ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดัด

   
82 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดัด-, *ดัด*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
สลิด (vt adj slang ) ดัดจริต

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดัด[V] bend, See also: straighten, flex, bend, Syn. งอ, ทำให้คด, ทำให้ตรง, Example: พ่อดัดต้นไม้ให้เป็นรูปนก, Thai definition: ทำให้คดหรือตรงตามประสงค์
ดัดตน[V] exercise, See also: exercise one's body, Syn. บริหาร, Thai definition: บริหารร่างกาย
ดัดผม[V] perm, Example: เธอเพิ่งไปดัดผมทรงใหม่มา
ดัดปลัก[N] month, Syn. เดือน
ดัดหลัง[V] teach someone a lesson, Syn. สั่งสอน, ให้บทเรียน, Example: การห้ามซื้อขายริงกิตนอกประเทศก็เท่ากับดัดหลังนักเก็งกำไรค่าเงินหาเงินสกุลริงกิต
ดัดหลัง[V] black mail, Syn. หักหลัง, Thai definition: ไม่ทำตามข้อตกลงร่วมซึ่งทำให้อีกฝ่ายต้องเสียประโยชน์ไปแต่ตัวเองยังได้ประโยชน์อยู่
ดัดแปลง[V] modify, See also: alter, adapt, Syn. แปลง, ปรับเปลี่ยน, เปลี่ยน, แปร, เปลี่ยนแบบ, Example: พ่อดัดแปลงขวดน้ำเป็นที่ปลูกต้นไม้, Thai definition: เปลี่ยนแปลงให้ต่างไปจากสภาพเดิม
ดัดนิสัย[V] correct, See also: chastise, reform, , Syn. ดัดสันดาน, Example: เขาดัดนิสัยลูกโดยไม่ให้ออกไปเล่นนอกบ้านเป็นเวลา 3 วัน, Thai definition: สั่งสอนหรือลงโทษให้มีวินัยมากขึ้น, แก้นิสัยให้ดี
ดัดสันดาน[V] correct, See also: chastise, Syn. ดัดนิสัย, สั่งสอน, ลงโทษ, แก้ไข, Example: เราควรจะต้องดัดสันดานเขาเสียบ้าง, Thai definition: แก้นิสัยให้ดี
ดัดแปลงแก้ไข[V] adapt, See also: adjust, modify, Syn. ดัดแปลง, Example: ชาวญี่ปุ่นได้นำลูกคิดหินของชาวจีนมาดัดแปลงแก้ไขเป็นลูกคิดโดยใช้วัสดุอื่นแทนลูกหินและใช้โลหะแทนเชือก, Thai definition: เปลี่ยนแปลงให้ต่างไปจากสภาพเดิม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดัดก. ทำให้คดหรือตรงตามประสงค์ เช่น ดัดไม้ ดัดนิสัย
ดัดทำให้เที่ยงตรง เช่น พระดัดคดีดล โดยเยี่ยง ยุกดิ์นา (ตะเลงพ่าย)
ดัดปลุก เช่น เคยดัดฤดีตาตื่นตรับ (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
ดัดว. ที่ทำให้คดหรือตรงตามประสงค์ เช่น ไม้ดัด ตะโกดัด.
ดัดก. ดาด, กั้น, เช่น ดัดพิดาน ว่า กั้นเพดาน.
ดัดจริต(-จะหฺริด) ก. แสร้งทำกิริยาหรือวาจาให้เกินควร.
ดัดดั้นก. ตัดทางไป, ลัดทางไป, เช่น ก็รีบลัดดัดดั้นตามไป (อิเหนา), ดั้นดัด ก็ใช้ เช่น ดั้นดัดลัดพงดงดาน (รามเกียรติ์ ร. ๑).
ดัดตนก. บริหารร่างกาย.
ดัดปลักน. เดือน.
ดัดผทมก. ตื่นนอน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
modifyดัดแปร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
modifyดัดแปร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ductileดัดให้อ่อนได้ง่าย [การแพทย์]
Flexibleดัดไปต่างๆได้,ยืดหยุ่น,งอไปมา [การแพทย์]
Manipulation under Anesthesiaดัดดึงในขณะที่ผู้ป่วยถูกวางยาสลบ [การแพทย์]
Modifiedดัดแปลง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir George and Lady Moore.ท่านเซอร์จอร์จและคุณหญิงมัวร์ ดัดลี่ย์ เทนแนนท์ Rebecca (1940)
- Oh, give it to me! - Call it a day.เรียกว่าวัน มันดัดฉันวันหิน Help! (1965)
Let's see. "What's the true origin of the universe?ดูสิ จุดัด้งเดิมของจักรวาลคืออะไร Oh, God! (1977)
want something converted, built, repaired, modified?เครื่องมืออะไร ฉันทำได้หมด สร้าง ซ่อม แก้ไข ดัดแปลง Spies Like Us (1985)
Looks like it's been percolated.ดูเหมือนจะถูกดัดแปลงไปแล้ว *batteries not included (1987)
I don't want him to think he's in prison, so the house must not be altered.ฉันไม่อยากให้ลูกคิดว่าอยู่ในคุก ห้ามดัดแปลงพื้นที่บ้าน The Bodyguard (1992)
I want these all cut back.ผมอยากให้ดัดออกให้หมต The Bodyguard (1992)
All those annoying habits I have to undo.ขี้เกียจดัดนิสัยใหม่ Schindler's List (1993)
You and the Chief are the only ones out of the whole section whose bodies don't come with a warranty.คุณกับหัวหน้าเป็นแค่ส่วนน้อยในแผนกของเรา ที่ร่างกายไม่ได้มีการดัดแปลง Ghost in the Shell (1995)
Gain an hour.เหล็กดัดฟันของเด็กๆ Fight Club (1999)
But she's a mutant! What if she never dates?แต่เค้าเป็นมนุษย์ดัดแปลง แล้วถ้าเค้าไม่เคยมีแฟนเลยล่ะ 10 Things I Hate About You (1999)
The one where Arnold and Dudley get sexually molested by the bike shop owner?...เรื่อง ดิฟเฟอร์เร็น สโตร์ก เล่นอยู่ ช่วงตอนที่อาร์โนวล์ และ ดัดลี่ย์... กำลังเข้าด้ายเข้าเข็ม กับเจ้าของร้านจักรยาน Death Has a Shadow (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดัด[v.] (dat) EN: modify ; correct ; adapt ; alter ; rectify ; straighten ; adjust ; make fit   FR: modifier ; corriger ; adapter ; redresser ; ajuster ; façonner
ดัด[v.] (dat) EN: bend ; flex   FR: courber ; plier ; tordre
ดัดจริต[v.] (datjarit) EN: be affected   FR: être maniéré ; affecter
ดัดนิสัย[v.] (dat nisai) EN: correct ; chastise   FR: corriger
ดัดผม[v.] (dat phom) EN: perm ; have one's hair waved ; have one's hair set ; get a permanent   FR: friser
ดัดสันดาน[v.] (datsandān) EN: correct ; chastise   FR: corriger ; défaire de
ดัดแปลง[v.] (datplaēng) EN: modify ; alter ; adapt ; adjust ; change ; refit   FR: modifier ; adapter ; altérer
ดัดแปลงแก้ไข[v. exp.] (datplaēngkaēkhai) EN: adapt ; adjust; modify   
ดัดได้[adj.] (dat dāi) EN: flexible   FR: flexible ; souple

English-Thai: Longdo Dictionary
GMO(n) สิ่งมีชีวิตที่ถูกดัดแปลงด้วยการตัดต่อทางพันธุกรรม ย่อมาจาก genetically modified organism

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adapt as[PHRV] ดัดแปลงให้เป็น, See also: ปรับเปลี่ยนให้เป็น
adapt for[PHRV] ดัดแปลงให้เหมาะสมกับ, See also: ปรับให้เข้ากับ, ดัดแปลงให้เป็น
adapt from[PHRV] ดัดแปลงจาก (มักใช้ในรูป passive voice), See also: ปรับจาก, ปรับเปลี่ยนจาก
bastardise[VT] ทำให้มีด้อยลง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดัดแปลง (จนคุณภาพต่างจากของเดิม), Syn. debauch, Ant. improve
bastardize[VT] ทำให้ด้อยลง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดัดแปลง (จนคุณภาพต่างจากของเดิม), Syn. debauch, Ant. improve
crimp[VT] ดัดผม, Syn. curl
crisp[VT] ทำให้เป็นลอน, See also: ดัดผม
curl[VT] ดัดผม, Syn. roll up, pin up
curl[VI] ดัดผม
curl up[PHRV] ทำให้โค้ง, See also: ดัดให้โค้ง, ทำให้เป็นรูปโค้ง, Syn. shrivel up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adapt(อะแดพทฺ') vt. ปรับตัว, ปรับให้เหมาะ, ดัดแปลง. -adaptive adj., Syn. adjust, fit)
alter(ออล' เทอะ) vt.,vi. เปลี่ยน ,แปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร -alteration n. ทำหมัน
alterant(ออล' เทอะรันทฺ) adj. ซึ่งทำให้เปลี่ยนแปลง, -n. สิ่งทำให้เปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนแปลง, การดัดแปลง (producing alteration*
bend(เบนดฺ) {bent,bent,bending,bends} vt.,vi. ทำให้งอ,ทำให้โค้ง,ทำให้ยอม,ก้ม,งอ,โค้ง,น้าว,โน้ม,ดัด,หัน,บ่าย,เบี่ยง,จ้องเขม็ง n. การงอ,การดัด,การเบี่ยง,หัวโค้ง,คุ้ง,เงื่อนเชือก, Syn. curve
bridewelln. สถานดัดสันดาน,คุก
c(ซี) n. พยัญชนะอังกฤษตัวที่3,ตัวเลข100ของโรมัน,สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุคาร์บอน ภาษาซีเป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษานี้เริ่มต้นมาจากห้องปฏิบัติการของบริษัท Bell ในช่วงทศวรรษ 1970 ภาษาซีนี้ เป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปเทียบเคียงได้กับภาษาเบสิก (BASIC) หรือภาษาปาสกาล (Pascal) ความที่ภาษาซีเป็นภาษาที่ใช้ง่ายและสะดวก โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เช่น Lotus 1-2-3 และ Microsoft FoxPro ก็เขียนด้วยภาษาซี ภาษาซีได้เปรียบภาษาอื่น ๆ อย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน คือ 1. ภาษาซีง่ายในการเขียน และเรียนรู้ได้ง่ายเกือบจะเท่ากับภาษาเบสิก2. โปรแกรมภาษาซีใช้เวลาของเครื่อง (คอมพิวเตอร์) น้อยมาก พอ ๆ กับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) แต่เขียนได้ง่ายกว่ากันมาก3. ภาษาซีใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นแมคอินทอชหรือไอบีเอ็ม (แทบจะไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงอะไรเลย ผิดกับภาษาเบสิกและภาษาปาสกาล ซึ่งหากนำไปใช้กับเครื่องต่างตระกูลกันแล้ว จะต้องแก้ไขมากจนเรียกได้ว่าไม่คุ้ม
castigate(แคส'ทิเกท) {castigated,castigating,castigates} vt. ทำโทษเพื่อดัดสันดาน,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: castigation n. ดูcastigate castigator n. ดูcastigate
cobol(โคบอล) ย่อมาจาก Common Business Oriented Language เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง แรกเริ่มเดิมที นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมสำหรับงานด้านธุรกิจ ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) แต่ปัจจุบัน ได้รับการดัดแปลงให้ใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ภาษาโคบอลนี้ออกจะละม้ายคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษธรรมดาอยู่ค่อนข้างมาก ภาษานี้เป็นภาษาสากล ที่ยังมีคนนิยมใช้กันแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน
ductile(ดัค'เทิล) adj. ตีเป็นแผ่นบางได้ (โลหะบางชนิด) ,ดึงเป็นเส้นสายได้ (เช่นทอง) ,หลอมเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้,ดัดได้,ไม่เปราะ,น่วมอ่อน,เปลี่ยนรูปได้ง่าย,สอนง่าย., See also: ductility n. ดูductile ductiliness n. ดูductile, Syn. malle
gw-basic(จีดับบลิวเบสิก) เป็นชื่อภาษาเบสิกแบบหนึ่งที่ดัดแปลงไปจากภาษาเบสิกธรรมดา ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้วหันไปใช้ QBASIC แทน

English-Thai: Nontri Dictionary
adapt(vt) ดัดแปลง,ปรับ,ทำให้เหมาะสม
adaptability(n) ความสามารถในการปรับตัว,ความสามารถในการดัดแปลง
adaptable(adj) ดัดแปลงได้,ปรับได้,ปรับตัวได้
adaptation(n) การดัดแปลง,การปรับตัว,การปรับ
adaptor(n) เครื่องดัดแปลง,เครื่องปรับ
alter(vi) เปลี่ยนแปลง,ดัดแปลง,แก้ไข
alteration(n) การเปลี่ยนแปลง,การดัดแปลง,การแก้ไข
bend(n) หัวโค้ง,หัวเลี้ยว,คุ้งน้ำ,การดัด,เงื่อน
bend(vi,vt) โค้งคำนับ,งอ,ดัด,เลี้ยว,เบน,บ่าย,หัน
bridewell(n) คุก,เรือนจำ,สถานดัดสันดาน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
矯める[ためる, tameru] Thai: ดัดให้ตรง English: to straighten
曲げる[まげる, mageru] Thai: ดัดให้งอ English: to bend

German-Thai: Longdo Dictionary
Berichtigung(n) |die, pl. Berichtigungen| การแก้ไข, การดัดแปลงแก้ไข เช่น Der Fernseher hat heute eine Berichtigung der Nachricht von gestern gebracht. วันนี้สถานีโทรทัศน์ได้ออกมาแก้ไขข่าวหนึ่งของเมื่อวาน , See also: S. Korrektur, Verbesserung,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top