Search result for

คลุมปิด

(3 entries)
(1.8831 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คลุมปิด-, *คลุมปิด*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา คลุมปิด มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *คลุมปิด*)
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
placenta previa (n ) ภาวะรกเกาะต่ำ หมายถึง รกของทารกนั้นมาเกาะอยู่บริเวณส่วนล่างของมดลูกใกล้กับปากมดลูก ในบางกรณีจะคลุมปิดปากมดลูกไว้บางส่วน หรือบางกรณีคลุมปิดปากมดลูกไว้จนมิดขวางทางคลอดของทารกเอาไว้ ปัญหาที่ตามมาคือเมื่อมีการยืดขยายของปากมดลูกเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการคลอดนั้น ก็จะทำให้รกลอกตัวออก ทำให้มีเลือดออก มารดาอาจได้รับอันตรายจากการเสียเลือดมากและทารกอาจขาดอ็อกซิเจนได้
See also: S. ภาวะรกเกาะต่ำ,
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cover in    [PHRV] ปกคลุม, See also: คลุม, คลุมปิด, Syn. cover over
cover with    [PHRV] ปกคลุมด้วย, See also: คลุม, คลุมปิด, Syn. cover in

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

คลุมปิด

 


  

  คลุมปิด
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Go to Top