Search result for

ตัวนำ

(66 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตัวนำ-, *ตัวนำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวนำ[N] leader, See also: chief, master, ringleader, Syn. ผู้นำ, แกนนำ, Ant. ผู้ตาม, Example: ตัวนำในการประท้วงเป็นเกษตรกรจากจังหวัดอุทัยธานี, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของคนกลุ่มใหญหรือเป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินการต่างๆ
ตัวนำ[N] leader, See also: chief, master, ringleader, head, main, Syn. ผู้นำ, แกนนำ, Example: ตัวนำในการประท้วงเป็นเกษตรกรจากจังหวัดอุทัยธานี, Thai definition: บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของคนกลุ่มใหญหรือเป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินการต่างๆ
ตัวนำ[N] leader, See also: chief, master, ringleader, head, main, Syn. ผู้นำ, แกนนำ, Example: ตัวนำในการประท้วงเป็นเกษตรกรจากจังหวัดอุทัยธานี, Thai definition: บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของคนกลุ่มใหญหรือเป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินการต่างๆ
ตัวนำ[N] conductor, Syn. สื่อ, Example: ทองแดงเป็นตัวนำไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง, Count unit: ชนิด, Thai definition: สารที่กระแสไฟฟ้า หรือความร้อนผ่านไปได้ง่าย, Notes: ฟิสิกส์
ตัวนำ[N] conductor, Syn. สื่อ, Example: ทองแดงเป็นตัวนำไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง, Thai definition: สารที่กระแสไฟฟ้า หรือความร้อนผ่านไปได้ง่าย
ตัวนำ[N] conductor, Syn. สื่อ, Example: ทองแดงเป็นตัวนำไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง, Thai definition: สารที่กระแสไฟฟ้า หรือความร้อนผ่านไปได้ง่าย
ตัวนำยิ่งยวด[N] superconductor
ตัวนำยิ่งยวด[N] superconductor

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตัวนำน. สารที่กระแสไฟฟ้าหรือความร้อนผ่านไปได้ง่าย.
เคเบิลตัวนำไฟฟ้าหลายเส้นที่นำมาประกอบกันเป็นสายใหญ่ ภายนอกอาจหุ้มด้วยฉนวนก็ได้ เช่น สายเคเบิลโทรศัพท์ สายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thermal conductorตัวนำความร้อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
predecessorตัวนำหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
headerตัวนำหน้า, หัวเรื่อง, ส่วนหัว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cutter guideตัวนำหัวตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
vectorตัวนำโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Superconductorตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
High temperature superconductorตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดอุณหภูมิสูง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Catalyst suppotsตัวนำตัวเร่งปฏิกิริยา [TU Subject Heading]
High temperature superconductorsตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูง [TU Subject Heading]
Superconductorsตัวนำยวดยิ่ง [TU Subject Heading]
Carrier Modelตัวนำ [การแพทย์]
Carriers, Specificตัวนำพิเศษ [การแพทย์]
Chemical Messengersตัวนำข่าวสารทางเคมีสัญญาณเคมี [การแพทย์]
Conductorsตัวนำ [การแพทย์]
Drug Carriersตัวนำยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You go on if one of the leads can't make the performance.นายไปแสดงแทนถ้าหากตัวนำขึ้นเล่นไม่ได้ High School Musical 3: Senior Year (2008)
- Swarmers.- กระสุนแตกตัวนำวิถีN Gamer (2009)
- Swarmers.- กระสุนแตกตัวนำวิถี Gamer (2009)
Do I need some kind of representation?ผมต้องเตรียมตัวนำเสนอ อะไรด้วยมั้ย? The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
And the only credible lead we have is the word "noise""และตัวนำเพียงอย่างเดียวที่พอเชื่อถือได้ เรามีคำว่า 'noise' In Plane Sight (2009)
He remembers leads and investigatory paths that we won't have for another six months.เขาจดจำตัวนำทางได้ และวิธีการสืบสวนต่างๆ ที่เราไม่ต้องรอให้เหตุการณ์ อีกหกเดือนหน้า เกิดเสียก่อน Gimme Some Truth (2009)
Those leads have already lead to significant breaks in the case.ตัวนำเหล่านั้นได้นำพา ไปแล้วอย่างมีนัยสำคัญ ในทางคดี Gimme Some Truth (2009)
No, we learned about the crow deaths from a lead that I remembered from my flash-forward.เปล่า เราได้เรียนรู้ เรื่องการตายของอีกา จากตัวนำทางที่ผมจดจำได้ จากภาพในอนาคต Gimme Some Truth (2009)
And this is a lead you followed up on your own?และด้วยตัวนำทางนี้ ทำให้คุณต้องติดตาม มันไปด้วยตัวเอง Gimme Some Truth (2009)
Covered in clues, pictures, leads--ประกอบไปด้วย เงื่อนงำต่างๆ รูปถ่าย ตัวนำทาง-- Gimme Some Truth (2009)
Instead of following up on the Somalia lead, you wanna reopen the dirty bomb case?แทนที่เราจะตามตัวนำทาง ไปยังโซมาเลีย นายกลับอยากรื้อ คดีระเบิดระยำนั้น Black Swan (2009)
And Somalia is not a lead. It's an urban myth, at best.และโซมาเลียไม่ใช่ตัวนำทาง มันเป็นได้อย่างดีที่สุด แค่ตำนานชาวบ้าน Black Swan (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัวนำ[n.] (tūanam) EN: leader ; chief ; master ; ringleader   FR: chef [m] ; meneur [m]
ตัวนำ[n.] (tūanam) EN: conductor   FR: conducteur [m]
ตัวนำยิ่งยวด[n. exp.] (tūanam yingyūat) EN: superconductor   
ตัวนำไฟฟ้า [n. exp.] (tūanam faifā) EN: conductor   FR: conducteur électrique [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
CCD(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), camera, CMOS sensor
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inductor[N] ตัวนำกระแสไฟฟ้า, See also: ผู้นำ
mascot[N] สิ่งนำโชค, See also: ตัวนำโชค, ผู้นำโชค, เครื่องราง, Syn. amulet, luck piece
pilot[N] เครื่องนำ (ใช้กับเครื่องมือหรืออุปกรณ์), See also: ตัวนำ, เครื่องนำวิถี
protagonist[N] ตัวเอก, See also: ตัวนำ, ผู้แสดงนำ, ตัวชูโรง, Syn. hero, heroine, warrior
superconductor[N] ตัวนำกระแสไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม
trigger[N] ตัวนำ, See also: เครื่องชวนใจ, การชักนำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anacoustic(แอนนะคุศ' ทิค) adj. เกี่ยวกับบริเวณเหนือบรรยากาศโลกขึ้นไป ที่ซึ่งคลื่นเสียงไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เนื่องจากสื่อที่จะเป็นตัวนำ
apple desktop busตัวนำข้อมูลเข้า <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ADB หมายถึง ตัวประสาน (interface) ที่ทำหน้าที่ประสานการทำงานของแป้นพิมพ์ เมาส์ (mouse) แทร็กบอลล์ (trackball) ฯ และอุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่น ๆ ให้สามารถนำข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้ (เฉพาะแมคอินทอช)
bolometern. เครื่องมือวัดความต้านทานของตัวนำไฟฟ้า
bus(บัส) 1. {bussed,bussing,buses} n. รถโดยสารประจำทาง,รถเมล์,รถบัส,รถม้า,เครื่องบินโดยสาร,ตัวเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าหลายวงจร,สายรวม, สายตัวนำใช้สำหรับการส่งสัญญาณ, หมายถึงวงจรหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งถ่ายขัอมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปสู่อีกอุปกรณ์หนึ่ง, สายตา 2. วงจรหรือทางเดินไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งอิเล็กตรอน ให้กระจายออกไปยังจุดต่าง ๆ คอมพิวเตอร์มีบัสไว้ เพื่อทำหน้าที่กระจายอิเล็กตรอน (ซึ่งแทรกรหัสข้อมูลไปตามจุดที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนดให้)
carrier(แค'ริเออะ) n. ผู้ขนส่ง,ผู้ส่ง,บริษัทขนส่ง,ขบวนการขนส่ง,อุปกรณ์รับน้ำหนัก,ตัวนำเชื้อ,พาหะนำโรค,เครื่องบินขนส่ง (คนโดยสารหรือไปรษณียภัณฑ์) ,นกพิราบส่งข่าว, Syn. transporter
chip(ชิพ) 1. {chipped,chipping,chips} n. เศษไม้,เศษหิน,ชิ้น,แผ่นตัด,เศษ,เบี้ย,สิ่งเล็กสิ่งน้อย,สิ่งที่ไร้ค่าหรือมีค่าน้อย,ไม้ตอก,ก้อนมูลแห้ง,เงิน vt. ตัด,เลาะ,แกะ,แชะ,ขูด,สกัด,เจาะ,ทำปากแหว่ง,เฉือนเป็นแผ่นบาง ๆ ,พูดเหน็บแนม,พูดสอด,จิกให้ไข่แตก vi. แหว่ง,เป็นรอยร้า 2. n. หมายถึงวงจรรวม (integrated circuit) ทำหน้าที่ เหมือนสาร กึ่งตัวนำ ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำในไมโครคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน มีชิปแบบวีแอลเอสไอ (VLSI หรือ Very large scale integrated circuit) ซึ่งจะมีทรานซิสเตอร์เป็นพัน ๆ ตัว แต่มีขนาดเล็กนิดเดียว ราคาถูกลงทุกวัน แต่มีประสิทธิภาพสูงมาก ถ้าชิปใดมีทั้งหน่วยความจำ หน่วยคำนวณ และตรรกะ เราจะเรียกชิปนั้นว่า ไมโครโพรเซสเซอร์ (micro processor) ปัจจุบัน เราใช้ชิปกันมากในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เครื่องคิดเลข นาฬิกา เครื่องมือแพทย์ ฯ ดู microprocessor ประกอบ
conductor(คันดัค'เทอะ) n. ผู้นำวงดนตรี,สื่อนำไฟฟ้า,คนขายตั๋วรถเมล์รถราง,คนกระเป๋า,ตัวนำความร้อน (เสียงหรืออื่น ๆ) ,สายล่อฟ้า, See also: conductorial adj. ดูconductor conductorship n. ดูconductor
electrolyte(อีเลค'โทรไลทฺ) n. สารประกอบในสารละลายที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและแตกตัวเป็นไอออน, See also: electytic adj.
electromotiveadj.ซึ่งทำให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนไปตามตัวนำ,
germanium(เจอเม'เนียม) adj. ธาตุโลหะชนิดหนึ่งเป็นวัสดุอย่างหนึ่งใช้ทำสารกึ่งตัวนำกระแสไฟฟ้า (semiconductor) ได้ดีมาก แต่ปัจจุบันนิยมใช้ซิลิคอน (silicon) กันมากกว่า

English-Thai: Nontri Dictionary
conductor(n) ตัวนำ,สื่อไฟฟ้า,สายล่อฟ้า,ผู้นำ,นายวงดนตรี,วาทยากร
leader(n) ผู้นำ,หัวหน้า,สายนำไฟฟ้า,ตัวนำแสดง,บทนำ,ผู้บัญชาการ
mascot(n) เครื่องราง,เครื่องนำโชค,ตัวนำโชค,มิ่งขวัญ
nonconductor(n) สิ่งที่ไม่ใช่ตัวนำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
inductor[อินดักเตอร์] (n ) ตัวนำไฟฟ้า

German-Thai: Longdo Dictionary
Supraleiter(n) |der, pl. Supraleiter| ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด
Leiter(n) |der, pl. Leiter| ตัวนำไฟฟ้า, See also: A. der Widerstand,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top