[adv.] (thøithī) EN: mutually   
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน[v. exp.] (thøithīthøi āsai kan) EN: be mutually dependent ; mutually depend on each other ; be interdependent   
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน[adj.] (thøithīthøi āsai kan) EN: reciprocal ; mutually dependent ; dependent upon one another   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mean(มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย

English-Thai: Nontri Dictionary
cad(n) คนหยาบคาย,คนถ่อย,ไพร่,คนต่ำช้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top