Search result for

ต่างชาติ

(35 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต่างชาติ-, *ต่างชาติ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แรงงานต่างชาติ (n )

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่างชาติ[ADJ] foreign, See also: alien, outlandish, Syn. ชาวต่างชาติ, Example: เขาเป็นคนต่างชาติที่มาอาศัยและทำมาหากินในประเทศไทย, Thai definition: ที่เป็นผู้มิได้ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ
ต่างชาติ[N] foreigner, See also: alien, outlander, another nationalist or race, Syn. ชาวต่างชาติ, Example: ปัจจุบันบริษัทต่างๆ ในประเทศไทยเป็นการร่วมทุนระหว่างคนไทยกับต่างชาติ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มิได้ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ
ต่างชาติ[N] foreigner, See also: alien, Syn. ชาวต่างชาติ, Example: ปัจจุบันบริษัทต่างๆ ในประเทศไทยเป็นการร่วมทุนระหว่างคนไทยกับต่างชาติ, Thai definition: ผู้ที่มิได้ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ
ต่างชาติต่างภาษา[ADJ] foreign, See also: alien, outlandish, another nationalist or race, Syn. ชาวต่างชาติ, Example: การผสมผสานระหว่างเชื้อชาติในประเทศไทยไม่มีปัญหาเพราะสังคมไทยไม่กีดกันคนต่างชาติต่างภาษา, Count unit: คน, Thai definition: ที่เป็นชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้พูดภาษาของประเทศนั้นๆ
ต่างชาติต่างภาษา[N] foreigner, See also: alien, Syn. ชาวต่างชาติ, Example: ในอดีตก่อนที่สยามประเทศจะเปิดประตูค้ากับต่างชาติต่างภาษาคนไทยจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันภายในประเทศ, Thai definition: ผู้ที่มิได้ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ เป็นคนต่างประเทศที่ไม่ได้พูดภาษาของประเทศนั้นๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You treated her based on empathetic orphan syndrome, and almost killed her in the process.คุณรักษาเธอโดยมีพื้นฐาน จาก"อาการโรงเลี้ยงเด็กกำพร้าต่างชาติ" และเกือบฆ่าเธอ ระหว่างกระบวนการ Emancipation (2008)
Foreigner, Foreigner! Oh, mother father!ชาวต่างชาติ โอ๊ะ แม่เจ้า Baby and I (2008)
If a country opens up gambling to foreigners, it will become a source of major profit and backbone to the country.ถ้าประเทศเปิดการพนันขึ้นกับคนต่างชาติ, มันจะกลายเป็นแหล่งกำเนิดของรายได้หลัก และกระดูกสันหลังของประเทศ Episode #1.9 (2008)
You do business overseas through multiple shell corporations.คุณทำธุรกิจต่างชาติหลากหลายสาขา Taken (2008)
Sven uses varying pressure. That's what foreign boys do.สเวนใช้แรงไม่เท่ากัน นั่นแหละที่พวกผู้ชายต่างชาติทำ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
And he did that varying pressure Rosie says foreign boys do, and then said, "I have to sort some things out. "เขาให้ความรู้สึกที่แปลกใหม่ โรซี่บอกไว้ว่าชาวต่างชาติเป็นอย่างงั้น และเขาก็บอกว่า จะไปจัดการอะไรบางอย่าง Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- A foreign country?คู่แข่งเหรอ พวกต่างชาติScylla (2008)
Haiti can no longer feed its population without foreign aid.เฮติไม่สามารถอยู่ได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างชาติ Home (2009)
Oh, don't go getting all foreign on me.ไม่น่ะ อย่าคิดว่าผมเป็นคนต่างชาติสิ Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
You and your private army enriching uranium, selling it to unstable countries.นายและกองกำลัง ส่วนตัวของนาย กำลังจะรวย เพราะการขายยูเรเนี่ยม ให้กับต่างชาติ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Overseas. So your bosses are foreign.ต่างประเทศ งั้นหัวหน้าคุณเป็นชาวต่างชาติ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Wieczorek?ขอโทษค่ะ คุณเป็นชาวต่างชาติสินะ Everyone (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่างชาติ[adj.] (tāngchāt) EN: foreign   FR: étranger

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peregrine[ADJ] ต่างแดน, See also: ต่างชาติ, ต่างด้าว
xen[PRF] ต่างด้าว, See also: ต่างชาติ
xeno[PRF] ต่างด้าว, See also: ต่างชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bohunk(โบ'ฮังคฺ) n. คนงานต่างชาติที่ไม่มีความชำนาญหรือไม่ค่อยชำนาญ
foreign(ฟอร์'ริน) adj. ต่างประเทศ,ต่างชาติ,นอกประเทศ,ต่างถิ่น,ต่างเขต,ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่เหมาะสม,ต่างประเภท,แปลก,ไม่คุ้นเคย., See also: foreignly adv. foreignness n., Syn. alien
outlandish(เอาท์แลน'ดิช) adj. พิกล,ประหลาด,บ้านนอก,เทศ,ต่างชาติ,ที่ลับตา., See also: outlandishness n., Syn. bizarre

English-Thai: Nontri Dictionary
alien(n) คนต่างด้าว,คนแปลกหน้า,มนุษย์ต่างดาว,คนต่างชาติ
foreign(adj) ต่างประเทศ,ต่างชาติ,ต่างเมือง,นอกประเทศ,ต่างถิ่น
foreigner(n) ชาวต่างประเทศ,ชาวต่างชาติ,คนต่างด้าว
outlander(n) คนต่างชาติ,คนต่างด้าว,คนแปลกหน้า,ชาวต่างประเทศ
outlandish(adj) แปลก,ประหลาด,ต่างชาติ,เทศ,บ้านนอก,เปิ่น

German-Thai: Longdo Dictionary
Ausländer(n) |der, pl. Ausländer| ชาวต่างชาติ
Ausländerin(n) |die, pl. Ausländerinnen| ชาวต่างชาติที่เป็นผู้หญิง
freihaben(vi) |hatte frei, hat freigehabt| ว่างจากการทำงานหรือการเรียน ว่างจากภาระกิจต่างๆ เช่น Heute hat sie frei, um die Stadt ihren ausländischen Freunden zu zeigen. วันนี้เธอหยุดงานเพื่อที่จะพาเพื่อนชาวต่างชาติไปชมเมือง
Antrag(n) |der, pl. Anträge| ข้อเสนอที่ต้องลงมติในที่ประชุม เช่น Ich stelle den Antrag, daß die Fakultät keine ausländische Studenten mehr aufnimmt. ผมขอเสนอให้ทางคณะไม่รับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาอีก

French-Thai: Longdo Dictionary
étranger(n) |m, f -ère| ชาวต่างชาติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top