Search result for

ดอง

(68 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดอง-, *ดอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดอง[V] stay unnecessarily long, See also: hold (up), shelve, lay set/aside, withhold, Syn. เก็บ, หยุด, Example: หลายโครงการต้องถูกดองแช่แข็งไปก่อน, Thai definition: โดยปริยายหมายความว่าเก็บหมกไว้นานเกินควร
ดอง[V] pickle, See also: preserve, soak in, Syn. หมัก, แช่, เก็บ, Example: คนไทยมีวิธีถนอมอาหารหลายวิธีได้แก่วิธีดอง เช่น มะม่วงดอง มะยมดอง, Thai definition: แช่หรือหมักผัก ผลไม้ และสิ่งต่างๆ ไว้ในน้ำส้ม น้ำเกลือ เป็นต้น เพื่อเก็บรักษาไว้ให้อยู่ได้นาน หรือเพื่อไม่ให้เปื่อยเน่า
ดอง[ADJ] fermented, See also: pickled, Syn. แช่อิ่ม, หมักดอง, Example: นักบินต้องไม่กินเหล้า ไม่ดื่มเครื่องดองของเมาที่มีแอลกอฮอล์ก่อนบิน 24 ชั่วโมง, Thai definition: เรียกสิ่งที่ดองแล้วนั้น
ดอง[V] be related by marriage, See also: be related, be allied to, Syn. เกี่ยวดอง, เกี่ยวข้อง, เป็นดองกัน, Example: สองบริษัทนี้ดองกันแนบแน่นมานานแล้ว, Thai definition: เนื่องกันในทางเขยหรือสะใภ้ เช่น เกี่ยวดอง เป็นดองกัน
ดอง[V] roll a monk's robe and put it on the shoulder, See also: drape a monk's robe to leave the right arm uncovered, Syn. ห่มดอง, Example: สาวกในสำนักธรรมกายเท่านั้นที่แต่งกายผูกผ้ารัดอกห่มครองหรือห่มดอง, Thai definition: วิธีห่มผ้าของภิกษุสามเณรอย่างหนึ่งโดยปิดบ่าซ้าย เปิดบ่าขวา เรียกว่า ห่มดอง
ดองยา[V] put the macerated drugs tied in a bag and soaked in brandy or wine, Example: เขาดองยาไว้ขาย, Thai definition: แช่เครื่องยาไว้ในของเหลวมีเหล้าเป็นต้น
ดองฉาย[N] Thai hay scatter, See also: kind of wood fork, Syn. กระดองหาย, ขอฉาย, คันฉาย, Example: เขาใช้ไม้ดองฉายไว้เกลี่ยฟางข้าว, Thai definition: ไม้สำหรับสงฟางในเวลานวดข้าว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดองก. แช่หรือหมักผัก ผลไม้ หรือสิ่งต่าง ๆ ไว้ในนํ้าส้ม นํ้าเกลือ เป็นต้น เพื่อเก็บรักษาไว้ให้อยู่ได้นาน ๆ เช่น ดองผัก ดองผลไม้ หรือเพื่อไม่ให้เปื่อยเน่า เช่น ดองศพ
ดองโดยปริยายหมายความว่า เก็บหมกไว้นานเกินควร เช่น เอาหนังสือไปดองไว้.
ดองว. เรียกสิ่งที่ดองแล้วนั้น เช่น ผักดอง ยาดอง ศพดอง.
ดองน. การแต่งงาน เช่น กินดอง = กินเลี้ยงในพิธีแต่งงาน.
ดองก. นับเป็นญาติกันทางเขยหรือสะใภ้ เช่น เขาดองกับครอบครัวของเรา.
ดองน. ไม้สำหรับสงฟางในเวลานวดข้าว, กระดองหาย ขอฉาย คันฉาย ดองฉาย หรือ ดองหาย ก็เรียก.
ดองฉาย, ดองหายน. ไม้สำหรับสงฟางในเวลานวดข้าว, ดอง กระดองหาย ขอฉาย หรือ คันฉาย ก็เรียก.
ดองดึงน. ชื่อไม้เถาชนิด Gloriosa superbaL. ในวงศ์ Colchicaceae ปลายใบม้วนลงเป็นมือเกาะ กลีบดอกเป็นคลื่น สีแดงและเหลือง หัวมีพิษ.
ดองยาก. แช่เครื่องยาไว้ในของเหลวมีเหล้าเป็นต้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(Veronica) Chuck him in there.ดองมันไว้ในนั้นแหละ Episode #1.5 (2008)
I have a friend who's really good at finding people.ผมมีเพื่อนคนนึง เชี่ยวชาญเรื่องตามสืบหาคนมาก ชื่อ โฮ ดอง กู Scandal Makers (2008)
And laughed heartily.เขายิ้มอย่างโอดอง Scandal Makers (2008)
Gil Dong!กิล ดองHong Gil Dong, the Hero (2008)
Gil Dong!กิล ดองHong Gil Dong, the Hero (2008)
Gil Dong!กิล ดองHong Gil Dong, the Hero (2008)
Gil Dong!กิล ดองHong Gil Dong, the Hero (2008)
Gil Dong!กิล ดองHong Gil Dong, the Hero (2008)
Gil Dong!กิล ดองHong Gil Dong, the Hero (2008)
Gil Dong!กิล ดองHong Gil Dong, the Hero (2008)
Gil Dong!กิล ดองHong Gil Dong, the Hero (2008)
Gil Dong!กิล ดองHong Gil Dong, the Hero (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอง[v.] (døng) EN: pickle ; preserve in salt ; cure   FR: conserver dans la saumure ; conserver dans du vinaigre
ดอง[v.] (døng) EN: infuse ; soak ; immerse ; steep   FR: mariner ; infuser ; macérer
ดอง[n. exp.] (døng) EN: fermented   
ดอง[v.] (døng) EN: be related by marriage ; be related ; be allied to   FR: avoir un lien familial
ดองดึง [n. exp.] (døngdeung) EN: Climbing lily ; Glory lily ; Creeping lily   
ดองยา[v. exp.] (døngyā ) EN: macerate herbs in alcohol   
ดองเหล้า[v. exp.] (døng lao) EN: soak in the liquor   FR: macérer dans de l'alcool

English-Thai: Longdo Dictionary
downsizing(n) การลดขนาดองค์การ โดยมากมักกระทำเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินแก่องค์การ ทำได้โดยการลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ หรือลดจำนวนบุคลากร เป็นต้น
gloriosa lily(n) ดองดึง, ก้ามปู เป็น ดอกไม้สกุลลิลลี่(Liliaceae, Lily Family) มีหัวใด้ดิน มี 6 กลีบ ดอกอ่อนสีเขียว พอบานจะเป็นสีเหลืองปลายกลีบเป็นสีแดง และเมื่อใกล้โรยจะเป็นสีแดงเข้ม และจะกลายเป็นฝักในที่สุด มีเกษรเพศผู้และเมียแยกกัน ออกดอกช่วงฤดูฝน
Image:
glory lilyดองดึง หรือบางที่เรียกว่า ดอกก้ามปูนา มีชื่อวิยาศาสตร์ว่า Gloriosa superba (ชื่อวิทยาศาตร์ต้องเขียนด้วยตัวเอียงหรือขีดเส้นใต้เท่านั้น)
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ally[VI] สัมพันธ์กันจากการแต่งงาน, See also: ดองกัน
ally[VT] สัมพันธ์กันจากการแต่งงาน, See also: ดองกัน
do up[PHRV] ดอง, See also: หมัก
embalm[VT] ดองศพ, Syn. mummify, preserve
pickle[VT] ดอง, See also: หมัก, แช่เกลือ
souse[VT] ดอง, Syn. pickle, marinate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absonant(แอบ' โซนัน) adj. ไม่ปรองดองกัน
accommodate(อะคอม' โมเดท) vt. ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้,
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
adjust(อะจัสทฺ') vt. ปรับ,ปรับตัว,จัด,ปรองดอง, Syn. adapt, regulate, harmonize)
adjustment(อะจัสทฺ' เมินทฺ) n. การปรับตัว, การจัด, การปรองดอง, การแก้ไข, ตัวปรับ
akin(อะคิน') adj. เกี่ยวดองกัน, เป็นพี่น้องกัน, ตระกูลเดียวกัน, คล้ายกัน, มีคุณสมบัติบางอย่างเหมือนกัน, Syn. kin, related)
ally(vt,vi. อะไล', -n. แอล' ไล, อะไล') ผูกพัน,เข้าข้าง,เป็นพันธมิตร,พันธมิตร,ประเทศพันธมิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วย,สิ่งที่เกี่ยวดองกัน. -alliable adj., Syn. confederate, partner-A. enemy
armature(อาร์'มะเชอะ) n. เกราะ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) , เหล็กอ่อนพันลวดในไดนาโม,มัดข้าวต้มของไดนาโม,ลูกล่อแม่เหล็ก,โครงร่างเสริมความแกร่ง
armor(อาร์'เมอะ) n. อาวุธ,ชุดอาวุธ,กองทัพติดอาวุธ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) ,เกราะ. -vt. ติดอาวุธ
armour(อาร์'เมอะ) n. อาวุธ,ชุดอาวุธ,กองทัพติดอาวุธ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) ,เกราะ. -vt. ติดอาวุธ

English-Thai: Nontri Dictionary
affined(adj) ที่เกี่ยวข้องกัน,ที่เกี่ยวดองกัน,ที่ผูกพันกัน
affinity(n) ความสัมพันธ์กัน,ความเกี่ยวดองกัน,ความเป็นญาติกัน
akin(adj) เกี่ยวเนื่องกัน,เกี่ยวดอง,เป็นพี่เป็นน้อง,คล้ายกัน
alliance(n) พันธมิตร,การเกี่ยวดอง,การผูกพัน,การเกี่ยวพัน
allied(adj) เป็นพันธมิตรกัน,เกี่ยวพันกัน,เกี่ยวดองกัน
ally(vt) ผูกพัน,เกี่ยวเนื่องกัน,เกี่ยวดอง
armature(n) เกราะ,กระดอง
carapace(n) กระดอง,ฝา
conciliate(vt) ทำให้ปรองดองกัน,ไกล่เกลี่ย,ประนีประนอม
concord(n) การลงรอยกัน,ความปรองดองกัน,ข้อตกลง,สัญญา

German-Thai: Longdo Dictionary
in etw. (Akk) eintreten(vi) |tritt ein, trat ein, hat/ist eingetreten| เป็นสมาชิกในกลุ่มหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เช่น Ich bin in den Tennisverein eingetreten.
versöhnen(vt) |versöhnte, hat versöhnt| คนสองคนหรือฝ่ายสองฝ่ายกลับมาปรองดองกันได้อีกครั้ง, See also: die Versöhnung
Versöhnung(n) |die| การกลับมาปรองดองหรือ สามัคคีกันอีกครั้ง
Zusammenhang(n) |der, pl. Zusammenhänge| การเชื่อมโยง, การเกี่ยวพัน, ความสัมพันธ์, การเกี่ยวข้อง, การเกี่ยวดอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top